The presence of digital media in the evangelizing mission of the Church according to Praedicate Evangelium
 
More details
Hide details
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
Submission date: 2023-07-17
 
 
Final revision date: 2023-10-01
 
 
Acceptance date: 2023-10-15
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Agnieszka Romanko   

The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;52(3):682-694
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The article will attempt to answer the following questions: How does the Church legislator provide for the possibility of using digital media in the Church’s evangelizing mission? Does the legislator indicate any guidelines that should be followed in the use of digital media?

Material and methods:
The article will use the sources of law and available literature on the subject. Historical-legal and dogmatic-legal methods will be used.

Results:
While analyzing the subject matter the evangelizing mission of the Church will be characterized in the first place in the context of the apostolic constitution Praedicate Evangelium. Next, the Dicastery for Communication in the structure of the Holy See will be characterized, as well as the types and tasks of digital media as tools for the evangelizing mission of the Church.

Conclusions:
The Church’s evangelizing mission is the fulfillment of the mission that Jesus Christ left to the Church he founded. The principles of the Gospel are immutable, while the manner and forms of its preaching may be modified due to the circumstances of time and place. Nowadays the Church also uses digital media in its evangelizing mission. However, they should always remain in the service of the Truth, which all people are obliged to seek.

 
REFERENCES (26)
1.
Banaszak, A. (2022). Evangelization Through Social Media – Opportunities and Threats to the Religious Life of an Individual and Community. 11 (24), nr 2, 45-62. Kościół i Prawo.
 
2.
Benedykt XVI (2009). Message of the Holy Father Benedict XVI for the 43rd World Communications Day New Technologies, New Relationships. Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship. Dostęp 01.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
3.
Benedykt XVI (2011). Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the 45th World Communications Day Truth, Proclamation and Authenticity of Life in the Digital Age. Dostęp 02.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
4.
Chmielewski, M. (2019). Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju. 1, 11-30. Biuletyn Edukacji Medialnej.
 
5.
Co to są cyfrowe media interaktywne?. Dostęp 01.04.2023 z http://roch.info/co-to-sa-cyfr....
 
6.
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Pallottinum, Poznań 2022.
 
7.
Dicastero per la Comunicazione. Dostęp 03.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
8.
Franciszek. (2013a). Chirographum quo instituitur Consilium Cardinalium ad adiuvandum Romanum Pontificem in Universali Ecclesia gubernanda adque suscipiendum consilium emendationis Constitutionis Apostolicae «Pastor Bonus» de Curia Romana. 105 (2013), 875-876. Acta Apostolicae Sedis.
 
9.
Franciszek. (2013b). Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Trzeba towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej. Dostęp: 03.04.2023 z https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
10.
Franciszek. (2015). Lettera apostolica in forma di motu proprio L’attuale contesto comunicativo. 107 (2015), 591-592. Acta Apostolicae Sedis.
 
11.
Franciszek. (2016). Statuta Segreteriae pro Communicatione conditae Litteris Apostolicis Motu Proprio datis L’attuale contesto quae antea publici iuris factae sunt. 108 (2016), 1051-1058. Acta Apostolicae Sedis.
 
12.
Franciszek. (2018). Rescriptum ex Audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre con il quale ha deciso che la Segreteria per la Comunicazione si chiami d’ora in poi Dicastero per la Comunicazione. Dostęp 03.04.2023 z https://press.vatican.va/conte....
 
13.
Franciszek. (2022). Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo Praedicate Evangelium. 54 (2022), nr 1, 9-81. Communicationes.
 
14.
Franciszek. (2023). Orędzie Papieża Franciszka na LVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Mówić z sercem. «Prawdziwie w miłości» (Ef 4, 15). Dostęp 03.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
15.
Jabłońska, M. (2020). Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników – modele oraz metody pomiaru. 2, 127-139. Studia i Perspektywy Medioznawcze.
 
16.
Jan Paweł II. (1991). Litterae encyclicae de perenni vi mandati missionalis Redemptoris missio. 83 (1991), 249-340. Acta Apostolicae Sedis.
 
17.
Komunikat Sekretariatu Stanu z 13 kwietnia 2013 r., L’Osservatore Romano (wyd. pol.), 6 (2013), s. 62.
 
18.
Konwergencja jako zjawisko w świecie mediów. Dostęp 30.09.2023 z https://pre-epodreczniki.open.....
 
19.
Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. 13, 123-137. Teologia Praktyczna.
 
20.
Menke, M. (2022). Dykasteria do spraw Komunikacji w strukturze Kurii Rzymskiej. 11 (24), nr 2, 9-25. Kościół i Prawo.
 
21.
Nowe media. Dostęp 01.04.2023 z https://stat.gov.pl/metainform....
 
22.
Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II (1964). Decretum de instrumentis communications socialis Inter mirifica. 56 (1964), 145-157. Acta Apostolicae Sedis.
 
23.
Sitarz, M. (2019). Państwo Watykańskie. w: M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego (2030-2031). Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
24.
Smołucha, D. (2013). Kościół katolicki wobec współczesnych mediów – szanse i zagrożenia. 19 (2), 95-109. Episteme.
 
25.
Szpunar, M. (2008). Czym są nowe media – próba konceptualizacji. 4 (35), 32-40. Studia Medioznawcze.
 
26.
Wajs, P. (2018). Papież Franciszek a media społecznościowe – zarys problematyki. w: M. Lis (red.), Mosty, nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka, 119-130. Uniwersytet Opolski.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top