Application of the TOPSIS method to compare the level of medical care and the health situation of the population by voivodeships in connection with the Covid-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
Submission date: 2021-05-25
 
 
Final revision date: 2022-04-01
 
 
Acceptance date: 2022-04-13
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Joanna Kisielińska   

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
 
JoMS 2022;48(1):43-59
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main aim of the research is to compare the level of medical care and the health situation of the population in voivodeships. An additional goal is to look for factors that are most associated with Covid-19 death rate.

Material and methods:
The TOPSIS method and the Pearson correlation coefficient were used in the research.

Results:
Research has shown that the level of medical care in voivodeships varies, much more so than the health situation of its inhabitants. The prepared rankings allowed to distinguish voivodeships in which the level of medical care is relatively better and those in which there is neglect. The Covid-19 death rate is most closely related to the number of flu cases (the more people who have had influenza in the past, the lower the death rate), although the relationship is weak.

Conclusions:
The research results, indicating areas of neglect, may be useful in taking actions aimed at improving the state of health care in Poland.

 
REFERENCES (23)
1.
Beaglehole, R., Bonita, R., Kjellström, T. (1996). Podstawy epidemiologii. Łódź: Instytut Medycyny Pracy.
 
2.
Behzadian, M., Otaghsara, S.K., Yazdani, M., Ignatius, J. (2012). A state-of the art survey of TOPSIS applications. „Expert Systems with Applications”, No. 39, s. 13051–13069.
 
3.
Bober, B. (2016). Bezpieczeństwo zdrowotne jako istotny komponent bezpieczeństwa państwa. „Studia Nad Bezpieczeństwem”, nr 1, s. 33–64.
 
4.
Bromber, P. i in. (2019). System ochrony zdrowia w Polsce, wyd. II. Warszawa: CeDeWu.
 
5.
Dokument Roboczy Służb Komisji. Sprawozdanie krajowe – Polska 2020 (2020). Bruksela.
 
6.
Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. „Psychiatria Polska”, nr 54(2), s. 187–198.
 
7.
Hwang, C.L., Yoon K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin: Springer-Verlag.
 
8.
Golinowska, S. (red.) (2012). Polska: Zarys systemu ochrony zdrowia. World Health Organization 2011, on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, http://akademia.nfz.gov.upload... (dostęp: 4.05.2021).
 
9.
Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo AE.
 
10.
Kisielińska, J. (2018). Ocena sytuacji towarowych gospodarstw rolnych państw UE z wykorzystaniem metod porządkowania liniowego. „Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 18(1), s. 66–79.
 
11.
Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 
13.
Nojszewska, E. (2011). System ochrony zdrowia w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 
14.
Nowak, E. (1989). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-ekonomicznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
15.
Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 
16.
Paszkowska, M. (2020). Polski system ochrony zdrowia. Warszawa: Difin.
 
17.
Raport: system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian (2018). Departament Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli.
 
18.
Ślęzak, D. i in. (2017). Ochrona zdrowia w Polsce. „Journal of Laboratory Diagnostics”, nr 53(2), s. 107–112.
 
19.
Walesiak, M. (2014). Przegląd formuł normalizacji wartości zmiennych oraz ich własności w statystycznej analizie wielowymiarowej. „Przegląd Statystyczny”, nr 61(4), s. 363–372.
 
20.
Walesiak, M., Gatnar, E. (red.) (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 
21.
Wasilewska, E. (2011). Statystyka opisowa od podstaw. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 
22.
Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 r. Analizy Statystyczne (2019). Warszawa, Kraków: GUS.
 
23.
Zgliczyński, W.S. (2012). System ochrony zdrowia w Polsce – wybrane zagadnienia. „Studia BAS”, nr 4(56), s. 9–46.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top