Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami. Wpływ na kształt polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):211-224
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule Autorzy zaprezentowali wprowadzenie Decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW/ do porządku prawnego Unii Europejskiej oraz Państw Członkowskich. W pierwszej części przedstawiono fakty historyczne poprzedzające sporządzenie oraz implementację omawianej Decyzji, tj. wydane przez Unię Europejską dokumenty nt. zwalczania i zapobiegania narkomanii oraz dane o charakterze społecznym z uwzględnieniem problemu narkotyków i narkomanii wśród młodzieży szkolnej. Następnie, w sposób rozszerzający, przedstawiono zapisy omawianego aktu, odnoszące się między innymi do zawartych w nim defi nicji, forma stadialnych i zjawiskowych, kar, okoliczności szczególnymi oraz odpowiedzialności osób prawnych. W części ostatniej, powyższe zapisy zostały szczegółowo omówione pod kątem późniejszej ich implementacji w polskim porządku prawnym, z uwzględnieniem zakresu wymaganych zmian dokonywanych przez ustawodawcę w celu pełnego stosowania Decyzji. Autorzy odnieśli się również do kwestii represyjności polityki antynarkotykowej w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top