PL EN
The postpandemic reality and the security of information technologies ICT, Big Data, Industry 4.0, social media portals and the Internet
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
3
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 31-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-11-2022
 
 
Data akceptacji: 26-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Krystyna Such-Pyrgiel   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
JoMS 2022;49(2):10-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
The aim is to show how the post-pandemic reality affects the functioning and development of ICT, Big Data, Industry 4.0, social media portals, internet.

Material and methods:
Critical analysis of literature, proprietary qualitative and quantitative research.

Results:
In the period of the current fourth technological revolution, information technologies, ICT and Industry 4.0 are developing particularly fast. Digitization of the economy is currently taking place simultaneously in many areas of economic processes and in the functioning of many economic entities and public, financial and other institutions. Many companies, enterprises and public institutions that previously operated mostly or solely traditionally offline during the pandemic have switched to remote, electronic operation via the Internet and they continue this model to this day.

Conclusions:
In view of the ongoing digitization of companies, offices and institutions, it is now assumed that, in line with the needs of most Internet users, personal data protection is the area of ​​human existence that should be provided by entities operating on the Internet. Pursuant to the provisions of the Constitution, the protection of personal data is one of the elementary rights of every citizen, and therefore also of the Internet user. The incessant technological progress and in the field of the services offered by Internet companies caused a partial erosion of the actual operation of this law on the part of Internet users. This is because either Internet users are not fully aware of the avatars built in technological data warehouses of Internet companies or new ICT technologies no longer allow for the full privacy of citizens operating in information societies.

 
REFERENCJE (85)
1.
Antkiewicz, S.(2008). Innowacje finansowe. Warszawa.
 
2.
Barreto, L., Amaral, A., Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: an overview, (in:) “Procedia Manufacturing”, available at: https://doi.org/10.1016/j.prom....
 
3.
Bołtuć, P. (2018). Siła edukacji cyfrowej, (in:) Potencjały i relacje sił w cyfrowym społeczeństwie wiedzy, L. Zacher (ed.). Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 
4.
Borcuch, A. (2012). Bankowość elektroniczna w Polsce, wyd. II zmienione. Warszawa.
 
5.
Bukowski, S. (red.) (2010). Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy. Warszawa.
 
6.
Buss, A. (2008). Internet Marketing. Warszawa: Publishing house Longman Pearson Education.
 
7.
Celiński, P. (2019). Automatyzacja procesów kwerendy i akwizycji danych do analiz Big Data (in:) A. Opolska-Bielańska (ed), Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data, “Media początku XXI wieku”. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
8.
Czarny, E., Śledziewska, K. (2013). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu. Warszawa.
 
9.
Dmowski, A., Prokopowicz, D. (2010). Rynki finansowe. Warszawa: Publishing house Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.
 
10.
Domańska-Szaruga, B. (2013). Common banking supervision within the financial safety net (in:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business. Oxford.
 
11.
Domańska-Szaruga, B., Prokopowicz D. (2016). Ochrona transferu danych osobowych w cyberprzestrzeni (in:) „Secretum. Służby specjalne, bezpieczeństwo, informacja”. Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Oficyna Wydawnicza RYTM. Warszawa, No. 2(5)/2016, pp. 122-136.
 
12.
Dutko, M., Karciarz M. (2011). Informacja w Internecie. Warszawa.
 
13.
Fura, B., Fura, M. (2016). Green jobs in the European Union – an empirical study (in:) „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, No. 2 (319), pp. 39–53.
 
14.
Gacki, G. (2006). Przestępczość internetowa, (in:) Portal internetowy„Gospodarka.pl. Poradnik Internetu dla Twojej Firmy”, 07.09.2006, (www.egospodarka.pl).
 
15.
Gałach, A., Jędruszczak, A., Nowakowski, B. (2013). Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym. Warszawa.
 
16.
Gałach, A., Hoc, S., Jędruszczak, A., Kowalik, P. i inni. (2015). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym. Warszawa.
 
17.
Gałaj-Emiliańczyk, K. (2016). Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych. Praktyczny przewodnik krok po kroku. Warszawa.
 
