The role of the "smart" machine in application of the law by public administration authorities
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2021-12-27
 
 
Final revision date: 2022-03-29
 
 
Acceptance date: 2022-04-13
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Jarosław Dobkowski   

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2022;48(1):29-42
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this paper is to indicate the place and role of artificial intelligence systems in administrative law enforcement against the background of normative conditions existing in Poland.

Material and methods:
The genesis and formation of scholarly views on the possibility of using computers in the handling of individual cases and the legislative evolution in this area are presented.

Results:
It was recognized that their wide use is limited by increased protection of subjective rights. It is expressed in the proceduralisation of public administration actions and the judicialisation of administrative procedures, the introduction of participatory mechanisms and the socialisation of legal interests. Moreover, the increasing specialization in this field necessitates the need for expert knowledge. It was stated that a human being cannot be completely replaced by a computer.

Conclusions:
Polish and foreign experiences with issuing decisions in the form of unsigned computer printouts were pointed out and it was assumed that this is the right way to modernize administrative proceedings and settling cases by means of material and technical activities.

 
REFERENCES (24)
1.
Borkowski, J. (1982). Normy prawa materialne i formalne a pojęcie procedury administracyjnej. „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XXVIII.
 
2.
Całkiewicz, D. (2011). Interes prawny jako podstawa legitymacji procesowej strony w postępowaniu administracyjnym, „Studia Prawnoustrojowe”, t. 13.
 
3.
Geburczyk, F. (2019). Zjawisko proceduralizacji w prawie administracyjnym a kierunki ewolucji procedury administracyjnej. Warszawa. C. H. Beck.
 
4.
Gontarz, I. (2022). Automatyczny akt administracyjny – postulaty de lege ferenda w zakresie ogólnych ram prawnych. W: Cz. Martysz (red.), Skuteczność w prawie administracyjnym. Warszawa 2022. Wolters Kluwer Polska.
 
5.
Habuda, A., Habuda, L. (2000). Teorie decyzji w odniesieniu do administracji publicznej. W: L. Habuda (red.), Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej. Wrocław. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
6.
Kerkau, H.J. (1970). Automatische Datenverarbeitung ADV. Kybernetik in Rechtswissenschaft und Praxis. Berlin. J. Schweitzer Verlag.
 
7.
Kmieciak, Z. (2017). Problemy i wyzwania partycypacji w postępowaniu administracyjnym. W: Z. Kmieciak (red.), Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego. Warszawa. Wolters Kluwer Polska.
 
8.
Knosala, E. (2010). Zarys nauki administracji. Warszawa 2010. Wolters Kluwer Polska.
 
9.
Knosala, E. (2011). Zarys teorii decyzji w nauce administracji. Warszawa 2011. Wolters Kluwer Polska.
 
10.
Leszczyński, L. (2001). Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa. Kraków. Zakamycze.
 
11.
Leszczyński, L. (2015). Stosowanie prawa. Pojęcie i podstawowe właściwości. W: L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski. System prawa administracyjnego, t. 4. Warszawa. C. H. Beck.
 
12.
Łętowski, J. (1990). Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
13.
Mrózek, A. (1972). Teoretyczne przesłanki automatyzacji niektórych czynności stosowania prawa. „Zeszyty Naukowe UMK”, nr 12.
 
14.
Mrózek, A. (1974). Postulat automatyzacji procesów stosowania prawa w świetle zasady praworządności. „Zeszyty Naukowe UMK”, nr 6.
 
15.
Rybicki Z. (red.) (1974). Administracja 1999. Zbiór szkiców. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 
16.
Rybicki, Z., Piątek, S. (1985). Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji. Warszawa 1985. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
17.
Sobczak, K. (1974). Postęp techniczny a aparat państwowy. W: Z. Rybicki (red.). Administracja 1999. Zbiór szkiców. Warszawa. Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.
 
18.
Starościak, J. (1974). Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa. Wydawnictwo Prawnicze.
 
19.
Studnicki, F. (1973a). Recenzja: Fritjof Haft: Elektronische Datenverarbeitung im Recht. Berlin 1970, J. Schweitzer Verlag, s. XXVII + 209, „Państwo i Prawo”, z. 8–9.
 
20.
Studnicki, F. (1973b). Bawarski projekt komputeryzacji ksiąg gruntowych, „Nowe Prawo”, nr 9.
 
21.
Suwaj, R. (2009). Judycjalizacja postępowania administracyjnego. Warszawa 2009. Wolters Kluwer Polska.
 
22.
Szczypiński, Z.A. (1973). Proces decyzyjny. „Europejski Program Badawczy Diebolda”, z. 28, Warszawa: Działowy Ośrodek Informacji.
 
23.
Wilbrandt‑Gotowicz, M. (2021). Art. 61 W: M. Wilbrandt‑Gotowicz (red.), Doręczenia elektroniczne. Komentarz, Warszawa 2021. Wolters Kluwer Polska.
 
24.
The Application of Information Processing in Public Administration. 15th International Congress of Administrative Sciences, Rome, 6–11 September 1971. Final Version of the General Report. Brussels: International Institute of Administrative Sciences.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top