Ocena wpływu wybranych leków na skorupiaka Gammarus varsoviensis
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Badania Środowiska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):323-344
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem zanieczyszczenia środowiska wodnego przez farmaceutyki nie jest wystarczająco znany w Polsce. Tymczasem obecność leków w wodzie, nawet w małym stężeniu, może negatywnie oddziaływać na organizmy wodne, zakłócić równowagę biologiczną w ekosystemie. Wiele substancji czynnych farmaceutyków degraduje bardzo powoli w środowisku wodnym. Ponadto ze względu na ich lipofilowość łatwo gromadzą się w tkankach organizmów wodnych. Leki w środowisku wodnym wystę- pują w postaci mieszanin, których efekt działania jest trudny do oceny w badaniach ekotoksykologicznych pojedynczych substancji. Praca obejmowała swoim zakresem badania toksyczności ostrej fluoksetyny, propranololu i ich mieszanin w różnych stężeniach dla skorupiaka Gammarus varsoviensis. Badanie wykonane było na podstawie normy PN-89 C-04610/06 Woda i ścieki – „Badania toksyczności zanieczyszczeń dla organizmów wodnych. Oznaczenie toksyczności ostrej na kiełżu Gammarus varsoviensis Jażdż.”. Badania wskazały na 10-krotnie większą toksyczność fluoksetyny niż propranololu. Badane mieszaniny zwiększają efekt toksyczny w porównaniu z pojedynczymi związkami.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top