Perception of the financial situation of households in Poland in conditions of uncertainty
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology, Department of Management, Lublin, Poland
 
2
Balkan Institute Foundation, Lublin, Poland
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-11-28
 
 
Acceptance date: 2023-12-06
 
 
Publication date: 2023-12-18
 
 
Corresponding author
Marta Sokół   

Lublin University of Technology, Department of Management, Lublin, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):427-447
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The financial situation of households is inseparably connected with the processes taking place in their surroundings. High inflation and the resulting lower real income, as well as uncertainty about the future, can cause changes in the previous functioning of households and their consumption. The aim of this article is to analyze and evaluate the perception of their financial situation by households in Poland, resulting from the uncertainty associated with high inflation.

Material and methods:
The research methods used included literature studies, analysis of GUS reports, and statistical analysis of the results of survey research directed at a randomly selected group of 1000 respondents. This allowed for an assessment of whether current events have influenced the subjective assessment of households regarding their financial situation. The hypotheses were verified using the χ^2 independence test.

Results:
According to the conducted research in February 2023, the majority of households assessed their financial situation worse than a year ago, and nearly half predict that it will worsen even more in the near future. However, the assessment of the current financial situation and its direction of change are not dependent on the gender, age, education, or place of residence of the respondent. On the other hand, predictions regarding the future financial situation are dependent on the current situation.

Conclusions:
Based on conducted research, it can be assessed that as a result of the uncertainty caused by inflation, the moods among respondents were pessimistic.

 
REFERENCES (25)
1.
Ahmad, T., Haroon, H., Baig, M., & Hui, J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Economic Impact: COVID-19 Pandemic and Economic Impact. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(COVID19-S4). https://doi.org/10.12669/pjms.....
 
2.
Bąk, A. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 
3.
Begg, D. K. H., Czarny, B., Dornbusch, R., Fischer, S., & Rapacki, R. (2007). Mikroekonomia (Wyd. 4 zm). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Begg, D. K. H., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R., Rapacki, R., Czarny, B., Horbaczewska, B., Matkowski, Z., Próchniak, M., & Znoykowicz-Wierzbicka, M. (2014). Makroekonomia (Wyd. 5 zm). Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Borowska, A., Mikuła, A., Raczkowska, M., & Utzig, M. (Eds.). (2020). Konsumpcja dóbr i usług w gospodarstwach domowych w Polsce. Wydawnictwo SGGW.
 
6.
Bywalec, C. (2012). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych (Wyd. 2. zm). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
Chen, T., Guo, D.-Q., Chen, H.-M., & Wei, T. (2019). Effects of R&D intensity on firm performance in Taiwan’s semiconductor industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1), 2377–2392. https://doi.org/10.1080/133167....
 
8.
Frankowski, P. (2023). Konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej dla gospodarki światowej. In A. Gruszczak (Ed.), THE WAR MUST GO ON: Dynamika wojny w Ukrainie i jej reperkusje dla bezpieczeństwa Polski (pp. 33–41). Ksiegarnia Akademicka Publishing. https://doi.org/10.12797/97883....
 
9.
Grzega, U. (2012). Poziom życia ludności w Polsce: Determinanty i zróżnicowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 
10.
GUS. (2023). Sytuacja gospodarstw domowych w 2022 r. W świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych (pp. 1–16). Gówny Urząd Satatystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
11.
Keller, G. (2017). Statistics for management and economics (11e ed.). Cengage Learning.
 
12.
Kowal, J. (2011). Metody opisu statystycznego w zarządzaniu (pp. 107–162).
 
13.
Krajewski, K., & Zalega, T. (2020). The Family 500+ programme versus the economic activity of women in Poland. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 63(3), 44–68. https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
14.
Mazurek-Krasodomska, E. (2018). Household Income and Its Determinants – Regional Diversity in the EU. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 51(5), 189. https://doi.org/10.17951/h.201....
 
15.
Owsiak, S. (2002). Podstawy nauki finansów. Polskie Wydaw. Ekonomiczne.
 
16.
Pazdzior, A., & Majek, A. (2021). Impact of COVID-19 on Household’s Financial Situation in Poland. EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, XXIV(Special Issue 2), 492–502. https://doi.org/10.35808/ersj/....
 
17.
Pazdzior, A., Sokol, M., & Styk, A. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economic and Financial Situation of the Micro and Small Enterprises from the Construction and Development Industry in Poland. EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL, XXIV(Special Issue 2), 751–762. https://doi.org/10.35808/ersj/....
 
18.
Pułaska-Turyna, B. (2008). Statystyka dla ekonomistów (Wyd. 2 rozsz). Difin.
 
19.
Rudnicki, L. (2016). Zarządzanie finansami w gospodarstwach domowych. In R. Kantor, M. Kluz, & J. Młyński (Eds.), Rodzina między pracą a płacą: Refleksja nad społeczną myślą encykliki Laborem exercens Jana Pawła II (pp. 159–179). Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe. https://doi.org/10.15633/97883....
 
20.
Słowińska, M. (2019). Wykorzystanie testu chi-kwadrat w badaniach preferencji żywieniowych konsumentów. Engineering Sciences And Technologies, 2019(1(32)), 24–38. https://doi.org/10.15611/nit.2....
 
21.
Sobczyk, M. (2012). Statystyka (Wyd. 5 uzup., 4 dodr). Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Świecka, B. (2012). Finanse osobiste w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. In J. Harasim & J. Cichy (Eds.), Finanse w niestabilnym otoczeniu—Dylematy i wyzwania: Rynki finansowe (pp. 234–241). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. https://www.ue.katowice.pl/fil....
 
23.
Wedowati, E. R., Singgih, M. L., & Gunarta, I. K. (2018). A study of consumer preferences for customized product design. MATEC Web of Conferences, 204, 01002. https://doi.org/10.1051/matecc....
 
24.
Zienkiewicz, T. (2021). Convergence and socio-economic development disparities in the Balkan Peninsula. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 66(12), 1–23. https://doi.org/10.5604/01.300....
 
25.
Zienkiewicz, T., & Zienkiewicz, E. (2021). Divergence or convergence? The case of the former Yugoslav area. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 71(3), 283–293. https://doi.org/10.2298/IJGI21....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top