Zarządzanie łańcuchami dostaw w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
Joanna Baran 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Joanna Baran   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data publikacji: 04-02-2019
Data nadesłania: 27-06-2018
Data ostatniej rewizji: 26-10-2018
Data akceptacji: 04-02-2019
 
JoMS 2018;39(4):217–230
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Cel pracy:
Celem badań było określenie poziomu zaawansowania procesów w łańcuchach logistycznych polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Materiał i metody:
Dane źródłowe pochodzą z badań ankietowych. W ramach badań ankiety rozesłano do 10 tys. przedsiębiorstw agrobiznesu, odpowiedzi uzyskano od 507 przedsiębiorstw , z czego do analizy wybrano 211 firm sklasyfikowanych do kluczowych branż agrobiznesu: przetwórstwa mięsa, mleka, owoców i warzyw oraz zbóż.

Wyniki:
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że poziom zaawansowania rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie logistyki wzrasta wraz z wielkością przedsiębiorstw agrobiznesu. Najbardziej rozwinięte rozwiązania w zakresie logistyki posiadają duże i średnie przedsiębiorstwa agrobiznesu, w których m.in. najczęściej funkcjonują odrębne działy logistyki, najczęściej stosuje się narzędzia wspierające planowanie zaopatrzenia i produkcji oraz stosuje się zintegrowane rozwiązania informatyczne. Mikro i małe przedsiębiorstwa agrobiznesu, które działają głównie na lokalnym rynku i posiadają mało rozbudowaną bazę dostawców oraz odbiorców często sterują zapasami i produkcją w oparciu o doświadczenie oraz zazwyczaj nie używają programów komputerowych do kompleksowego wspomagania działań logistycznych.

Wnioski:
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że zarówno zakres jak i poziom stosowanych rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu jest bardzo zróżnicowany. Ponadto brakuje kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu łańcuchami agrobiznesu. Agrologistyka jest więc obiecującym kierunkiem zarówno w zakresie badań naukowych, jak też wdrażania konkretnych rozwiązań. Właściwe zarządzanie procesami w łańcuch dostaw pozwoli firmom agrobiznesu na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031