18.
Gąsiorowski, J., Podsiedlik, P. (2015). Przestępstwa w bankowości elektronicznej w Polsce. Próba oceny z perspektywy prawno-kryminalistycznej – Bankowość elektroniczna – typologia. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
19.
Golczak, K., Golinowski, K., Kamycki, J., Lewandowski, K. J., Pająk, K., Płaczek, J., Prokopowicz, D., Wesołowski, Z. (2021). Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym. Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym (in:) P. Soroka, A. Skrabacz, P. Wilczyński, K. Golczak, R. Kołodziejczyk, K. Pająk, A. Mitręga (ed.) Raport zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym. Dom Wydawniczy Elipsa. Warszawa, pp. 87-120.
 
20.
Gołębiowska, A. (2010). Kształtowanie się instytucji danych osobowych w Unii Europejskiej. Ekonomiczno – Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny nr 24, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Informatycznej. Warszawa, pp. 175 – 182.
 
21.
Gołębiowska, A. (2017). Przestępstwo kradzieży tożsamości w ustawodawstwie polskim, [in:] Kradzież tożsamości w Internecie, A. Gołębiowska, (ed.). Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Warszawa, pp. 43 – 55.
 
22.
Gołębiowska, A., Zientarski, P. B. (2017). Aspekty prawne ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w administracji, (in:) Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, A. Gołębiowska, P. B. Zientarski (ed.), Kancelaria Senatu RP, Warszawa, pp. 31-43.
 
23.
Gołębiowska, A. (2017). Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, [in:] Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji, A. Gołębiowska, P. B. Zientarski, (ed.). Kancelaria Senatu RP. Warszawa, pp. 11 – 29.
 
24.
Gołębiowska, A., Zientarski, P. B., (ed.). (2017). Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w administracji. Kancelaria Senatu RP. Warszawa, pp. 170.
 
25.
Gołębiowska, A., Jakubczak, W., Prokopowicz, D., Jakubczak, R. (2021a). Cybersecurity of Business Intelligence Analytics Based on the Processing of Large Sets of Information with the Use of Sentiment Analysis and Big Data (in:) “European Research Studies Journal”, Volume XXIV, Issue 4, pp. 850-871.
 
26.
Gołębiowska, A., Jakubczak, W., Prokopowicz, D., Jakubczak, R. (2021b). The Post-Pandemic Development of the Green Circular Economy and the Declarations Made During the UN Climate Change Conference (COP26) as Security Determinants (in:) “European Research Studies Journal Volume”, XXIV Issue 4B, pp. 251-275.
 
27.
Gołębiowska, A., Prokopowicz, D. (2021). Wzrost znaczenia nowych mediów internetowych jako istotnego czynnika efektywnego rozwoju gospodarczego kraju (w:) M. Such-Pyrgiel, A. Gołębiowska (ed.) „Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji – aspekty prawne, organizacyjne i społeczne”. Wydawnictwo SGSP. Warszawa, pp. 135-154.
 
28.
Gołębiowska, A., Prokopowicz, D. (2021). Business Intelligence analytics based on the processing of large sets of information with the use of sentiment analysis and Big Data, (in:) A. Gołębiowska, M. Such – Pyrgiel, (ed.), “Socio – economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts”. Publishing house SGSP. Warsaw, pp. 129-154.
 
29.
Górka, M., (ed.). (2014). Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku. Warszawa.
 
30.
Grzegorek, J., Prokopowicz, D., Gwoździewicz, S. (2020). Zastosowanie zaawansowanych narzędzi przetwarzania danych w dobie cyfryzacji, Rozdział 4, (in:) Aleksandra Laskowska-Rutkowska (ed.), Cyfryzacja w zarządzaniu. Wydawnictwo CeDeWu. Warszawa, pp. 93-128.
 
31.
Grzegorek, J., Prokopowicz, D., Goździewicz, S. (2021). Wykorzystanie platform analitycznych Big Data Analytics technologii informacyjnych ICT w analizie sentymentu dla wybranej problematyki związanej z Przemysłem 4.0, (in:) P. J. Suwaj, S. Goździewicz, K. Samulska (ed.), Bezpieczeństwo informacyjne jednostek organizacyjnych. Wybrane problemy. Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski, pp. 101-142.
 
