Pomiędzy antropomorfizacją maszyn a technomorfizacją człowieka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Data nadesłania: 08-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-10-2023
 
 
Data akceptacji: 04-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Szpunar   

Uniwersytet Śląski
 
 
JoMS 2023;52(3):24–38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W tekście tym interesują nas dwa przeciwstawne procesy właściwe dla funkcjonowania w technologicznej rzeczywistości. Pierwszym z nich jest antropomorfizacja maszyn, stąd problematyzujemy jej przyczyny i społeczne konsekwencje, z drugiej strony przedmiotem naszego naszego zainteresowania jest zjawisko przeciwstawne – właściwie nieobecne w refleksji teoretycznej jakim jest technomorfizacja człowieka.

Materiał i metody:
Artykuł ma charakter metateoretyczny, a jego celem systematyzacja wiedzy na temat antropomorfizacji maszyn, jej przyczyn i skutków, a także zdefiniowanie pojęcia technomorfizacji człowieka, ukazanie przejawów myślenia technomorficznego, a także wynikających z niego konsekwencji.

Wyniki:
Antropomorfizujemy maszyny, by minimalizować przejawiane wobec nich lęki, oswoić nieznane i niezrozumiałe. Coraz częściej odczuwamy wobec nich wstyd prometejski, który alienuje nas od wytworów własnej pracy. Choć zachłysnęliśmy się możliwościami technologii, potencjałem usprawniania siebie, zapominamy jak nieludzko ułomnymi czyni nas ona jednocześnie, ile odbiera nam sprawstwa, decyzyjności, refleksyjności i krytycyzmu.

Wnioski:
Technomorficzny człowiek choć skuteczny jest jednocześnie coraz mniej ludzki, coraz mniej człowieczy. Poprzez zaabsorbowanie nad własną skutecznością i niezawodnością staje się emocjonalnym zombie. W zogniskowaniu uwagi na efektywności zapominamy, że nie jesteśmy maszynami i do przetrwania potrzebujemy bycia ludźmi, bycia z ludźmi, przyzwolenia na własną kruchość i ułomność.

 
REFERENCJE (48)
1.
Adorno, T. (1984). Socjologia i dialektyka, w: E. Mokrzycki (red.), Kryzys i schizma, Anty-scjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej, PIW, Warszawa, t. 2.
 
2.
Aggarwal, P. i McGill, A. L. (2007). Is that car smiling at me? Schema congruity as a basis for the evaluation of anthropomorphized products. Journal of Consumer Research, 34, s. 468–479.
 
3.
Bańka, J. (1988). Świat poręczenia moralnego. Medytacje o etyce prostomyślności. Uniwersytet Śląski.
 
4.
Barabasz, A. (2007). Osobowość organizacji – metafora czy antropomorfizacja, Współczesne Zarządzanie, nr 3, s. 184-192.
 
5.
Bauer, J. (2008). Empatia: co potrafią lustrzane neurony, Warszawa.
 
6.
Chról, M. (2020). Antropomorfizacja przyrody w potocznym dyskursie ekologicznym, Fragile. Czasopismo kulturalne, 1, s. 20-24.
 
7.
Debray, R. (2010). Wprowadzenie do mediologii. Oficyna Naukowa.
 
8.
Epley, N., Schroeder, J. i Waytz, A. (2013). Motivated mind perception: Treating pets as people and people as animals. W: S. Gervais, (red.), Nebraska Symposium on Motivation, T. 60, s. 127–152. Springer.
 
9.
Epley, N., Waytz, A. i Cacioppo, J. T. (2007). On seeing human: A three-factor theory of anthropomorphism. Psychological Review, 114(4), ss. 864–886.
 
10.
Groom, V., Takayama, L., Ochi, P., Nass, C. (2009). I am my robot: The impact of robot-building and robot form on operators. W: 2009 4th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI), Shenyang: IEEE, ss. 31–36.
 
11.
Guthrie, S. E. (1993). The origin of anthropomorphism. Anthropomorphism as perception. W: Faces in the clouds: A new theory of religion, New York, Oxford: Oxford University Press, ss. 62–90.
 
12.
Herder, J. G. (1962). Myśli o filozofii dziejów, Warszawa.
 
13.
Horkheimer, M. (2011). Odpowiedzialność i studia, Kronos, nr 2.
 
14.
Horkheimer, M. (1987). Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
15.
Husserl, E. (1987). Kryzys nauk europejskich i filozofia transcendentalna, tłum. S. Walczewska, Kraków.
 
16.
Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku, Kraków.
 
17.
Karwacka, W. O czym marzą muchówki? Ślady antropomorifzmu w przekładzie tekstów popularnonaukowych, Perspectives. Studies in Translatology, 2009, 17, s. 93-107.
 
18.
Kätsyri, J., Förger, K., Mäkäräinen, M., & Takala, T. (2015). A review of empirical evidence on different uncanny valley hypotheses: support for perceptual mismatch as one road to the valley of eeriness. Frontiers in Psychology, 6 (390), s. 1–16.
 
