Charakter prawny sankcji nieważności wskazanej w art. 9 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nowelizacją tej ustawy
 
Więcej
Ukryj
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 10-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-03-2024
 
 
Data akceptacji: 12-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Jan Zięty   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
JoMS 2024;55(1):430-451
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Charakter sankcji nieważności uregulowanej w art. 9 u.k.u.r. budzi szereg wątpliwości zarówno doktryny jak i orzecznictwa. Pomimo ostatniej nowelizacji przepisu wątpliwości te nie zostały usunięte. Celem artykułu jest próba zdefiniowania charakteru prawnego sankcji nieważności z art. 9 u.k.u.r.

Materiał i metody:
W publikacji zastosowano metodę dogmatyczno-prawną jako właściwą do analizy przepisów prawa. W niewielkim zakresie niezbędnym do wskazania zmian jakie nastąpiły na przestrzeni ostatniego roku zastosowano metodę historycznoprawną.

Wyniki:
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że sankcja nieważności z art. 9 u.k.u.r. swoją konstrukcją przypomina nieważność z art. 58 k.c., lecz nie posiada cech nieważności bezwzględnej. Nadto bezprzedmiotowe byłoby powtarzanie sankcji, która została uregulowana w art. 58 k.c. i ma zastosowanie w prawie cywilnym jako przepis podstawowy. Skoro ustawodawca zdecydował się na powtórzenie i osobne uregulowanie sankcji nieważności w u.k.u.r. jej charakter należy rozumieć w sposób odmienny.

Wnioski:
Przeprowadzone analizy i zaprezentowane wyniki dają asumpt do wskazania na konieczność doprecyzowania charakteru sankcji jaką ustawodawca zastosował w art. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zmiany mogły by w sposób właściwy pozwolić na prawidłowe stosowanie sankcji.

 
REFERENCJE (33)
1.
Bieluk, J. (2016). Sankcja nieważności w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w: Księżak, P. (red.). Mikołajczyk, J. (red.) Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, s. 203 i n. Wolters Kluwer.
 
2.
Bieluk, J. (2019). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Nb. 6, 18, 20, 21, 22, C.H. Beck.
 
3.
Czech, T. (2022). Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, s. 445, 446, 457, 461-462, Wolters Kluwer.
 
4.
Dumkiewicz, M. Kidyba, A. (2014). Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników; zaskarżenie uchwały spółki – glosa do uchwały SN (7) z 18.9.2013 r. (III CZP 13/13). nr 1, s. 38 i n. Mon. Pr. Hand.
 
5.
Dumkiewicz, M. Kidyba, A. (2023). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el.
 
6.
Fras, M. (red.). Habdas, M. (red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125). Lex/el.
 
7.
Frąckowiak, J, (2014). Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, nr 9 s. 26 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
8.
Grzybowski, S. (red.). (1974). System prawa cywilnego. Cześć ogólna, t. I, s. 602, Wrocław.
 
9.
Gutowski, M. (2017). Bezskuteczność czynności prawnej, s. 1 i 267, Warszawa, C.H. Beck.
 
10.
Kamiński, M. Romańska, M. Moc wiążąca decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym a koncepcja jej nieważności, nr 4, s. 5-20, Przegląd Sądowy.
 
11.
Kappes, A. (2014). Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały? – krytycznie o uchwale składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 9, s. 34 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
12.
Katner, W.J. Osajda, K. (2014). Niezgodne z prawem uchwały wspólników spółek kapitałowych – uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 9 s. 18 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
13.
Kmieciak, Z. Wegner, J. Wojtuń, M. (2023). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, s.897, Wolters Kluwer.
 
14.
Komarowska-Horosz, M. (2023). Prawna ochrona rolnictwa w egzekucji świadczeń pieniężnych, pkt 4.4. Sopot, Legalis.
 
15.
Kunicki ,A. (1966). Zakres skuteczności prawa pierwokupu, nr 12, s. 1533, Nowe Prawo.
 
16.
Leśniak, M. (2014). Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 10, s. 53 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
17.
Łobos-Kotowska, D, Stańko, M. (2020). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, s. 230, Wolters Kluwer.
 
18.
Osajda, K. (2014). Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 10, s. 40 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
19.
Osajda, K. (red. serii). Borysiak, W. (red. tomu). (2022). Kodeks cywilny. Komentarz, Nb. 5, VI, 11, Legalis.
 
20.
Osajda, K. (red. serii). Popardowski P. (red. tomu). (2023). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Wyd. 3. Nb. 23, 25, 31, 32, 47, 51, Legalis.
 
21.
Pietrzykowski, K. (red.). (2021). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Nb. 19, Legalis.
 
22.
Pinior, P. (2014). Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem, nr 9 s. 55 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
23.
Pyziak-Szafnicka, M. (red. nauk.). Księżak, P. (red. nauk). (2014). Komentarz KC, art. 58 k.c. Nb 3 Lex/el.
 
24.
Radwański, Z. (red.). (2008). System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – cześć ogólna, t. 2, s. 443, C.H. Beck.
 
25.
Radwański, Z. (red.). Olejniczak, A. (red.). 2019, Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego t. II, s. 574-575, C.H. Beck.
 
26.
Słotwiński, Sz. (2018) Wpływ ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego orzeczenia na stosunki cywilnoprawne z zakresu obrotu energią elektryczną, nr 1, s. 77-79, Studia Prawnicze.
 
27.
Sobolewski, P. (2009). Kompetencja do dokonania czynności prawnej jako przesłanka jej prawnej doniosłości, nr 9 s. 24, Przegląd Prawa Handlowego.
 
28.
Szczurowski, T. (2012). Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, s. 25-26, Lex.
 
29.
Szereda, A.J. (red.). (2021). Notariat. Czynności notarialne, s. 822, C.H. Beck.
 
30.
Truszkiewicz, Z. (2017). O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II). nr 11, s. 35 i n, Rejent.
 
31.
Uliasz, R. (2018) Czy jest potrzebna reforma przepisów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania J. Frąckowiak (red.) s. 787, Wolters Kluwer.
 
32.
Wincenciak, M. O tzw. nieodwracalnych skutkach prawnych decyzji administracyjnej w: Kodyfikacja prawa administracyjnego na 50-lecie K.P.A. J. Niczyporuk (red.) s. 905-906, Wydawnictwo WSPA.
 
33.
Zielińsk,i T. (1970). Znaczenie terminu nieważność w języku prawniczym, t. III, s. 72, Krakowskie Studia Prawnicze.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top