Identyfikacja bezpieczeństwa i obronności
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):335-348
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Treść niniejszego artykułu stanowi opis wyników badań, które dotyczą teoretycznych podstaw nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie, przede wszystkim istoty, genezy, aparatu naukowego oraz identyfi kacji tychże dyscyplin naukowych. Ponadto przedmiotem rozważań były poglądy terminologiczne zwią- zane z szeroko rozumianą obronnością i bezpieczeństwem, przedstawiona została geneza powstania nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie, które wyłoniono z byłych nauk wojskowych, a także w całokształcie rozpatrywanej problematyki scharakteryzowano przedmiot badań tychże dyscyplin naukowych, ich identyfi kację, istotę, zakres oraz formalne wyodrębnienie w systemie nauk. W artykule zawarto treści, które dotyczą wyjaśnień opisujących identyfi kację bezpieczeństwa i obronności. Przedstawiono w nim aktualne znaczenia wybranych, podstawowych terminów systemowych oraz zwią- zanych z dyscyplinami nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności. Przedstawione opisy i wyjaśnienia pozwalają przybliżyć kwestie ich tożsamości. Przedmiotem dociekań prezentowanych w niniejszym artykule są przede wszystkim różnice między naukami o bezpieczeństwie a naukami o obronności. Odnosząc się do dotychczasowych prac w obu dziedzinach, wskazano ich rodowód i konieczność rozróżnienia przedmiotu badań. O ile obie dyscypliny, mieszczące się w dziedzinie nauk społecznych posługiwać się mogą jednolitą metodologią, o tyle rozróżnienie ich przedmiotów poznania jest traktowane jako warunek konieczny funkcjonowania tych dyscyplin.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top