Rozdział władzy ustawodawczej od wykonawczej gwarancją niezależności sądownictwa w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 27-09-2017
Data nadesłania: 26-07-2017
Data akceptacji: 30-08-2017
 
JoMS 2017;34(3):79–90
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Cel pracy Trójpodział władz i koncepcja ich równowagi swoimi korzeniami sięga końca epoki feudalnej. Zachodzące zmiany, obecnie inspirowane procesami globalizacyjnymi, sprawiają że dochodzi do różnego rodzaju sporów. Przykładem są zmiany wprowadzane w obszarze organizacji i funkcjonowania sądów w Polsce. Materiał i metody Tocząca się dyskusje w sferze publicznej ujawniają podział dyskutantów na dwie grupy. Obie strony dyskusji posługują się swoistą terminologią i logiką dyskursu, nie mogąc dojść do porozumienia. W pracy zastosowana została metoda opisowa oraz analizy przepisów prawnych lub poglądów medialnych i politycznych. Wyniki Konieczne wydaje się poszukiwanie trzeciej drogi rozwiązania tego konfliktu. A jest nią propozycja personalnego rozdzielenia władzy wykonawczej od ustawodawczej. Wnioski Takie uzupełnienie koncepcji równowagi władz wymusi na prowadzenie wewnątrzpartyjnej dyskusji o ważnych kwestiach ustrojowych. Brak takiej dyskusji negatywnie się ujawnia w przypadku, gdy jednak partia przejmuje całą władzę w danym kraju.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Bronisław Włodzimierz Sitek   
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4, 05-420 Józefów, Polska
 
REFERENCJE (11):
1. Bałaban, A. (2012). Zasada niezależności sądów i jej realizacja, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2(15), s. 6–11. ISSN 1689-5088.
2. Banaszak, B. (2012). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2. Warszawa: wyd. C.H. Beck. ISBN 9788325540951.
3. Dąbrowski, S. (2012). Niezawisłość sędziów – gwarancje ustrojowe i zagrożenia, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2(15), s. 12–15. ISSN 1689-5088.
4. De Sotto, J.H. (2010). Sprawiedliwość a efektywność, przeł. K. Śledziński, Warszawa: wyd. FijoPublishing. ISBN 9788389812704.
5. Gagliardi, L. (2008). Zur Figur des iudex privatus im romischen Zivilprozess. Eine historisch-soziologische Untersuchung auf der Grundlage literarischer Quellen, „Revue Internationale du Droit d’Auteur RIDA” nr 55, s. 241–266. ISSN0035-3515.
6. Groepl, Chr. (2014). Staatsrecht I. Staatsgrundlagen. Staatsorganisation. Verfassungsprozess mit Einfuehrung in das juristische Lernen, wyd. 6, Munchen: wyd. C.H. Beck. ISBN 9783406666100.
7. Ipsen, J. (2016). Staatsrecht I. Staatsorganisationrecht, wyd. 28, Munchen: wyd. Vahlen. ISBN 9783800652402.
8. Liva, S. (2012). Il ‘Iudex pedaneus’ nel processo privato romano. Dalla procedura formulare alla ‘Cognitio extra ordinem’, Milano: EDUCatt. ISBN 9788883119323.
9. Redelbach, A., Wronkowska, S., Ziembiński, Z. (1992). Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301104260.
10. Safjan, M., Bosek, L. (2016). Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, Warszawa: wyd. C.H. Beck, Legalis. ISBN 9788325574918.
11. Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii. Wyd. XXII. T. I: Filozofia starożytna i średniowieczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301144661.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031