Unity of purpose is not enough? The importance of teachers collaboration in school: Some reflections based on a case study
 
More details
Hide details
1
Katedra Dydaktyki/Instytut Pedagogiki/Wydział Nauk Pedagogicznych Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
JoMS 2017;32(1):45-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The plague of present schools is to promote competition through various tasks and activities. The entire school system is based on comparisons and competitions. Schools, teachers and students are unfairly judged and graded through the results of various tests. Based on the results of external tests school rankings are developed. Interestingly, what is the culture in good schools occupies a high position in the ranking – is it collaborative or not? Is unity of purpose – which is education at the highest professional level – a sufficient condition for cooperation? Or in this case, cooperation between members of school community is unnecessary? The author in this paper presents some reflections taking into account above mentioned issues based on the case study. Research was carried out in one of the best middle school in one of the major city in Poland. The main aim of the study was a multi-faceted exploration of school culture. Quantitative analysis were complemented with qualitative analysis. Results indicate that (1) school presented in this study is characterized by an emphasis on professional development and goal orientation, (2) school is dominated by a culture of individualism and competition, (3) teachers recognize the need to improve interpersonal relationships among school staff, (4) in teachers’ opinions the school management and the introduction of electronic registration system are the reason of poor interpersonal relationships.
 
REFERENCES (26)
1.
Balasiewicz, A. (2013). Zachowania ludzi w organizacji jako wyznaczniki potrzeb edukacyjnych, „Journal of Modern Science” nr 2(17), p. 69–92. ISSN 1734-2031.
 
2.
Bate, P. (1990). Using the culture concept in an organizational development setting, „The Journal of Applied Behavioral Science” no. 1, vol. 26, p. 83–106. ISSN 0021-8863.
 
3.
Behrnd-Wenzel, B., Wenzel, H. (2013). Refleksje na temat umiejętności komunikacyjnych w szkole. W: G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji (p. 199–208), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323335023.
 
4.
Biedroń, K. (2012). Potencjał współpracy. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (p. 288–298), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323332961.
 
5.
Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital, „American Journal of Sociology”, Supplement: Organizations and Institutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, vol. 94, p. S95–S120. ISSN 0002-9602.
 
6.
Dalin, P., Rolff, H.G., Kleekamp, B. (1997). Przyszłość szkolnictwa. W: D. Elsner (red.), Współczesne trendy i koncepcje w zarządzaniu oświatą. Antologia I, Program TERM, Radom: MEN.
 
7.
Day, Ch. (2004). Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Przeł. J. Michalak, Gdańsk: GWP. ISBN 838912095X.
 
8.
Dernowska, U. (2014). Inni jako czynnik rozwoju ludzkich potencjalności – interakcje nauczycieli a rozwój wiedzy i profesjonalnych umiejętności, „Chowanna” nr 1, p. 285–304. ISSN 0137-706X.
 
9.
Fukuyama, F. (2000). Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Bertelsman Media sp. z o.o. ISBN 8372274819.
 
10.
Gruenert, S.W. (1998). Development of a school culture survey. Unpublished doctoral dissertation, Missouri: University of Missouri-Columbia.
 
11.
Gruenert, S.W., Whitaker, T. (2015). School culture Rewired. How to define, assess and transform it, Alexandria, Virginia: ASCD. ISBN 978-1-4166-1990-1.
 
12.
Gumuseli, A.I., Eryilmaz, A. (2011). The Measurement of Collaborative School Culture (CSC) on Turkish Schools, „New Horizons in Education” No. 59(2), p. 13–26. ISSN 2146-7374.
 
13.
Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: teachers’ work and culture in the post-modern age, New York: Teachers College Press. ISBN 9781441146281.
 
14.
Kamińska, M. (2013). Potencjał społeczny nauczycieli jako wyzwanie dla tworzących sieci. W: D. Elsner (red.), Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka (p. 93–109), Warszawa: Wolters Kluwer Polska S.A. ISBN 9788326443527.
 
15.
Kamińska, M. (2014). Sieci uczących się i współpracujących nauczycieli jako model doskonalenia zawodowego osób dorosłych, „Journal of Modern Science” nr 3(22), p. 187–199. ISSN 1734-2031.
 
16.
Kwiatkowski, S.M. (2010). Miejsce i rola przywództwa w edukacji. W: S.M. Kwiatkowski, J.M. Michalak (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce (p. 13–24), Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. ISBN 978-83-60058-92-3.
 
17.
Macneil, A.J., Prater, D.L., Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement, „International Journal of Leadership in Education” No. 1, vol. 12, p. 73-84. ISSN 1464-5092.
 
18.
Madalińska-Michalak, J. (2013). Przywództwo edukacyjne: rola dyrektora w kreowaniu kultury organizacyjnej szkoły. W: G. Mazurkiewicz (red.), Przywództwo i zmiana w edukacji (p. 23–46), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323335023.
 
19.
Mazurkiewicz, G. (2012). Jakość edukacji: społeczne oczekiwania, polityczne decyzje i praktyczne implementacje. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy (p. 7–10), Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323332961.
 
20.
Nocuń, A.W., Ochocka-Nocuń, H. (2012). Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany, „Journal of Modern Science” nr 1 (12), p. 135–150. ISSN 1734-2031.
 
21.
Psunder, M. (2009). Collaborative culture as a challenge of contemporary schools, „Problems of Education in the 21st Century” vol. 4, p. 84–93. ISSN 1822-7864.
 
22.
Schein, E. (1985). Organizational Culture and Leadership, San Francisco: Jossey-Bas. ISBN 8601300283050.
 
23.
Sikorski, C. (2002). Dysonanse kulturowe w organizacji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 3–4, p. 34–46. ISSN 1641-0874.
 
24.
Sikorski, C. (2006). Kultura organizacyjna, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 8374831375.
 
25.
Tołwińska, B. (2011). Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788375874877.
 
26.
Zhu, Ch., Devos, G., Li, Y. (2011). Teacher perceptions of school culture and their organizational commitment and well-being in a Chinese school, „Asia Pacific Education Review” No. 2, vol. 12, p. 319–328. ISSN 1598-1037.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top