UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO-EKONOMICZNE FUNKCJONOWANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka
 
 
Data nadesłania: 26-02-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-06-2020
 
 
Data akceptacji: 21-07-2020
 
 
Data publikacji: 21-07-2020
 
 
Autor do korespondencji
Sławomir Jerzy Snarski   

Politechnika Białostocka
 
 
JoMS 2020;44(1):195-207
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszego artykułu było zbadanie, czy wydatkowanie środków będących w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe odpowiadała zadaniom w zakresie gospodarki leśnej nałożonym na tą instytucję na podstawie przepisów obowiązującego prawa i czy było ono uzasadniona w kontekście zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Materiał i metody:
Badania oparto na analizie danych wtórnych zebranych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, oficjalnych danych statystycznych, informacji pokontrolnej Najwyższej Izby Kontroli oraz literaturze obejmującej obszar badań.

Wyniki:
Wyniki badań przeprowadzonych na podstawie danych z lat 2011-2018 wykazały, że ogólna sytuacja majątkowa i finansowa Lasów Państwowych w analizowanym okresie była korzystna ze względu na fakt, że co roku wspomniana instytucja odnotowywała znaczący zysk netto.

Wnioski:
Działania realizowane przez Lasy Państwowe były zasadniczo zgodne z modelem zrównoważonej gospodarki leśnej określonym w ustawie o lasach, jednak w przypadku ponoszenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe niezwiązane bezpośrednio z gospodarką leśną, zasada racjonalnego zarządzania środkami publicznymi nie zawsze miała pełne zastosowane. Stąd też rachunek ekonomiczny powinien stanowić podstawę do prowadzenia działalności inwestycyjnej przez Lasy Państwowe.

 
REFERENCJE (20)
1.
Bieluk J. i Leśkiewicz K. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325599041.
 
2.
Habuda A. i Radecki W. (2016). Zarządzanie lasami. W: A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 263–292. ISBN 9788380851245.
 
3.
Dyduch J. (2016). The use of the Forest Fund in the protection of natural resources in Poland. Ekonomia i Środowisko 4 (59), s. 76–86. ISSN 0867-8898.
 
4.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (2019). Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2018 rok. Pozyskano: (12.02.2020) z https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip....
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Pozyskano: (12.02.2020) z https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
6.
Kosikowski C. (2006). Sektor finansów publicznych w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8374165898.
 
7.
Kropiewnicka M. i Ostrowiecki D. (2014). Zmiany w Lasach Państwowych. Analiza modelu gospodarki leśnej w Polsce. W: B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, s. 221–230. ISBN 9788372857675.
 
8.
Kruk H. (2017). Wybrane metody oceny zrównoważenia gospodarki leśnej. Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (88), s. 171–186. ISSN 1506-7637.
 
9.
Maćkowiak E. (2016). Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, Problemy Zarządzania 14/4 (1), s. 113–122. ISSN 1644-9584.
 
10.
Najwyższa Izba Kontroli (2015), Gospodarka finansowa Lasów Państwowych. Pozyskano: (12.02.2020) z https://www.nik.gov.pl/plik/id....
 
11.
Pakuła J. (2011). Pojęcie i zasady gospodarki leśnej. W: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 79–95. ISBN 9788326406614.
 
12.
Piekutin J. (2006). Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Sylwan 6, s. 3–18.
 
13.
Piekutin J., Gruchała A. (2006). Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych. Sylwan 2, s. 37–45. ISSN 0039-7660.
 
14.
Radecki W. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788325599041.
 
15.
Rakoczy B. (2018). Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788381246590.
 
16.
Sadowska B. (2016). System pomiaru dokonań w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – proces przygotowania i implementacji. W: R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek, (red.), Wyzwania w zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 442, s. 399–407. ISSN 1899-3192.
 
17.
Szczypa P. (2016), Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 300, s. 174–182. ISSN 2083-8611.
 
18.
Szołno-Koguc J. (2007), Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 9788322726457.
 
19.
Szramka H. i Adamowicz K. (2017), Kierunki modyfikacji statusu Lasów Państwowych w Polsce, Sylwan, nr 161 (5), s. 355–364. ISSN 0039-7660.
 
20.
Tyburek M. (2011), Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 118–145. ISBN 9788326406614,.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top