ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR THE FUNCTIONING OF THE STATE FORESTS NATIONAL FOREST HOLDING
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka
 
 
Submission date: 2020-02-26
 
 
Final revision date: 2020-06-02
 
 
Acceptance date: 2020-07-21
 
 
Publication date: 2020-07-21
 
 
Corresponding author
Sławomir Jerzy Snarski   

Politechnika Białostocka
 
 
JoMS 2020;44(1):195-207
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this paper was to investigate whether the disbursement of funds at the disposal of the State Forests National Forest Holding corresponded to the tasks in the field of forest management imposed on the institution in question under the provisions of applicable law and whether it was justifiable in the context of the principle of rational management of public funds.

Material and methods:
The research was based on the analysis of the secondary data collected by the Directorate General of the State Forests, official statistical data, post-audit information of the Supreme Audit Office and literature covering the research area.

Results:
The results of research carried out on the basis of data from 2011-2018 showed that the general property and financial situation of the State Forests in the analysed period was favourable due to the fact that each year the aforementioned institution recorded a significant net profit.

Conclusions:
The activities implemented by the State Forests were in principle compatible with a model of sustainable forest management specified in the Forest Act, however in case of incurring investment outlays of fixed assets not directly related to forest management, the principle of rational management of public funds was not always fully applied. Therefore, the conscious economic calculation should constitute the basis for conducting investment activities by the State Forests.

 
REFERENCES (20)
1.
Bieluk J. i Leśkiewicz K. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325599041.
 
2.
Habuda A. i Radecki W. (2016). Zarządzanie lasami. W: A. Habuda (red.), Polskie prawo leśne, Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 263–292. ISBN 9788380851245.
 
3.
Dyduch J. (2016). The use of the Forest Fund in the protection of natural resources in Poland. Ekonomia i Środowisko 4 (59), s. 76–86. ISSN 0867-8898.
 
4.
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (2019). Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2018 rok. Pozyskano: (12.02.2020) z https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip....
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. Pozyskano: (12.02.2020) z https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
6.
Kosikowski C. (2006). Sektor finansów publicznych w Polsce. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 8374165898.
 
7.
Kropiewnicka M. i Ostrowiecki D. (2014). Zmiany w Lasach Państwowych. Analiza modelu gospodarki leśnej w Polsce. W: B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska. Toruń: Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, s. 221–230. ISBN 9788372857675.
 
8.
Kruk H. (2017). Wybrane metody oceny zrównoważenia gospodarki leśnej. Optimum. Studia Ekonomiczne 4 (88), s. 171–186. ISSN 1506-7637.
 
9.
Maćkowiak E. (2016). Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, Problemy Zarządzania 14/4 (1), s. 113–122. ISSN 1644-9584.
 
10.
Najwyższa Izba Kontroli (2015), Gospodarka finansowa Lasów Państwowych. Pozyskano: (12.02.2020) z https://www.nik.gov.pl/plik/id....
 
11.
Pakuła J. (2011). Pojęcie i zasady gospodarki leśnej. W: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 79–95. ISBN 9788326406614.
 
12.
Piekutin J. (2006). Analiza funkcjonowania funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych na przykładzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Sylwan 6, s. 3–18.
 
13.
Piekutin J., Gruchała A. (2006). Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych. Sylwan 2, s. 37–45. ISSN 0039-7660.
 
14.
Radecki W. (2017). Ustawa o lasach. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788325599041.
 
15.
Rakoczy B. (2018). Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. ISBN 9788381246590.
 
16.
Sadowska B. (2016). System pomiaru dokonań w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe – proces przygotowania i implementacji. W: R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek, (red.), Wyzwania w zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 442, s. 399–407. ISSN 1899-3192.
 
17.
Szczypa P. (2016), Istota i rodzaje pożądanych zmian w rachunkowości Lasów Państwowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 300, s. 174–182. ISSN 2083-8611.
 
18.
Szołno-Koguc J. (2007), Funkcjonowanie funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 9788322726457.
 
19.
Szramka H. i Adamowicz K. (2017), Kierunki modyfikacji statusu Lasów Państwowych w Polsce, Sylwan, nr 161 (5), s. 355–364. ISSN 0039-7660.
 
20.
Tyburek M. (2011), Status prawny i zadania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. W: B. Rakoczy (red.), Wybrane problemy prawa leśnego. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 118–145. ISBN 9788326406614,.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top