Operational programs of organizations of fruit and vegetable producers from the perspective of agricultural policy - assessment and recommendations
 
More details
Hide details
1
SGGW w Warszawie
 
2
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 
 
Submission date: 2023-06-01
 
 
Final revision date: 2023-10-22
 
 
Acceptance date: 2023-10-23
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Paweł Jakub Kraciński   

SGGW w Warszawie
 
 
JoMS 2023;52(3):728-742
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main objective of the work is to assess operational programs (OP) implemented in fruit and vegetable producer organizations (PO) as a tool of the Common Agricultural Policy (CAP) and to formulate recommendations for the future.

Material and methods:
Research methods are based on a review of the literature on the subject and an analysis of source documents related to P.O., implemented in the years 2013 2018. Opinions of beneficiaries on P.O. were obtained by conducting questionnaire interviews using the CATI method in the population of fruit and vegetable producer organizations (P.O.) benefiting from (OP).

Results:
A number of weaknesses have been identified resulting from the implementation of OPs, i.e. an overburden of complex administrative obligations, time-consuming and repetitive inspections carried out in the POs and unsuited result measures that discourage producers from using the POs.

Conclusions:
Future operational programs should contain a greater number of actions allowed to be implemented and guarantee greater freedom of choice for beneficiaries. Controls on the use of public funds should be carried out efficiently, taking into account the need to minimize workload and other burdens on PO members. To assess the effectiveness of P.O. indicators should be used that more adequately measure the result of the actions taken and at the same time are not burdensome for the beneficiaries.

 
REFERENCES (27)
1.
Alho, E. (2015). Farmers’ self-reported value of cooperative membership. Evidence from heterogeneous business and organization structures. Agricultural and Food Economics, 3(1), s. 122. https://doi.org/10.1186/s40100....
 
2.
Banaszak, l. (2008). Agricultural producer groups in Poland: Empirical survey results. Journal of Rural Cooperation, 35(2), s. 73–86. https://doi.org/10.22004/ ag.econ.163872.
 
3.
Banaszak, I. (2008). Determinants of Successful Cooperation in Agricultural Markets: Evidence from Producer Groups in Poland. w: Hendrikse, G., Tuunanen, M., Windsperger, J., Cliquet, G. (red), Strategy and Governance of Networks. Contributions to Management Science. Physica-Verlag HD. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
4.
Beckmann, V., Otto, I. M., Tan, T. (2015). Overcoming the legacy of the past? Analyzing the modes of governance used by the Polish agricultural producer groups. Agricultural Economics, 61(5), s. 222-233. https://doi.org/10.17221/190/2....
 
5.
Bijman, J., Wijers, G. (2019). Exploring the inclusiveness of producer cooperatives. Current Opinion in Environmental Sustainability, 41, s.74-79. https://doi.org/10.1016/j.cosu....
 
6.
Biuksane, I. (2021). The role of producer organizations in development of the Latvian fruit and vegetables sector and the EU. Agronomy Research, 19(2), s. 981-993. https://doi.org/10.15159/AR.21....
 
7.
Baer-Nawrocka, A. (2011). Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej a kwestia parytetu dochodów rolniczych. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (166), s. 26-36.
 
8.
Camanzi, L., Malorgio, G., & Azcárate, T. G. (2011). The role of producer organizations in supply concentration and marketing: a comparison between European countries in the fruit and vegetable sector. Journal of Food Products Marketing, 17(2-3), s. 327-354.https://doi.org/10.1080/104544....
 
9.
Fałkowski, J., Chlebicka, A. (2021). What product mix do they offer and what marketing channels do they use? – Exploring agricultural producer organisations’ heterogeneity. Journal of Rural Studies, 85, s. 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
10.
Czyżewski, A. (2003). Interwencjonizm w polityce krajów wysokorozwiniętych. W A. Czyżewski, Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, s.109-129. Wydawnictwo AE.
 
11.
Grashuis, J., Su, Y. (2019). A Review of the Empirical Literature on Farmer Cooperatives: Performance, Ownership and Governance. Finance, and Member Attitude. Annals of Public and Cooperative Economics, 90(1), s. 77-102. https://doi.org/10.1111/apce.1....
 
12.
Fałkowski, J., Chlebicka, A., Łopaciuk-Gonczaryk, B. (2017). Social relationships and governing collaborative actions in rural areas: Some evidence from agricultural producer groups in Poland, Journal of Rural Studies, 49, s. 104-116. https://doi.org/10.1016/j.jrur....
 
13.
GUS. (2022). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021. GUS.
 
14.
Komisja Europejska. (2014). SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wdrożenia przepisów dotyczących organizacji producentów, funduszy operacyjnych i programów operacyjnych w sektorze owoców i warzyw od momentu wprowadzenia reformy z 2007 r.
 
15.
Komisja Europejska. (2023, 03 16). Noty tematyczne o Unii Europejskiej. Pobrano z lokalizacji https://www.europarl.europa.eu....
 
16.
Kraciński, P., Bugała, A., Zaremba, Ł., Nosecka, B. (2021). Ocena postępów w osiągnięciu ogólnych celów strategii krajowych dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce za lata 2013-2018. [ekspertyza dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]. IERiGŻ-PIB.
 
17.
Kraciński P., Wicki, L. (2020). Pozycja konkurencyjna jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego na rynkach zagranicznych. Wydawnictwo SGGW.
 
18.
Kulawik, J. (2015). Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w perspektywie globalnej. Gospodarka Narodowa, s.119-143.
 
19.
Kutkowska, B. i Antosz, I. (2012). Szanse i zagrożenia rozwoju grup producentów rolnych. Wieś i Rolnictwo, 4 (157), 91-111.
 
20.
Lemanowicz, M. (2018). Rural development programme as an instrument of financial support for agricultural producer groups in Poland. Proceedings of the 2018 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT (s. 131−137). Latvia University of Life Sciences and Technologies. doi:10.22616/ESRD.2018.128.
 
21.
Martos-Pedrero, A. Belmonte, L. Cortés-García, F., Are there any differences in the corporate social responsibility strategy of fruit and vegetable production-commercialization cooperatives and other companies operating in southeastern Spain? Annals of Public Health Issues, 1(1), 1-26. https://doi.org/10.1111/apce.1....
 
22.
Duque-Acevedo, M, Belmonte,-Ureña L, Terán-Yépez, E, Camacho-Ferre, F., Sustainability and circularity in fruit and vegetable production. Perceptions and practices of reduction and valorization of agricultural waste biomass in south-eastern Spain. Journal of Environmental Management, 316, s. 115270. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
23.
Nosecka, B. (2017). Czynnik i mierniki konkurencyjności zewnętrznej sektora ogrodniczego i jego produktów. IERIGŻ-PIB.
 
24.
Ortmann, G., King, R, (2007). Agricultural Cooperatives I: History, Theory and Problems. Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa, 46(1), s. 18-46. https://doi.org/10.1080/030318....
 
25.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn.zm.).
 
26.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1), Artykuł 103d.
 
27.
Wiatrak, A. (2006). Grupy producentów rolnych – istota działania i zarządzania. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, VIII (4), 361-365.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top