Lider inkluzywny i jego rola w kreowaniu zespołów pracowniczych
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Bańkowski   

Lublin University of Technology
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):28-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest ocena wpływu lidera inkluzywnego na kreowanie zespołu pracowników oraz wykazanie korzyści ze stworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Zespoły kierowane przez lidera inkluzywnego charakteryzują się specyficznymi cechami, które mogą w pozytywny sposób wpłynąć na jakość ich pracy i tym samym sposób funkcjonowania organizacji.

Materiał i metody:
W artykule wykorzystano globalne badania dotyczące inkluzywności w organizacjach, pt.: „Building a True Culture of Inlusion”. Badania zostały opracowane przez agencję Kincentric. W procesie badawczym, autor wykorzystał metodę analizy literaturowej tematu i słów kluczowych oraz analizy badań wtórnych, a także opracował wnioski końcowe.

Wyniki:
Wyniki badań pozwalają zidentyfikować korzyści związane z funkcjonowaniem lidera inkluzywnego w organizacji. Szereg rozpoznanych zalet z zastosowania inkluzji w przedsiębiorstwie pozwala stwierdzić, że zespoły funkcjonujące w inkluzywnym środowisku pracy są bardziej zaangażowane, zespolone i skuteczniejsze w swoich działaniach od innych zespołów.

Wnioski:
Otoczenie w dzisiejszej rzeczywistości jest bardzo zróżnicowane, głównie ze względu na usprawnioną migrację ludności. Wymusza to na organizacjach i ich liderach coraz to większą zdolność do zarządzania różnorodnością w celu tworzenia skutecznych zespołów pracowniczych. Rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie w przedsiębiorstwie lidera inkluzywnego. Inkluzywność to cecha określająca osobę, która odnajduje się w wielu grupach społecznych i potrafi jednoczyć przedstawicieli poszczególnych grup.

 
REFERENCJE (38)
1.
Bańkowski, P. (2024). The team full of heroes – the HERO principal in organizations, 1-9. The International Conference on Business and Technology 2023 (w druku).
 
2.
Bunce, J. A. (2021). Cultural diversity in unequal societies sustained through cross-cultural competence and identity valuation., 8 (1), 1-9. Humanities and Social Sciences Communications.
 
3.
Castro, M., Barcaui, A., Bahli, B., Figueiredo, R. (2022). Do the Project Manager’s Soft Skills Matter? Impacts of the Project Manager’s Emotional Intelligence, Trustworthiness, and Job Satisfaction on Project Success, 12 (4), 1-16. Administrative Sciences.
 
4.
Clycq, N. (2021). Rethinking unity in diversity: The potential of European identity in rapidly diversifying societies, 34 (1), 14-27. Innovation: The European Journal of Social Science Research.
 
5.
Cortellazzo, L., Bruni, E., Zampieri, R. (2019). The Role of Leadership in a Digitalized World: A Review, 10: 1938, 1-21. Frontiers in Psychology.
 
6.
Costa, A. C., Fulmer, C. A., Anderson, N. R. (2018). Trust in work teams: An integrative review, multilevel model, and future directions, 39 (2), 169-184. Journal of Organizational Behavior.
 
7.
Deloitte Insights. Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus. Dostęp 20.10.2023 z https://www2.deloitte.com/cont... 19.pdf.
 
8.
Dźwigoł-Barosz, M. (2014). Role liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw, 70, 105-118. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 
9.
Garita, M., Martinez, S. (2016). A Sociological Approach Concerning Leadership: How CEO and the Masses Behave, 2 (3), 15-24. Nile Journal of Business and Economics.
 
10.
Gavetti, G. (2016). Nowa psychologia przywództwa strategicznego, 157, 94-103. Harvard Business Review Polska.
 
11.
Goetz, M. (2011). Warto współpracować, czyli o pracy zespołowej nauczycieli, 11, 20-24. Sedno.
 
12.
Grzesik, K., Szkwarek, K. (2015). Rozwój zasobów ludzkich jako element rozwoju organizacji, 5, 1081-1093. Marketing i Rynek.
 
13.
Grześ, B. (2022). Kluczowe kompetencje liderów w organizacjach XXI wieku, 4 (4), 155-171. Management and Quality.
 
14.
Guillaume, Y. R. F., Dawson, J. F., Otaye-Ebede, L., Woods, S. A., West, M. A. (2017). Harnessing demographic differences in organizations: What moderates the effects of workplace diversity?, 38 (2), 276-303. Journal of Organizational Behavior.
 
15.
Ignasiak-Szulc, A., Kola-Bezka, M., Milejczak, Ł. (2017). Realizacja koncepcji inkluzywnego rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim na przykładzie Gminy Żnin, 268, 132-149. Biuletyn KPZK PAN.
 
