PL EN
Postrzeganie sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce w warunkach niepewności
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology, Department of Management, Lublin, Poland
 
2
Balkan Institute Foundation, Lublin, Poland
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 28-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Marta Sokół   

Lublin University of Technology, Department of Management, Lublin, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):427-447
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych jest nierozerwalnie związana z procesami zachodzącymi w ich otoczeniu. Wysoka inflacja i wynikające z niej realnie niższe dochody oraz niepewność co do przyszłości, mogą powodować zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu gospodarstw domowych i w dotychczasowej konsumpcji. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena postrzegania swojej sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe w Polsce, wynikająca z niepewności związanej z wysoką inflacją.

Materiał i metody:
Zastosowanie metody badawcze objęły studia literaturowe, analizę raportów GUS oraz analizę statystyczną wyników badań ankietowych skierowanych do losowo wybranej grupy 1000 respondentów. Pozwoliło to ocenić czy aktualne zdarzenia miały wpływ na zmianę subiektywnej oceny gospodarstw domowych dotyczącej ich sytuacji finansowej. Postawione hipotezy zweryfikowano przy zastosowaniu testu niezależności χ^2.

Wyniki:
Z przeprowadzanych w lutym 2023 roku badań wynika, że większość gospodarstw domowych ocenia swoją sytuację finansową gorzej niż rok temu, a niemal połowa przewiduje, że w najbliższym czasie pogorszy się ona jeszcze bardziej. Ocena bieżącej sytuacji finansowej oraz kierunek jej zmiany nie są jednak zależne od płci, wieku, wykształcenia czy miejsca zamieszkania respondenta. Z kolei przewidywania co do przyszłej sytuacji finansowej są zależne od oceny sytuacji obecnej.

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzanych badań można ocenić, że w wyniku niepewności wywołanej inflacją nastroje wśród respondentów były pesymistyczne.

 
REFERENCJE (25)
1.
Ahmad, T., Haroon, H., Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Economic Impact: COVID-19 Pandemic and Economic Impact. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4). https://doi.org/10.12669/pjms.....
 
2.
Bąk, A. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 
3.
Begg, D. K. H., Czarny, B., Dornbusch, R., Fischer, S., & Rapacki, R. (2007). Mikroekonomia (Wyd. 4 zm). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Begg, D. K. H., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R., Rapacki, R., Czarny, B., Horbaczewska, B., Matkowski, Z., Próchniak, M., & Znoykowicz-Wierzbicka, M. (2014). Makroekonomia (Wyd. 5 zm). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Borowska, A., Mikuła, A., Raczkowska, M., & Utzig, M. (Eds.). (2020). Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce. Wydawnictwo SGGW.
 
6.
Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych (Wyd. 2. zm). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Chen, T., Guo, D.-Q., Chen, H.-M., & Wei, T. (2019). Effects of R&D intensity on firm performance in Taiwan’s semiconductor industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 2377–2392. https://doi.org/10.1080/133167....
 
8.
Frankowski, P. (2023). Konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej dla gospodarki światowej. In A. Gruszczak (Ed.), THE WAR MUST GO ON: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski (pp. 33–41). Ksiegarnia Akademicka Publishing. https://doi.org/10.12797/97883....
 
9.
Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności w Polsce: Determinanty i zróżnicowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
10.
GUS. (2023). Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. W świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (pp. 1–16). Gówny Urząd Satatystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
11.
Keller, G. (2017). Statistics for management and economics (11e ed.). Cengage Learning.
 
12.
Kowal, J. (2011). Metody opisu statystycznego w zarządzaniu (pp. 107–162).
 
13.
Krajewski, K., & Zalega, T. (2020). The Family 500+ programme versus the economic activity of women in Poland. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 63(3), 44–68. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
14.
Mazurek-Krasodomska, E. (2018). Household Income and Its Determinants – Regional Diversity in the EU. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 51(5), 189. https://doi.org/10.17951/h.201....
 
15.
Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów. Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 
16.
Pazdzior, A., & Majek, A. (2021). Impact of COVID-19 on Household’s Financial Situation in Poland. EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, XXIV(Special Issue 2), 492–502. https://doi.org/10.35808/ersj/....
 
17.
Pazdzior, A., Sokol, M., & Styk, A. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economic and Financial Situation of the Micro and Small Enterprises from the Construction and Development Industry in Poland. EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, XXIV(Special Issue 2), 751–762. https://doi.org/10.35808/ersj/....
 
18.
Pułaska-Turyna, B. (2008). Statystyka dla ekonomistów (Wyd. 2 rozsz). Difin.
 
19.
Rudnicki, L. (2016). Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych. In R. Kantor, M. Kluz, & J. Młyński (Eds.), Rodzina między pracą a płacą: Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II (pp. 159–179). Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.15633/97883....
 
20.
Słowińska, M. (2019). Wykorzystanie testu chi-kwadrat w badaniach preferencji żywieniowych konsumentów. Engineering Sciences And Technologies, 2019(1(32)), 24–38. https://doi.org/10.15611/nit.2....
 
21.
Sobczyk, M. (2012). Statystyka (Wyd. 5 uzup., 4 dodr). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Świecka, B. (2012). Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. In J. Harasim & J. Cichy (Eds.), Finanse w niestabilnym otoczeniu—Dylematy i wyzwania: Rynki finansowe (pp. 234–241). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. https://www.ue.katowice.pl/fil....
 
23.
Wedowati, E. R., Singgih, M. L., & Gunarta, I. K. (2018). A study of consumer preferences for customized product design. MATEC Web of Conferences, 204, 01002. https://doi.org/10.1051/matecc....
 
24.
Zienkiewicz, T. (2021). Convergence and socio-economic development disparities in the Balkan Peninsula. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 66(12), 1–23. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
25.
Zienkiewicz, T., & Zienkiewicz, E. (2021). Divergence or convergence? The case of the former Yugoslav area. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 71(3), 283–293. https://doi.org/10.2298/IJGI21....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top