32.
Grzywacz, J. (2016). Bankowość elektroniczna w przedsiębiorstwie. Warszawa.
 
33.
Grzywak, A., Widenka, G. (2015). Bezpieczeństwo rozproszonych systemów informatycznych – Kryptografia w zastosowaniu do podpisu cyfrowego i identyfikacji użytkownika w sieci Internet. Dąbrowa Górnicza.
 
34.
Gwoździewicz, S., Prokopowicz, D. (2017). Analiza bezpieczeństwa ochrony systemów informatycznych w kontekście globalnego cyberataku ransomware przeprowadzonego w dniu 27 czerwca 2017 r. (in:) S. Gwoździewicz, K. Tomaszycki (ed), Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Międzynarodowy Instytut Innowacji “Nauka – Edukacja – Rozwój” w Warszawie.
 
35.
Gwoździewicz, S., Prokopowicz, D. (2016). Prawo do ochrony informacji i danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie rozwoju bankowości internetowej – The Right to Protection of Information and Personal Data in the Cyberspace in the Age of the Internet Banking Development (in:) D. Gałuszka, G. Ptaszek, D. Żuchowska-Skiba (ed), “Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku”. Publishing house Libron Filip Lohner. Kraków.
 
36.
Gwoździewicz, S., Prokopowicz, D. (2019). The Importance and Organization of Business Information Offered to Business Entities in Poland via the Global Internet Network (in:) “International Journal of Small and Medium Enterprises and Business Sustainability”, volume 4, No. 2, July 2019, Center for Industry, SME and Business Competition Study, Faculty of Economics, Trisakti University in Jakarta, Indonesia. University of Social Sciences, Warsaw, Poland.
 
37.
Harvard Business Review. (2016). You don’t need big data, you need right data. https://hbr.org/2016/11/you-do....
 
38.
Hatalska, N. (2018). Infuture Institute, AI; wyzwania, konsekwencje, http://infuture.institute/rapo....
 
39.
Hołyst, P., Pomykała, J. (2011). Cyberprzestępczość, ochrona informacji i kryptologii, (in:) „Prokuratura i Prawo”, No. 1.
 
40.
Internet Users by World Region (in:) Internet portal “OurWorldinData”, 25.01.2022, in: H. Ritchie, M. Roser (2017) “Technology Adoption”, Published online at OurWorldInData.org (https://ourworldindata.org/gra...), for: World Bank Science and Technology – World Development Indicators, International Telecommunication Union, World Telecommunication/ICT Development Report and database, 2017 (http://data.worldbank.org/data...).
 
41.
Jakubczak, W., Gołębiowska, A., Prokopowicz, D. (2021). The Legal and Security Aspects of ICT and Industry 4.0 Importance for Financial Industry 4.0 Development (in:) “European Research Studies Journal”, Volume XXIV, Issue 4B, pp. 169-181.
 
42.
Jakubczak, W., Gołębiowska, A., Prokopowicz, D., Jakubczak, R. (2021). The Key Security Problems Related to the Pro-Environmental Economic Transformation and the Implementation of the Principles of Sustainable Development into the Economy (in:) “European Research Studies Journal”, Volume XXIV, Issue 4B, pp. 218-250.
 
43.
Kolberg, D., Zühlke, D. (2015). Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies, (in:) “IFAC Papers On Line”, available at: https://doi.org/10.1016/j.ifac....
 
44.
Komorowski, P., Prokopowicz, D. (2021). Impact of the coronavirus pandemic (Covid-19) on financial markets and the economy (in:) „International Journal of Legal Studies”, Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka – Edukacja – Rozwój” w Warszawie, grudzień 2021, Tom 10, No. 2 (10) 2021, pp. 85-116.
 
45.
Kosiński, J. (2015). Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa.
 
46.
Krzysztofek, K., Szczepański, M. (2002). Zrozumieć rozwój od społeczeństwa tradycyjnych do informacyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
47.
Kuik, O., Branger. F., Quirion, P. (2019). Competitive advantage in the renewable energy industry: Evidence from a gravity model (in:) “Renewable Energy”, Vol. 131, pp. 472–481.
 
