Criteria of Ecclesiastical Enrollment
 
More details
Hide details
1
The John Paul II Catholic University in Lublin, Faculty of Law, Canon law and Administration Department of Public and Constitutional Church Law
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):27-48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Those baptised are fully in the communion of the Catholic Church on this earth who are joined with Christ in its visible structure by the bonds of the profession of faith, the sacraments, and ecclesiastical governance. According to of the Church law, there are three bonds which guarantee a full afilliation with the Church. These are: faith, Sacraments, and Church governance. Undoubtedly, the main criterion which determines affiliation with the Church is Baptism, through which a human being is incorporated into the Church of Christ thus becoming a person in it with obligations and rights.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Italian
I criteri di appartenenza alla Chiesa
 
REFERENCES (30)
1.
Bartnik, C. (2002). Kościół, [w:] A. Szostek, B. Migut, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia Katolicka (vol. 9, p. 993–1001), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 8386668059.
 
2.
de Lubac, H. (2012). Medytacje o Kościele, przeł. I. Białkowska-Cichoń, Kraków: Wydawnictwo WAM. ISBN 8370973434.
 
3.
Derdziuk, A. (2008). Posłuszeństwo przełożonych, Kraków: Alleluja – Wydawnictwo Zmartwychwstańców. ISBN 9788360967645.
 
4.
Góźdź, K., Górecka, M. (red.) (2013). Złote myśli Josepha Ratzingera – Benedykta XVI (vol. 1), Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788377027622.
 
5.
Kacprzyk, W. (2008). Prawo do prywatności w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. ISBN 9788373063945.
 
6.
Kaslyn, R.J. (2000). The Christian Faithful [cc. 204–329], Introductory Canons [cc. 204–207], [in:] J.P. Beal, J.A. Coriden, T.J. Green (eds.), New Commentary on the Code of Canon Law (p. 245–254), New York–Mahwah: Paulist Press. ISBN 9780809105021.
 
7.
Krukowski, J. (2005). Obowiązki i uprawnienia duchownych, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. 2/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła (s. 93–114), Poznań: Pallottinum. ISBN 8370145248.
 
8.
Krukowski, J. (2005). Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan, [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. 2/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła (s. 22–42), Poznań: Pallottinum. ISBN 8370145248.
 
9.
Krukowski, J. (2005). Wierni chrześcijanie (kanony wstępne), [w:] J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, vol. 2/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła (s. 15–22), Poznań: Pallottinum. ISBN 8370145248.
 
10.
Krzyszowski, Z. (2008). Ekumeniczne implikacje soborowego wyrażenia ‘subsistit in’ w świetle Odpowiedzi na pytania dotyczące niektórych aspektów nauki o Kościele Kongregacji Nauki Wiary, „Roczniki Teologiczne” 55, Nr 9, s. 51–66. ISSN 2353-7272.
 
11.
Lüdicke, K. (2000). Zur Gehorsamsbindung der Diözesanbischöfe, [in:] M. Pazdan (ed.), Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu (p. 265–275), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ISBN 9788322610114.
 
12.
Natanek, P. (2014). Mistyczna natura Kościoła, Grzechynia [no information about the publisher].
 
13.
Nowicka, U. (2010). Przynależność wiernych do Kościoła według KKKW i KPK, „Prawo Kanoniczne” 53, Nr 1–2, s. 269–298. ISSN 0551-911X.
 
14.
Örsy, L.M. (1976). Otwarcie się na Ducha. Życie zakonne po Vaticanum, przeł. T. Marcinkowska, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
15.
Pawluk, T. (1996). Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, vol. 3: Prawo małżeńskie, Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. ISBN 9788388348969.
 
16.
Ratzinger, J. (2012). Bilans i perspektywy, [w:] K. Góźdź, M. Górecka (red.), Opera omnia, vol. 11: Teologia liturgii, przeł. W. Szymona (s. 618–628), Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 9788377023693.
 
17.
Ratzinger, J. (2013). Kościół – znak wśród narodów, [w:] K. Góźdź, M. Górecka (red.), Opera omnia, vol. 8/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, przeł. W. Szymona (s. 947–959), Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 9788378134886.
 
18.
Sitarz, M. (2014). Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim, [w:] J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (s. 91–109), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 9788373066595.
 
19.
Sitarz, M. (2004). Słownik prawa kanonicznego, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. ISBN 832111685X.
 
20.
Sitarz, M. (2015). Zasada równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych, „Kościół i Prawo” 4(17), Nr 1, s. 141–168, doi: 10.18290/kip.2015.4.1-10. ISSN 0208-7928.
 
21.
Sitek, B. (2003). Brevi cenni sulla civilita’ dell’amore secondo l’insegnamento di Giovanni Paulo II, [in:] A. Loiodice, M. Vari (eds.), Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Omaggio dei giuristi a sua santita’ nel XXV anno di pontificato, Roma: Bardi-Libreria Editrice Vaticana. ISBN 9788834889534.
 
22.
Sitek, B. (2013). Koncepcja małżeństwa z perspektywy prawa rzymskiego i kanonicznego. Niemodna instytucja?, [w:] M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Rodzina w prawie (s. 291–302), Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. ISBN 9788362383276.
 
23.
Skonieczny, P. (2012). Posłuszeństwo. III. W Prawie kanonicznym, [w:] E. Gigilewicz i in. (red.), Encyklopedia Katolicka (vol. 16, s. 55–56), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 8386668059.
 
24.
Słowikowska, A. (2014). Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 9788373066601.
 
25.
Słowikowska, A. (2011). Znaczenie przeszkody pokrewieństwa duchowego dla trwałości i nierozerwalności małżeństwa, [w:] R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Małżeństwo na całe życie? (s. 301–312), Olsztyn: Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ISBN 9788362383061.
 
26.
Szczot, E. (2012). Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary, [w:] A. Kaczor (red.), Porta fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła (s. 53–75), Lublin: TWN Libropolis.
 
27.
Szostek, A. (2005). Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O Karola Wojtyły/ Jana Pawła II koncepcji wolności, „Nauka”, Nr 3, s. 35–47.
 
28.
Sztafrowski, E. (1985). Podręcznik prawa kanonicznego (vol. 1), Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 
29.
Wojtyła, K. (1969). Osoba i czyn, Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne.
 
30.
Żurowski, M. (1968). Normy ogólne prawa osobowego. O duchowieństwie w ogólności, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top