Prawne aspekty nowoczesnych technologii a poziom wiedzy współczesnego przedsiębiorcy – model i jego weryfikacja
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
2
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
3
Uniwersytet Gdański w Gdańsku
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Bogdan - Nogalski   

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Data nadesłania: 26-05-2022
Data akceptacji: 17-06-2022
Data publikacji: 31-07-2022
 
JoMS 2022;48(1):253–280
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Przeprowadzenie cyklu badań, nt. oceny wiedzy dotyczącej prawnych aspektów nowoczesnych technologii przez polskich menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw

Materiał i metody:
Analiza desk research obejmującą dostępne źródła literaturowe oraz debata ekspercka podejmującą tematykę prawnych aspektów nowych technologii, celowo dobrana grupa przedsiębiorstw .

Wyniki:
Badanie stanowiło punkt wyjścia do zdefiniowania luki w zakresie przyswojenia (samoocena) wyartykułowanych – w modelu badawczym – mikrofundamentów menedżerskiej wiedzy prawnej zorientowanej na nowe technologie.

Wnioski:
 Powstały w wyniku dyskusji eksperckiej – model badawczy – odzwierciedla rzeczywiście pożądane obszary wiedzy prawnej z zakresu nowych technologii, które powinni zaabsorbować współcześni menedżerowie.  Zebrany w postępowaniu badawczym materiał umożliwił zweryfikowanie hipotezy oraz sformułowanie wniosków o charakterze ogólnym i poznawczym. Jakkolwiek zakładana w pracy hipoteza – w przeprowadzonym wywodzie empirycznym – uzyskała częściowe potwierdzenie, to poddano ją sprawdzeniu poprzez określenie stopnia konfirmacji. Wśród badanych menedżerów zauważa się różnicę pomiędzy pożądanym a aktualnym poziomem przyswojenia kluczowej menedżerskiej wiedzy prawnej dotyczącej nowoczesnych technologii, znalazła częściowe potwierdzenie (potwierdzenie mocne, konkluzywne). Wskazywano jednak na lukę 0,5 punktu, przy czym, w odniesieniu do wybranych deskryptów, różnica między pożądanym a postulowanym poziomem wiedzy była wyższa (potwierdzenie słabe). W pracy przedstawiono pewien przekrój parametrów obrazujących poziom wiedzy prawnej, może być traktowany jako element bazowy do dalszych dyskusji, dając tym samym asumpt do budowania modeli dedykowanych, może być wykorzystany w badaniu sektorów odmiennych od prezentowanego.

 
REFERENCJE (17)
1.
Atzori, L., Iera, A., Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. W: „Computer Networks”, No. 54(15), s. 2787–2805.
 
2.
Columb, M.O. Lalkhen, A.G. (2005). Systematic reviews & meta-analyses „Current Anaesthesia & Critical Care”, No. 16(6), s. 391–394.
 
3.
Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. „Przegląd Organizacji”, nr 3, s. 57–61.
 
4.
Czakon, W., Klimas, P., Kawa, A. (2019) Krótkowzroczność strategiczna – metodyczne aspekty systematycznego przeglądu literatury. „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 7, 2, s. 27–37.
 
5.
Fallera, C., Feldmüllera, D. (2015). Industry 4.0 Learning Factory for regional SMEs. „Procedia CIRP”, No. 32, s. 88–91.
 
6.
Gerwin, D (1993). Manufacturing Flexibility: A Strategic Perspective. „Management Science”, No. 39, 4, s. 395–410.
 
7.
Gimenez, C., Tachizawa, E. (2012). Extending sustainability to suppliers: a systematic literature review. „Supply Chain Management: An International Journal”, No. 17(5), s. 531–543.
 
9.
Kolberg, D., Zühlke, D. (2015). Lean Automation enabled by Industry 4.0 Technologies. „IFACPapersOnLine”, No. 48–3, 1870–1875.
 
10.
s. Lasi, H., Fettke, P., Kemper, H., Feld, T., Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. „Business & Information Systems Engineering”, No. 6, s. 239–242.
 
11.
Lee, J., Kao, H-A, Yang, S. (2014). Service innovation and smart analytics for Industry 4.0 and big data environment. „Procedia CIRP”, No. 16, s. 3–8.
 
12.
Okoli, C., Pawlowski, S. (2014). The Delphi Method as a Research Tool: An Example, Design Considerations and Applications. „Information & Management”, No. 42(1), s. 15–29.
 
13.
Paliwoda, S.J. (1993). Predicting the Future Using Delphi. „Management Decision”, No. 21, 1, s. 31–38.
 
14.
Subashini, S., Kavitha, V. (2011). A survey on security issues in service delivery models of cloud computing. „Journal of Network and Computer Applications”, No. 34 (1), s. 1–11.
 
15.
Szulewski, P. (2016). Koncepcje automatyki przemysłowej w środowisku Industry 4.0. „Mechanik”, No. 7, s. 574–578.
 
16.
Żmijewski, R. (2014). Elementy koncepcji „Industrie 4.0” w praktyce. Systemowe modelowanie produktu w wirtualnym przedsiębiorstwie. „Siemens Industry Software”.
 
17.
Xu, X. (2012). From cloud computing to cloud manufacturing. „Robotics and Computer Integrated Manufacturing”, No. 28(1), s. 75–86.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031