Legal nature of the annulment sanction indicated in art. 9 item 1 of the Act on shaping the agricultural system in connection with the amendment to this Act
 
More details
Hide details
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-11-10
 
 
Final revision date: 2024-03-10
 
 
Acceptance date: 2024-03-12
 
 
Publication date: 2024-03-28
 
 
Corresponding author
Jakub Jan Zięty   

University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 
 
JoMS 2024;55(1):430-451
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The nature of the annulment sanction regulated in art. 9 u.k.u.r. raises a number of doubts in both doctrine and case law. Despite the recent amendment to the provision, these doubts have not been removed. The purpose of the article is to try to define the legal nature of the annulment sanction from art. 9 u.k.u.r.

Material and methods:
The publication uses a dogmatic and legal method as appropriate for analyzing legal provisions. To the small extent necessary to indicate the changes that have occurred over the past year, a historical and legal method has been used.

Results:
The results of the tests indicate that the annulment of Art. 9 u.k.u.r. its construction resembles the invalidity of art. 58 of the Civil Code, but it does not have the features of absolute nullity. Moreover, it would be pointless to repeat the sanction, which was regulated in art. 58 of the Civil Code and applies in civil law as a basic provision. Since the legislator decided to repeat and regulate the annulment sanctions separately in u.k.u.r. its character should be understood differently.

Conclusions:
The analyzes carried out and the results presented give rise to an indication of the need to clarify the nature of the sanction which the legislator applied in art. 9 of the Act on shaping the agricultural system. The changes could properly allow the correct application of sanctions.

 
REFERENCES (33)
1.
Bieluk, J. (2016). Sankcja nieważności w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, w: Księżak, P. (red.). Mikołajczyk, J. (red.) Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, s. 203 i n. Wolters Kluwer.
 
2.
Bieluk, J. (2019). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Nb. 6, 18, 20, 21, 22, C.H. Beck.
 
3.
Czech, T. (2022). Kształtowanie ustroju rolnego. Komentarz, s. 445, 446, 457, 461-462, Wolters Kluwer.
 
4.
Dumkiewicz, M. Kidyba, A. (2014). Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników; zaskarżenie uchwały spółki – glosa do uchwały SN (7) z 18.9.2013 r. (III CZP 13/13). nr 1, s. 38 i n. Mon. Pr. Hand.
 
5.
Dumkiewicz, M. Kidyba, A. (2023). Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el.
 
6.
Fras, M. (red.). Habdas, M. (red.). (2018). Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1-125). Lex/el.
 
7.
Frąckowiak, J, (2014). Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność, nr 9 s. 26 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
8.
Grzybowski, S. (red.). (1974). System prawa cywilnego. Cześć ogólna, t. I, s. 602, Wrocław.
 
9.
Gutowski, M. (2017). Bezskuteczność czynności prawnej, s. 1 i 267, Warszawa, C.H. Beck.
 
10.
Kamiński, M. Romańska, M. Moc wiążąca decyzji administracyjnej w postępowaniu cywilnym a koncepcja jej nieważności, nr 4, s. 5-20, Przegląd Sądowy.
 
11.
Kappes, A. (2014). Konstytutywny charakter wyroku stwierdzającego nieważność uchwały? – krytycznie o uchwale składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 9, s. 34 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
12.
Katner, W.J. Osajda, K. (2014). Niezgodne z prawem uchwały wspólników spółek kapitałowych – uwagi na tle uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 9 s. 18 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
13.
Kmieciak, Z. Wegner, J. Wojtuń, M. (2023). Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, s.897, Wolters Kluwer.
 
14.
Komarowska-Horosz, M. (2023). Prawna ochrona rolnictwa w egzekucji świadczeń pieniężnych, pkt 4.4. Sopot, Legalis.
 
15.
Kunicki ,A. (1966). Zakres skuteczności prawa pierwokupu, nr 12, s. 1533, Nowe Prawo.
 
16.
Leśniak, M. (2014). Zakres kognicji sądu rejestrowego wobec uchwał zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń sprzecznych z ustawą w świetle uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 10, s. 53 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
17.
Łobos-Kotowska, D, Stańko, M. (2020). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, s. 230, Wolters Kluwer.
 
18.
Osajda, K. (2014). Trzynaście uwag krytycznych do uchwały składu 7 sędziów SN z 18.09.2013 r. (III CZP 13/13). nr 10, s. 40 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
19.
Osajda, K. (red. serii). Borysiak, W. (red. tomu). (2022). Kodeks cywilny. Komentarz, Nb. 5, VI, 11, Legalis.
 
20.
Osajda, K. (red. serii). Popardowski P. (red. tomu). (2023). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz. Wyd. 3. Nb. 23, 25, 31, 32, 47, 51, Legalis.
 
21.
Pietrzykowski, K. (red.). (2021). Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Nb. 19, Legalis.
 
22.
Pinior, P. (2014). Obowiązek wykonania uchwały sprzecznej z prawem, nr 9 s. 55 i n. Przegląd Prawa Handlowego.
 
23.
Pyziak-Szafnicka, M. (red. nauk.). Księżak, P. (red. nauk). (2014). Komentarz KC, art. 58 k.c. Nb 3 Lex/el.
 
24.
Radwański, Z. (red.). (2008). System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – cześć ogólna, t. 2, s. 443, C.H. Beck.
 
25.
Radwański, Z. (red.). Olejniczak, A. (red.). 2019, Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa Prywatnego t. II, s. 574-575, C.H. Beck.
 
26.
Słotwiński, Sz. (2018) Wpływ ostatecznej decyzji administracyjnej oraz prawomocnego orzeczenia na stosunki cywilnoprawne z zakresu obrotu energią elektryczną, nr 1, s. 77-79, Studia Prawnicze.
 
27.
Sobolewski, P. (2009). Kompetencja do dokonania czynności prawnej jako przesłanka jej prawnej doniosłości, nr 9 s. 24, Przegląd Prawa Handlowego.
 
28.
Szczurowski, T. (2012). Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego, s. 25-26, Lex.
 
29.
Szereda, A.J. (red.). (2021). Notariat. Czynności notarialne, s. 822, C.H. Beck.
 
30.
Truszkiewicz, Z. (2017). O kilku podstawowych zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część II). nr 11, s. 35 i n, Rejent.
 
31.
Uliasz, R. (2018) Czy jest potrzebna reforma przepisów dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych, Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania. w: Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania J. Frąckowiak (red.) s. 787, Wolters Kluwer.
 
32.
Wincenciak, M. O tzw. nieodwracalnych skutkach prawnych decyzji administracyjnej w: Kodyfikacja prawa administracyjnego na 50-lecie K.P.A. J. Niczyporuk (red.) s. 905-906, Wydawnictwo WSPA.
 
33.
Zielińsk,i T. (1970). Znaczenie terminu nieważność w języku prawniczym, t. III, s. 72, Krakowskie Studia Prawnicze.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top