Obecność mediów cyfrowych w misji ewangelizacyjnej Kościoła według Praedicate Evangelium
 
Więcej
Ukryj
1
The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
Data nadesłania: 17-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-10-2023
 
 
Data akceptacji: 15-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Romanko   

The John Paul II Catholic University of Lublin
 
 
JoMS 2023;52(3):682-694
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytania: W jaki sposób ustawodawca kościelny przewiduje możliwość wykorzystywania mediów cyfrowych w misji ewangelizacyjnej Kościoła? Czy ustawodawca wskazuje jakiekolwiek wytyczne, których należy przestrzegać w posługiwaniu się mediami cyfrowymi?

Materiał i metody:
W artykule zostaną wykorzystane źródła prawa i dostępna literatura przedmiotu. Zastosowana będzie metoda historyczno-prawna i dogmatyczno-prawna.

Wyniki:
Dokonując analizy przedmiotowego zagadnienia w pierwszej kolejności zostanie scharakteryzowana misja ewangelizacyjna Kościoła w kontekście konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium. Następnie będzie scharakteryzowana Dykasteria do spraw Komunikacji w strukturze Stolicy Apostolskiej, a także rodzaje i zadania mediów cyfrowych jako narzędzi misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Wnioski:
Misja ewangelizacyjna Kościoła stanowi realizację posłannictwa, jakie Jezus Chrystus pozostawił Kościołowi, który założył. Zasady Ewangelii są niezmienne, natomiast sposób i formy Jej głoszenia mogą ulegać modyfikacjom ze względu na okoliczności miejsca i czasu. Obecnie Kościół w misji ewangelizacyjnej wykorzystuje również media cyfrowe. Powinny one jednak zawsze pozostawać w służbie Prawdy, do poszukiwania której zobowiązani są wszyscy ludzie.

 
REFERENCJE (26)
1.
Banaszak, A. (2022). Evangelization Through Social Media – Opportunities and Threats to the Religious Life of an Individual and Community. 11 (24), nr 2, 45-62. Kościół i Prawo.
 
2.
Benedykt XVI (2009). Message of the Holy Father Benedict XVI for the 43rd World Communications Day New Technologies, New Relationships. Promoting a Culture of Respect, Dialogue and Friendship. Dostęp 01.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
3.
Benedykt XVI (2011). Message of His Holiness Pope Benedict XVI for the 45th World Communications Day Truth, Proclamation and Authenticity of Life in the Digital Age. Dostęp 02.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
4.
Chmielewski, M. (2019). Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju. 1, 11-30. Biuletyn Edukacji Medialnej.
 
5.
Co to są cyfrowe media interaktywne?. Dostęp 01.04.2023 z http://roch.info/co-to-sa-cyfr....
 
6.
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1-317; tekst polski: Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II w dniu 25 stycznia 1983 roku. Stan prawny na dzień 18 maja 2022 roku. Zaktualizowany przekład na język polski, Pallottinum, Poznań 2022.
 
7.
Dicastero per la Comunicazione. Dostęp 03.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
8.
Franciszek. (2013a). Chirographum quo instituitur Consilium Cardinalium ad adiuvandum Romanum Pontificem in Universali Ecclesia gubernanda adque suscipiendum consilium emendationis Constitutionis Apostolicae «Pastor Bonus» de Curia Romana. 105 (2013), 875-876. Acta Apostolicae Sedis.
 
9.
Franciszek. (2013b). Przemówienie podczas audiencji dla uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Trzeba towarzyszyć człowiekowi w epoce cyfrowej. Dostęp: 03.04.2023 z https://opoka.org.pl/bibliotek....
 
10.
Franciszek. (2015). Lettera apostolica in forma di motu proprio L’attuale contesto comunicativo. 107 (2015), 591-592. Acta Apostolicae Sedis.
 
11.
Franciszek. (2016). Statuta Segreteriae pro Communicatione conditae Litteris Apostolicis Motu Proprio datis L’attuale contesto quae antea publici iuris factae sunt. 108 (2016), 1051-1058. Acta Apostolicae Sedis.
 
12.
Franciszek. (2018). Rescriptum ex Audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre con il quale ha deciso che la Segreteria per la Comunicazione si chiami d’ora in poi Dicastero per la Comunicazione. Dostęp 03.04.2023 z https://press.vatican.va/conte....
 
13.
Franciszek. (2022). Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo Praedicate Evangelium. 54 (2022), nr 1, 9-81. Communicationes.
 
14.
Franciszek. (2023). Orędzie Papieża Franciszka na LVII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Mówić z sercem. «Prawdziwie w miłości» (Ef 4, 15). Dostęp 03.04.2023 z https://www.vatican.va/content....
 
15.
Jabłońska, M. (2020). Współczesna konwergencja mediów w perspektywie użytkowników – modele oraz metody pomiaru. 2, 127-139. Studia i Perspektywy Medioznawcze.
 
16.
Jan Paweł II. (1991). Litterae encyclicae de perenni vi mandati missionalis Redemptoris missio. 83 (1991), 249-340. Acta Apostolicae Sedis.
 
17.
Komunikat Sekretariatu Stanu z 13 kwietnia 2013 r., L’Osservatore Romano (wyd. pol.), 6 (2013), s. 62.
 
18.
Konwergencja jako zjawisko w świecie mediów. Dostęp 30.09.2023 z https://pre-epodreczniki.open.....
 
19.
Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. 13, 123-137. Teologia Praktyczna.
 
20.
Menke, M. (2022). Dykasteria do spraw Komunikacji w strukturze Kurii Rzymskiej. 11 (24), nr 2, 9-25. Kościół i Prawo.
 
21.
Nowe media. Dostęp 01.04.2023 z https://stat.gov.pl/metainform....
 
22.
Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II (1964). Decretum de instrumentis communications socialis Inter mirifica. 56 (1964), 145-157. Acta Apostolicae Sedis.
 
23.
Sitarz, M. (2019). Państwo Watykańskie. w: M. Sitarz (red.) Leksykon Prawa Kanonicznego (2030-2031). Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
24.
Smołucha, D. (2013). Kościół katolicki wobec współczesnych mediów – szanse i zagrożenia. 19 (2), 95-109. Episteme.
 
25.
Szpunar, M. (2008). Czym są nowe media – próba konceptualizacji. 4 (35), 32-40. Studia Medioznawcze.
 
26.
Wajs, P. (2018). Papież Franciszek a media społecznościowe – zarys problematyki. w: M. Lis (red.), Mosty, nie mury. 5 lat pontyfikatu Franciszka, 119-130. Uniwersytet Opolski.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top