48.
Lakomy, M. (2015). Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Katowice.
 
49.
Lee, H., Sohn, I. (2016). Big Data w przemyśle. Jak wykorzystać analizę danych do optymalizacji kosztów procesów?. Warszawa.
 
50.
Libuda, Ł. (2016). Era Big Data – zarządzanie ryzykiem z dopalaczem, (in:) „BANK. Miesięcznik Finansowy”, No. 6 (278).
 
51.
Liderman K. (2008). Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych. Warszawa.
 
52.
Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues (in:) “Journal of Industrial Information Integration”, available at: https://doi.org/10.1016/j.jii.....
 
53.
Machowski, K. (2016). Hakerzy i terroryści czyli kto zagraża współczesnym bankom, (in:) „BANK. Miesięcznik Finansowy”, nr 6 (278).
 
54.
Matosek, M., Prokopowicz, D. (2017). Importance And Security Of Information Provided By The Internet In The Context Of The Development Of Economic Entities In Poland (in:) “International Journal of New Economics and Social Sciences”. Warszawa: Międzynarodowy InstytutInnowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój”, No. 2 (6) 2017, pp. 219-231.
 
55.
Matosek, M., Prokopowicz, D., Gołębiowska, A. (2021). Growing importance of digitalization of remote communication processes and the internetization of economic processes and the impact of the SARS-CoV-2 (Covid-19) coronavirus pandemic on the economy, (in:) A. Gołębiowska, M. Such – Pyrgiel, (ed.), “Socio – economic and legal dimensions of digital transformation. Selected contexts”. Publishing house SGSP. Warsaw, pp. 221-250.
 
56.
Mayer-Schonberger, V. (2015). Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa.
 
57.
Microsoft. (2019). What is cloud computing. https://azure.microsoft.com/en....
 
58.
Monthly active users. (2017). Internet portal “OurWorldinData”, 25.06.2021, in: M. Roser, H. Ritchie. “Technology Progress”, Published online at OurWorldInData.org (https://ourworldindata.org/tec...), for: Statista and The Next Web 2019. (Statista: https://www.statista.com; and TNW: https://thenextweb.com/tech/20...).
 
59.
Mórawski, K. J. (2015).Zarządzanie informacją skutecznym sposobem na fraudy, (in:)„BANK. Miesięcznik Finansowy”, No. 4 (265).
 
60.
Muchacki, M. (2014). Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI. Warszawa.
 
61.
Ostańska, P. (2019). Wykorzystanie Big Data do zabezpieczenia cyberbezpieczeństwa mediów społecznościowych (in:) A. Opolska-Bielańska (ed), Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data, “Media początku XXI wieku”. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 
62.
Potejko, P. (2022). dostęp: https://www.wirtualnemedia.pl/....
 
63.
Prokopowicz, D. (2017). Kwestia rozwoju technologii Big Data oraz internetowych portali społecznościowych a bezpieczeństwo transferu danych niejawnych w sieci Internet (in:) A. Gołębiowska (ed), „Kradzież tożsamości w Internecie”. Warszawa – Szczytno: Dział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, pp. 115-139.
 
64.
Prokopowicz, D. (2012). Na tle struktur rynkowych Unii Europejskiej (in:) “Przedsiębiorstwo przyszłości”. Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. Warszawa, No. 2 (11), Rok wyd. IV.
 
65.
Prokopowicz, D. (2009). Zagrożenia rozwoju i bezpieczeństwo bankowości elektronicznej (in:) Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Rok XIV. No. 1 (30)/2009.
 
66.
Prokopowicz, D., Gołębiowska, A. (2021). Increase in the Internetization of economic processes, economic, pandemic and climate crisis as well as cybersecurity as key challenges and philosophical paradigms for the development of the 21st century civilization (in:) “Journal of Modern Science”, Issue 2/2021 vol. 47, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, pp. 307-344.
 
