Metaphor as a way to explore subtle elements of school culture: "a school unlike any other" in a student metaphor - research report
 
More details
Hide details
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
2
Instytut Innowacji Edukacyjnych No Bell
 
 
Submission date: 2023-07-14
 
 
Final revision date: 2023-10-17
 
 
Acceptance date: 2023-10-20
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Aleksandra Tłuściak-Deliowska   

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 
 
JoMS 2023;52(3):707-727
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Metaphor can be a tool of knowing the culture of the organization. It can be used to diagnose and improve the organization, including the school. Transferring ideas about the school to other objects allows researchers to reach subtle elements of school culture which resist quantitative approaches, hence the intention to include metaphorical analysis in scientific investigations focused on the culture of the school of alternative education. The article presents a fragment of research material collected as part of a team project aimed at empirical recognition and comparison of cultures of selected non-public primary schools – schools "other than all".

Material and methods:
Using metaphor as a textual tool to study empirically elusive elements of school culture, an attempt was made to get closer to students' ways of reading and understanding school reality. The study was conducted in a non-public primary school, implementing an alternative education model in practice. The material was collected thanks to the tasks carried out by the eighth grade students. The task consisted of a text and a drawing part. The students' products obtained in this way were analyzed.

Results:
As a result of the collected material analysis, five groups of metaphors were identified: (1) culture/climate, (2) hybrid, (3) catastrophic, (4) chaos, (5) prison.

Conclusions:
The analysis of the data revealed a diversity of perception and interpretation of this reality, which allows us to conclude about a diverse, heterogeneous image of the studied school as an organization.

 
REFERENCES (30)
1.
Arystoteles. (1988). Retoryka-Poetyka, tłum. K. Podbielski. PWN.
 
2.
Babicka-Wirkus, A. (2018). Kultura szkoły w optyce metafory. Parezja, 2(10), 58-70.
 
3.
Borawska-Kalbarczyk, K. (2020). Dziecko w roli ucznia – refleksje o procesie kształcenia w dwóch metaforach, w: E.J. Kryńska, A. Suplicka, Ł. Kalisz (red.) Dziecko w historii. Sytuacja dziecka w odrodzonym państwie polskim, 179-192, Białystok.
 
4.
Cameron, L. (2003). Metaphor in educational discourse. Continuum.
 
5.
Cassirer, E. (1946). Language and myth. Harper and Brothers.
 
6.
Cerit, Y. (2006). School Metaphors: The Views of Students, Teachers and Administrators. Educational Sciences: Theory & Practice,6 (3), 692-699.
 
7.
Cleary, C., Packard, T. (1992). The use of metaphors in organizational assessment and change. Group & Organization Management,17 (3), 229-241.
 
8.
Cornelissen, J. P., Oswick, C., Christensen, L. T. and Phillips, N. (2008). Metaphor in organizational research: Context, modalities and implications for research introduction. Organization Studies, 29(1), pp. 7-22.
 
9.
Czerepaniak-Walczak, M. (2020). Kultura szkoły, jej trwanie i zmiana. O sile oddziaływania gramatyki szkoły. Czas Kultury, 1, 13-19.
 
10.
Demir, C.E. (2007) Metaphors as a reflection of middle school students’ perceptions of school: A cross-cultural analysis. Educational Research and Evaluation, 13(2), 89-107.
 
11.
Golnau, W. (2016). Wykorzystanie metafory w teorii organizacji. Zarządzanie i Finanse, 14(4), 345-363.
 
12.
Grant, D., Oswick, C. (1996). Metaphor and organizations. Sage.
 
13.
Janukowicz, M. (2010). Metafory szkoły XXI wieku. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Seria: Pedagogika, 19, 67-73.
 
14.
Jendza, J. (2017). Metafory w badaniach edukacyjnych – propozycja metodologiczna. Przegląd Badań Edukacyjnych, 24, 239-257.
 
15.
Kuraś, M., Zając, A. (1996). Metafory organizacyjne – narzędzie badania i diagnozowania potrzeb użytkowników. Zeszyty Naukowe. AE, 474.
 
16.
Lakoff, G. Johnson, M. (2003). Metaphors We Live By. The University of Chicago Press.
 
17.
Martyniuk, W. (2010). Uczniowskie metafory szkoły. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2(5), 67-78.
 
18.
Morgan, G. (1980). Paradigms, Metaphors and Puzzle Solving in Organizational Theory. Administrative Science Quarterly, 25(4), 605-622.
 
19.
Morgan, G. (1983). More on Metaphor: Why We Cannot Control Tropes in Administrative Science. Administrative Science Quarterly, 28(4), 601-607.
 
20.
Morgan, G. (1986). Images of Organization Sage.
 
21.
Morgan, G. (2011). Reflections on images of organization and its implications for organization and environment. Organization & Environment, 24(4), 459–478.
 
22.
Pragglejaz Group. (2007). MIP: A method for identifying metaphorically used words in discourse. Metaphor and Symbol, 22(1), 1-39.
 
23.
Pawłowska, A. (2006). Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych. Studia i materiały/Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski, 1, 7-17.
 
24.
Putnam, L.L., Boys, S. (2006). ‘Revisiting metaphors of organizational communication, in: S.R. Clegg, C. Hardy, T.B. Lawrence, W.R. Nord (eds.), The Sage handbook of organization studies, 541-576. Sage.
 
25.
Sułkowski, Ł. (2004). Metafory w życiu organizacji. Przegląd Organizacji, 6(773), 7-10.
 
26.
Sułkowski, Ł. (2011). Metafory, archetypy i paradoksy organizacji. Organizacja i Kierowanie, 2 (145), 55-69.
 
27.
Śliwerski, B. (2017). Meblowanie szkolnej demokracji. Seria: Kultura szkoły. Wolters Kluwer.
 
28.
Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. PWN.
 
29.
Weick, K.E., Daft, R.L. (1983). The Effectiveness of Interpretation Systems, in: K. S. Cameron, D. A. Whetten (eds.), Organizational Effectiveness: A Comparison of Multiple Models,71-93. Academic Press.
 
30.
Zając, A. (2004). Metafory organizacyjne w badaniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top