19.
Kępiński, A. (1992). Rytm życia, Sagittarius.
 
20.
Knapczyk, J. (2015). Zarys robotyki. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
 
21.
Kobierzycki, T. (2001). Filozofia osobowości, Warszawa.
 
22.
Krzysztofek, K. (2018). Wrażliwość zapisana w algorytmach? Między technomorfizacją człowieka a antropomorfizacją maszyny, Kultura współczesna, 4(103).
 
23.
Mettrie, J. O. de La. (1984). Człowiek-maszyna, tłum. S. Rudniański, PWN.
 
24.
Mori, M., MacDorman, K.F., Kageki, N. (2012). The uncanny valley [from the field]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 19(2), ss. 98–100.
 
25.
Mućko, A. (2010). Antropomorfizacja systemów sztucznego rozmówcy, Nieopublikowana praca magisterska, Politechnika Warszawska.
 
26.
Muniak, R. Personages, czyli antropomorfizacja przedmiotu, Kultura Współczesna, 2008, nr 3, s. 143-159.
 
27.
Myoo, S. (2012). Lepiej chodźmy zapytać robota… (wstęp do technoantropologii), Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 2.
 
28.
Nietzsche, F. (1996). Niewczesne rozważania, Znak.
 
29.
Nomura, T., Suzuki, T., Kanda, T., Kato, K. (2006). Measurement of negative attitudes toward robots. Interaction Studies. 7(3), ss. 437–454.
 
30.
Oronowicz-Kida, E. (2022). Zwierzę jak człowiek, czyli antropomorfizacja psów w zoonimach i zoochrematonimach, Prace Językoznawcze, t. 24, s. 35-46.
 
31.
Phillips, E., Zhao, X., Ullman, D., Malle, B.F. (2018). What is human-like? Decomposing robot human-like appearance using the Anthropomorphic roBOT (ABOT) Database. HRI ’18.
 
32.
Picard, R.W., J. Klein (2002). Computers that recognize and respond to user emotion: theoretical and practical implications, Interacting with Computers 14.
 
33.
Porter T. M. (1995). Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Sciensce and Public Life. Princenton.
 
34.
Puzakova, M., Kwak, H. i Rocereto, J. F. (2009). Pushing the envelope of brand and personality: antecedents and moderators of anthropomorphized brands. Advances in Consumer Research, 36, ss. 413–420.
 
35.
Różańska-Walczuk, M., Pochwatko, G., Świdrak, J., Możaryn, J., Kukiełka, K. (2016). Wybrane predyktory postawy wobec robotów społecznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, 1(195), ss. 15–24.
 
36.
Sarowski, Ł. (2017). Robot społeczny – wprowadzenie do zagadnienia, Roczniki Kulturoznawcze, Tom VIII, Nr 1, ss. 75-89.
 
37.
Seyfert R., Roberge J. (2016). Algorithmic Cultures Essays on meaning, performance and new Technologies. London & New York: Routlege.
 
38.
Sobol, E. (1996). Antropomorfizacja. w: Słownik języka polskiego PWN, PWN.
 
39.
Szpunar, M. (2005). Antropomorfizm wcielony – komputer w roli osoby, w: A. Szewczyk (red.) Komputer – wróg czy przyjaciel?, US.
 
40.
Szpunar, M. (2019). Kultura algorytmów. Kraków: IDMIKS UJ.
 
41.
Szpunar, M. (2018). Kultura lęku (nie tylko) technologicznego. Kultura Współczesna, 2, s. 114-123.
 
42.
Szpunar, M. (2019a). Kwantyfikacja rzeczywistości. O nieznośnym imperatywie policzalności wszystkiego. Zeszyty Prasoznawcze, 3, ss. 95-104.
 
43.
Tinwell, A. (2014). The uncanny valley in games and animation. AK Peters/CRC Press.
 
44.
Wasilewska, A., Łupkowski P. (2021). Nieoczywiste relacje z technologią. Przegląd badań na temat ludzkich postaw wobec robotów. Człowiek i Społeczeństwo, T. LI, s. 166-187.
 
45.
Waytz, A., Cacioppo, J. T. i Epley, N. (2010). Who sees human? The stability and importance of individual differences in anthropomorphism. Perspectives on Psychological Science, 5(3), ss. 219–232.
 
46.
Waytz, A., Morewedge, C. K., Epley, N., Monteleone, G., Gao, J. H. i Cacioppo, J. T. (2010). Making sense by making sentient: Unpredictability increases anthropomorphism. Journal of Personality and Social Psychology, 99, ss. 410–435.
 
47.
Zwierkowska, D., K. Adamczyk (2021). Antropomorfizacja zwierząt – dylemat współczesnych relacji człowiek-zwierzę, Przegląd Hodowlany: organ Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, nr 4, s. 25-29.
 
48.
Zyzik, G. (2015). Uwięzieni w maszynie. Technoantropologia. Hybris, 30, ss. 62-73.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031