Karnoprawne aspekty przestępstwa fałszerstwa intelektualnego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
2
Komenda Główna Policji Gabinet Komendanta Głównego Policji Wydział ds. Parlamentarnych i Informacji Publicznej
3
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydział Zarządzania i Administracji
Data publikacji: 31-03-2016
 
JoMS 2016;28(1):233–250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł powstał na podstawie analizy literatury oraz wybranych przepisów prawnych stypizowanych w rozdziale XXXIV kodeksu karnego (dalej: kk), zatytułowanym Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Jako wstęp do opracowania autorzy scharakteryzowali zjawisko fałszerstw w wymiarze społecznym oraz przedstawili definicję legalną dokumentu. Przeanalizowali także współzależności między teoretyczną a prawną definicją fałszerstwa. Dalszą, najobszerniejszą zarazem część opracowania stanowi analiza rodzajowego przedmiotu ochrony art. 271 kk oraz strony przedmiotowej i podmiotowej fałszerstwa intelektualnego. Następnie autorzy wyróżniają konstytutywne cechy funkcjonariusza publicznego i „innej uprawnionej osoby” oraz wskazują podstawową wskazówkę interpretacyjną, jaką należy kierować się przy objaśnianiu ich karnoprawnego znaczenia. Tematyka artykułu sytuuje się także w obszarze podstawowego, uprzywilejowanego i kwalifikowanego typu przestępstwa poświadczenia nieprawdy. Zaprezentowany zostaje również zawarty w judykatach sądów powszechnych kierunek interpretacji. Pracę zamykają wnioski końcowe stanowiące rekapitulację przedstawionych rozważań.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031