16.
Iwińska, M. (2023). Kompetencje lidera w działalności usługowej, 24, 14-20. Przegląd Ekonomczny.
 
17.
Jiang, F., Lu, S., Wang, H., Zhu, X., Lin, W. (2021). The Roles of Leader Empowering Behaviour and Employee Proactivity in Daily Job Crafting: A Compensatory Model, 30 (1), 58-69. European Journal of Work and Organizational Psychology.
 
18.
Kelan, E. K. (2020). The Inclusive Leader, the Smart Strategist and the Forced Altruist: Subject Positions for Men as Gender Equality Partners, 17 (3), 603-613. European Management Review.
 
19.
Kincentric (2023). Demystifying Inclusion – Rewards and realities of fostering an inclusive culture. Kincentric, a Spencer Stuart Company.
 
20.
Kolasińska, E. (2011). Rola przywództwa w warunkach kryzysu, 151, 155-165. Prakseologia.
 
21.
Konkel, M. (2021). Lepiej włączać, niż straszyć, 1, 64-68. Personel Plus.
 
22.
Kopacka, P. (2015). Rola lidera w efektywnym zarządzaniu zespołem projektowym. w: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, 129–142. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
23.
Kopertyńska, M. W. (2015). Przywództwo w organizacji czynnikiem sukcesu, 3695, 253-261. Przegląd Prawa i Administracji CIII.
 
24.
Kosy, K., Książek, M., Nowak, P. (2013). Rola lidera w zarządzaniu zespołem w budowalnych projektach infrastrukturalnych, 10, 2047-2053. Technika Transportu Szynowego.
 
25.
Kozioł-Nadolna, K. (2020). The role of a leader in stimulating innovation in an organization, 10 (3), 59. Administrative Sciences.
 
26.
Mansoor, A., Abdul Wahab, S., Jahan, S. (2021). Stimulation of innovative behavior through the inclusive leaders and engaged workers, 22 (2), 249-255. Business: Theory and Practice.
 
27.
Nembhard, I. M., Edmondson, A. C. (2006). Making it safe: The effects of leader inclusiveness and professional status on psychological safety and improvement efforts in health care teams, 27 (7), 941-966. Journal of Organizational Behavior.
 
28.
Oreg, S., Berson, Y. (2019). Leaders’ Impact on Organizational Change: Bridging Theoretical and Methodological Chasms, 13 (1), 272-307. Academy of Management Annals.
 
29.
Rzepka, A., Bańkowski, P. (2024). Cechy lidera/przywódcy inkluzywnego w oparciu o badania własne, 1-17. Szkoła Letnia Zarządzania 2023 (w druku).
 
30.
Simplican, S., Leader, G., Kosciulek, J., Leahy, M. (2015). Defining social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: An ecological model of social networks and community participation, 38, 18-29. Research in Developmental Disabilities.
 
31.
Szczęsna, I. (2021). Lider/przywództwo w pracy zespołowej. w: M. Kamińska, I. Szczęsna, A. Wielgus, R. Żak (red.), Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku, 95-110. Wydawnictwo Novum.
 
32.
Travaglione, A., Scott-Ladd, B., Hancock, J., Chang, J. (2017). Managerial support: Renewing the role of managers amidst declining union support for employees, 43 (1), 24–32. Journal of General Management.
 
33.
Vohra, N., Chari V., Mathur, P., Sudarshan, P., Verma, N., Mathur, N., Thakur, P., Chopra, T., Srivastava, Y., Gupta, S., Dasmahapatra, V., Fonia, S., Gandhi, H. K. (2015). Inclusive Workplaces: Lessons from Theory and Practice, 40 (3), 324–362. Vikalpa: The Journal for Decision Makers.
 
34.
Warwas, I., Sołtys, A. (2018). Koncepcje i praktyki zarządzania wiekiem jako obszar zarządzania różnorodnością, 2 (121), 9-22. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 
35.
Wiatr, A. (2022). Leaders’ support in organizational change, 155, 535-556. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie.
 
36.
Yang, N., Chen, H., Li, X., Yu, M., Wang, X. (2023). Leader status and team performance-the role of leader popularity and leader narcissism, 42 (25), 21384-21396. Current Psychology.
 
37.
Yayuk, R., Muttaqiyathun, A., Fandeli, C., Setyono, P. (2023). Investigating the role of leadership, organizational pressure and the work environment on green supply chain performance: Evidence from the Indonesian SMEs, 11 (4), 1607-1616. Uncertain Supply Chain Management.
 
38.
Zheng, Y., Graham, L., Epitropaki, O., Snape, E. (2020). Service Leadership, Work Engagement, and Service Performance: The Moderating Role of Leader Skills, 45 (1), 43-74. Group and Organization Management.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top