Dla autorów
 


1. Złożenie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada prawa autorskie do artykułu i że materiał jest wolny od wad prawnych.

2. Autor zobowiązany jest zaświadczyć, że złożona praca jest oryginalna i nie była wcześniej publikowany w żadnym z języków. Praca nie może być złożona jednocześnie do więcej niż jednej publikacji.

3. Złożenie artykułu jest równoznaczne z pozwoleniem na publikację i rozpowszechnianie materiału (publikacji nieograniczonej co do czasu i obszaru dystrybucji, jak również do darmowych egzemplarzy oraz darmowych udostępnień w Internecie).

4. Autor powinien być odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich zwolnień autorskich i uprawnień, które mogą być potrzebne w celu umożliwienia opublikowania materiału (tekst, ilustracje itp.), który stanowi własność intelektualną osób trzecich.

5. Wszyscy Autorzy muszą znacząco przyczynić się do powstania materiału. Aby zapobiec zjawisku autorstwa typu „guest authorship”, „gift authorship” lub „ghost authorship”, naukowcy powinni zapewnić, że tylko te osoby, które spełniają kryteria autorstwa (to w znaczący sposób przyczyniły się do powstania pracy) są określone jako autorzy i żaden z nich nie został pominięty.

6. Odpowiedzialność za prawidłowe przypisanie autorstwa spoczywa na samych autorach.

7. Wyznaczony autor (główny autor) powinien działać jako kontakt pomiędzy redakcją i innymi autorami i powinien informować współautorów i angażować ich w podejmowanie kluczowych decyzji odnośnie publikacji (np. w odpowiedzi na komentarze recenzentów).

8. Autorzy powinni podjąć zbiorową odpowiedzialność za swoją pracę oraz za treść swoich publikacji. Naukowcy powinni sprawdzić swoje publikacje uważnie na wszystkich etapach, aby zapewnić, że metody i wyniki są przedstawione dokładnie. Autorzy powinni dokładnie sprawdzić obliczenia i prezentacje danych.

9. Autorzy powinni starać się opisywać swoje metody wyraźnie i jednoznacznie, aby ich odkrycia mogły być weryfikowane przez innych.

10. Autorzy powinni prezentować pracę innych w postaci dokładnych cytatów.

11. Autorzy nie powinni kopiować referencji z innych publikacji, jeśli nie czytali cytowanej pracy.

12. Istotne wcześniejsze prace i publikacje, stworzone zarówno przez innych badaczy i własne autorów powinny być wskazane. Literatura podstawowa tematu powinna być cytowana tam gdzie to możliwe.

13. Autorzy powinni dostarczyć dowody, że zgłoszone badania otrzymały stosowną zgodę i zostały przeprowadzona w sposób etyczny (np. kopie zatwierdzeń, licencji, formularze zgody uczestnika).

14. Autorzy nie powinni publikować i udostępniać indywidualnych danych identyfikacyjnych zebranych w trakcie badań bez wyraźnej zgody danej osoby (lub jej przedstawiciela).

15. Autorzy powinni współpracować z wydawcami w zakresie wydawania poprawek lub ich wycofywania, gdy jest to wymagane.

16. Wszystkie źródła finansowania badań naukowych, w tym bezpośrednia i pośrednia pomoc finansowa, dostawy sprzętu i materiałów, oraz innego rodzaju wsparcia (taka jak specjalistyczna pomoc statystyczna lub pomoc w pisaniu) powinny zostać ujawnione.

17. Wyniki badań naukowych prowadzone przez autora nie powinny być wykorzystywane ponownie w tym samym zakresie w innych tekstach naukowych. Mogą być natomiast wykorzystywane różne wątki i problemy
badawcze pochodzące z tych samych badań.

Bibliografia:

"Podstawowe praktyki" - Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics)
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031