Legal protection of the cultural identity of a person in postmodern Europe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
 
Data nadesłania: 16-07-2018
 
 
Data akceptacji: 11-09-2018
 
 
Data publikacji: 26-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Sitek   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2018;38(3):163-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
A characteristic feature of post-modernity is the atomization of society while at the same time far-reaching globalization processes takes place. In this context, one of the most important human rights is the need to define and protect its identity

Material and methods:
The atomization of society is a consequence of the break-up of the family as well as traditional social structures such as the state, religious communities and trade unions. This phenomenon is accompanied by frequent changes of location. The concept of small homelands disappears. Globalization provides a person with a range of technical and electronic instruments that on the one hand make life easier and on the other hand pose a threat to people.

Results:
Social media facilitate communication, but at the same time increase the threat to the protection privacy and sensitive data.

Conclusions:
The subject of the study will be the assessment of the legal framework for the protection of human identity against atomization and globalization processes in the European Union and the presentation of possible new solutions in this field.

 
REFERENCJE (30)
1.
Ahmed-Sheikh, T. (2015). Rekordowa liczba muzułmanów w brytyjskim parlamencie, Online text: http://euroislam.pl/rekordowa-... [access: 2018-07-05].
 
2.
Baran, B. (2003). Postmodernizm i końce wieku, Kraków: Wyd. Inter Esse. ISBN 83-89-44801-7.
 
3.
Barcik, J. Wentkowska A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 978-83-255027-37.
 
4.
Bauman, Z. (2006). Płynna nowoczesność, przekład T. Kunz, Kraków: Wyd. Literackie. ISBN 83-08-03847-6.
 
5.
Benedict, R. (1996). Relatywizm kulturowy, In: A. Mencwel, Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa, p. 565-568; : Wyd. UW. ISBN. 83-23-50078-9.
 
6.
Blackburn, S. (1994). Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. polskie, Warszawa, s.v. tożsamość, p. 407: Wyd. Książka i wiedza. ISBN 83-05-12920-9.
 
7.
Blumenberg-Lampe, Ch. Bohm, F. (1981). Die Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft, In: Buchstab G., Gotto K. Die Gründung der Union. Traditionen, Entstehung und Repräsentanten, München, pp. 234-247: Wyd. Olzog. ISBN 978-37-7892716-49.
 
8.
Brickwedde, F. Muller J. (1990). Die förderliche Tradition, In: G. Buchstab, K. Gotto, Die Gründung der Union. Traditionen, Entstehung und Repräsentanten, München, pp. 208-221: Wyd. Olzog. ISBN 978-37-7892716-49.
 
9.
Cellarius, Ch. (1753). Historia universalis breviter ac perspicve exposita, in antiquam, et mediiaevi ac novam divisa, cum notis perpetuis, Altenbvrgi.
 
10.
Dammacco, G. (2004). Il diritto alla identità nel multiculturalismo Europea, [in:] B. Sitek i inni (re.), Człowiek a tożsamość w procesie integracji Europy, Olsztyn, pp. 29-38: Wyd. UWM. ISBN 83-7299-324-6.
 
11.
Frommelt, R. (1990). Die liberale Tradition, In: G. Buchstab, K. Gotto, Die Gründung der Union. Traditionen, Entstehung und Repräsentanten, München, pp. 191-207: Wyd. Olzog. ISBN 978-37-7892716-49.
 
12.
Galvan, S. (1991). Pluralismo culturale e dialogo, In: G. Dal Ferro, S. Fontana, M.V. Nodari, le regioni del Nord-Est. Società, economia e ambiente, Padova, pp. 26- 30 : Wyd. EMP. ISBN 88-25000-642.
 
13.
Grosse, T.G. (2008). Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie 3(26), pp. 1-30. Online text: http://www.natolin.com.pl/pdf/... [access: 2016-03-20].
 
14.
Heidegger, M. (2004). Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa: Wyd. PWN. ISBN. 978-83-011622-07.
 
15.
Izdebski, H. (2011). Elementy teorii i filozofii prawa, Warszawa: Wyd. LexisNexis, ISBN 978-83-762091-66.
 
16.
Kaff, B. Lehr, R. (1990). Die konservative Tradition, In: G. Buchstab, K. Gotto, Die Gründung der Union. Traditionen, Entstehung und Repräsentanten, München, pp. 171-190: Wyd. Olzog. ISBN 978-37-7892716-49.
 
17.
Kowalczewska, K. (2012). Prawo szariatu i jego kompatybilność́ z europejskim systemem ochrony praw człowieka [in:] M. Marcinko (re.), Ochrona praw człowieka w wymiarze regionalnym, Kraków, pp. 81-90: Wyd. WPiA UJ. ISBN 83-915947-2-6.
 
18.
Krajewska, A. (2012). Niebezpieczeństwa szybkostrzelnej kultury obrazu w okresie dzieciństwa, Journal of Modern Science, no 3/14, pp. 94-102. ISSN 1734-2031.
 
19.
Lipowicz, M. (2014). Problem z „ponowoczesnością”: pusty spór formalny czy zmiana charakteru egzystencji ludzkiej? Analiza i egzystencja nr 26, pp. 131.-132. ISSN 1734-9923.
 
20.
Martinelli, F. (2017). Manuale di diritto dell’Europa. Aspetti istituzionali e politiche dell’unione, Napoli: Wyd. Simone. ISBN 9788891413963.
 
21.
Neumann, I.B. (1999). Uses of the Other: The" East" in European Identity Formation. Manchester: Wyd. University Minnesota. ISBN. 9780816630837.
 
22.
Novikowa, K. (2018). Jednostka w społeczeństwie: procesy samoidentyfikacji w świetle współczesnych koncepcji tożsamości, Journal of Modern Science no 1/36, pp. 41-66. ISSN 1734-2031.
 
23.
Owczarek, M. (2014). Real Madryt z herbem bez krzyża. Dla arabskiego sponsora, Online text: http://www.sport.pl/pilka/1,65..._.
 
24.
krzyza__Dla_arabskiego_sponsora.html [access: 2018-07-05].
 
25.
Perkowska, H. (2003). Postmodernizm a metafizyka, Warszawa 2003: Wyd. Scholar. ISBN 837383009X.
 
26.
Petrilli, S. (2008). Nation, identity, and global communication. A semiotic approach, In: A. Ponzio (ed.), Globalizzazione e infunzionalità, Roma, pp. 51-62: Wyd. Meltemi. ISBN 978-88-8353-683-0.
 
27.
Roman, Ł. (2016). Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych, Journal of Modern Science nr 1/28, pp. 369-388. ISSN 1734-2031.
 
28.
Sitek, M. (2015). Tożsamość narodowa (europejska) a obywatelstwo Unii Europejskiej, Journal of Modern Science nr 4/27, pp.111-126. ISSN 1734-2031.
 
29.
Szymaniak, A. (2007). Jakość życia w wielokulturowej Europie. Rozważania na podstawie francuskiego zakazu noszenia symboli manifestujących przynależność religijną, [in:] B. Sitek i inni (re.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie, v. 2, Olsztyn-Bari, pp. 326-341: Wyd. ISBN 978-83-89112-23-1.
 
30.
Tożsamość jako cena trwania w Unii Europejskiej? (2015). Online text: https://obserwatorpolityczny.p... [access: 2016-03-20].
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top