67.
Prokopowicz, D., Gwoździewicz, S. (2017). Rozwiązania technologiczne Big Data a znaczenie analiz biznesowych według formuły Business Intelligence (in:) M. Oziębło (ed) Zarządzanie – nowe perspektywy z udziałem e-technologii, “Przedsiębiorczość i zarządzanie”. Tom XVIII, zeszyt 10, część II, Łódź – Warszawa: Publishing house Społecznej Akademii Nauk.
 
68.
Reinhard, G., Jesper, V., Stefan, S. (2016). Industry 4.0: Building the digital enterprise (in:) “2016 Global Industry 4.0 Survey”, available at: https://doi.org/10.1080/019697....
 
69.
Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: Background and overview (in:) “International Journal of Interactive Mobile Technologies”, available at:https://doi.org/10.3991/ijim.v....
 
70.
Rothe, R., Rutkowska, M., Sulich A. (2018). Smart cities and challenges for European integration. (in:) Proc. 4th Int. Conf. Eur. Integr. 2018, ICEI 2018 May 17-18. Ostrava, Czech Republic. Pt. 3: 1240–1246.
 
71.
Rutkowska, M., Sulich, A. (2020). Green Jobs on the background of Industry 4.0 (in:) “Procedia Computer Science”. ScienceDirect , Elsevier, No. 176 (2020), pp. 1231–1240.
 
72.
Sanders, A., Elangeswaran, C., Wulfsberg, J. (2016) Industry 4.0 implies lean manufacturing: Research activities in industry 4.0 function as enablers for lean manufacturing (in:) “Journal of Industrial Engineering and Management”, No. 9(3), pp. 811-833. Retrieved January 26, 2022 from https://doi.org/10.3926/jiem.1....
 
73.
Sarnowski, J., Prokopowicz, D. (2015). Zastosowanie innowacji marketingowych w przedsiębiorstwach w Polsce (in:) M. Sitek, T. Graca (ed), “Nowe wyzwania dla Europy XXI wieku w dziedzinie zarządzania i edukacji”, wydanie pokonferencyjne, Józefów: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, pp. 135-156.
 
74.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji, Studium socjologiczne. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń.
 
75.
Sulich, A., Zema, T. (2020). Role of the Management in the World Driven by the Industry 4.0 (in:) „Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges”. Conference Paper, pp.2565-2576. DOI: 10.5281/zenodo.4083795.
 
76.
Szpor, G. (ed.). (2013). Internet Cloud computing. Przetwarzanie w chmurach. Warszawa.
 
77.
Świderska, J. (2013).Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne. Warszawa.
 
78.
Tomczak, J. (2019). Big Data jako źródło innowacji w kreowaniu inteligentnych przedsiębiorstw (in:) A. Opolska-Bielańska (ed.), Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data, “Media początku XXI wieku”. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, pp. 67-75.
 
79.
Tomczak, J. (2019). Nowoczesne Systemy Business Intelligence w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP (in:) A. Opolska-Bielańska (ed.), Logistyka i administrowanie w mediach. Zarządzanie Big Data, “Media początku XXI wieku”. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, pp. 79-87.
 
80.
Trejderowski, T. (2013). Kradzież tożsamości. Terroryzm informatyczny. Warszawa.
 
81.
Warren, J., Marz, N. (2016). Big Data. Najlepsze praktyki budowy skalowalnych systemów obsługi danych w czasie rzeczywistym. Warszawa.
 
82.
Wociór, D. (ed.). (2016). Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych z uwzględnieniem ogólnego rozporządzenia unijnego. Warszawa.
 
83.
Wróbel, P. (2014). Komunikacja elektroniczna. Zagrożenia i ich skutki dla organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 
84.
Zhou, K., Liu, T., Zhou, L. (2016). Industry 4.0: Towards future industrial opportunities and challenges, (in:) 12th International Conference Fuzzy Systems Knowledge Discoveries, FSKD 2015. Retrieved January 26, 2022 from https://doi.org/10.1109/FSKD.2....
 
85.
Złoch, M. (2013). Dane przekute w zyski, (in:)„BANK. Miesięcznik Finansowy”. No. 11 (249).
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top