SOCIAL SCIENCES
The erosion of the legislative process in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
Submission date: 2021-02-13
 
 
Acceptance date: 2021-03-26
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Maciej Serowaniec   

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji
 
 
JoMS 2021;46(1):239-255
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 2 of the Constitution of the Republic of Poland, the basic function of the Polish Parliament is a legislative function. However, for years in the field of law making, there have been a number of irregularities related to, among others, overly frequent changes in the legal status, the adverse treatment of public consultations, and undue haste in law making, which all translate into its low quality.

Material and methods:
The research was conducted using descriptive methods and – due to the legal nature of the publication – the crucial role played dogmatic method, consisting in the interpretation of legal acts and court decisions.

Results:
During the last parliamentary term, the state of affairs in this field has not improved, and, in many respects, the existing problems have intensified. As a consequence, the standards of the Polish law-making process have deteriorated. The Parliament has become a “manufacturer” of law by which everything can be “produced”.

Conclusions:
The parliamentary legislative apparatus “spits out” the laws made to order by politicians, and, then, the executive apparatus uses the laws produced in accordance with this political order without taking into account any established principles and universally accepted legislative standards in the democratic world. No one from the ruling group wants to acknowledge that such a law made to be applied on a ‘political order is merely an appearance of law’.

METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Italian
L’erosione della funzione legislativa in Polonia
funzione legislativa, parlamento, processo legislativo, Costituzione della Repubblica di Polonia, L’erosione della funzione legislativa in Polonia
Scopo del lavoro
In conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 2 della Costituzione della Repubblica di Polonia la funzione legislativa è attribuita al parlamento. Da alcuni anni, il procedimento di formazione delle leggi conosce una serie di sistematiche irregolarità legate a: cambiamenti troppo frequenti della situazione giuridica, strumentalizzazione della consultazione pubblica e una eccessiva rapidità del processo di redazione e di approvazione delle leggi, comportando una bassa qualità delle stesse.
Materiale e metodi
La ricerca è stata condotta utilizzando metodi descrittivi e - data la natura giuridica della pubblicazione - il ruolo cruciale svolto dal metodo dogmatico, consistente nell'interpretazione degli atti giuridici e delle decisioni dei tribunali.
Risultati
Nell’ultimo legislatura, la situazione non è migliorata: per molti aspetti i problemi esistenti si sono intensificati e gli standard del processo legislativo si sono drammaticamente abbassati. Il Parlamento è diventato una ‘manifattura’ delle leggi in cui tutto può essere ‘prodotto’.
Conclusioni
La macchina legislativa parlamentare ‘rigurgita’ leggi coniate sulla base di un chiaro input governativo, e successivamente la macchina esecutiva implementa tali leggi, senza tenere conto dei principi e degli standard legislativi adottati nel mondo democratico. Nessun soggetto, dell’attuale partito al potere, prende in considerazione il fatto che la legge così formata e implementata diventa una farsa legale, in quanto – come dicevano già gli antichi Romani – da un atto illecito non può nascere un diritto (Ex iniuria ius non oritur). In questo modo si sta addirittura creando un modello di ‘legislazione indecente’ .
 
REFERENCES (15)
1.
Antoszewski, A. (2018). Demokracja nieliberalna jako projekt polityczny, Przegląd Europejski 2, p. 14. DOI: 10.5604/01.3001.0013.0788.
 
2.
Fundacja im. Stefana Batorego. IX Comunicato di Obywatelskie Forum Legislacji sulla qualità del processo legislativo in base all’analisi svolta nei giorni 11 settembre – 10 dicembre 2016. Disponibile online (13.12.2020): http://www.batory.org.pl/uploa....
 
3.
Fundacja im. Stefana Batorego. VI Comunicato di Obywatelskie Forum Legislacji. Analisi del procedimento di formazione delle leggi nei giorni: 16 novembre 2015-15 febbraio 2016. Disponibile on-line (17.12.2020) http://www.batory.org.pl/uploa....
 
4.
Fundacja im. Stefana Batorego. XII Comunicato di Obywatelskie Forum Legislacji sulla qualità del processo legislativo in base all’analisi svolta nei giorni 16 maggio – 15 novembre 2018. Disponibile on-line (13.12.2020) http://www.batory.org.pl/uploa....
 
5.
Makowski, G. Nowelizacje ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i siedem grzechów głównych państwa PiS. Disponibile on-line (12.12.2020) http://www.batory.org.pl/uploa....
 
6.
Supreme Audit Office. Informacja o wynikach kontroli, Dokonywanie oceny wpływu w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Disponibile on-line (13.12.2020) https://www.nik.gov.pl/plik/id....
 
7.
Witkowski, Z. i Serowaniec, M. (2019). Constitutional conditions of the legislative process in Poland – theory vs practice, Kobe University Law Review 52, p. 127-134. DOI:10.30970/jcl.4.2019.2.
 
8.
Witkowski, Z. (2015). Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego, Toruń: Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora. ISBN 9788372857743.
 
9.
Witkowski, Z. (2019). Kilka uwag w kwestii kultury prawnej i politycznej współczesnych elit rządzących w Polsce (w kontekście zmian ustroju władzy sądowniczej), w: [in:] Alena Krunková (ed.), Organizácia súdnej moci v Poľskej republike, Českej republike a Slovenskej republike (p. 137-138), Koszyce: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach. ISBN 9788081527401.
 
10.
Witkowski, Z. i Bień-Kacała, A. (2012). „Mania ustawodawcza”-przewlekła choroba polskiego parlamentu i metody jej leczenia, w: Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara (p. 536), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788377804650.
 
11.
Witkowski, Z. i Serowaniec, M. (2020). Standards of “indecent legislation” in Poland, w: R. Arnold, I. Danėlienė (eds.), The concept of democracy as developed by constitutional justice (p. 460-465), Vilnius: The Constitutional Court of the Republic of Lithuania. ISBN 9789955688471.
 
12.
Wyrzykowski, M. (2017). Obrona Konstytucji RP. Kwartalnik o prawach człowieka 3-4, p. 9. ISSN 2300-2891.
 
13.
Wyrzykowski, M. (2020). Antyzasada nieprzywoitej legislacji (casus nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej), w: A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel- Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (eds.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta (p. 721-722), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378659693.
 
14.
Zubik, M. (2018). Parlament przed sądem praw człowieka, w: M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A. Kustra-Rogatka (eds.), Potentia non est nisi da bonum: edizione giubileo dedicata al prof. Zbigniew Witkowski (p. 938-941), Toruń: Wydawnictwo TNOiK Dom Organizatora. ISBN 9788372858511.
 
15.
Zubik, M. (2020). Sejm VIII kadencji. Ostatnia kadencja Rzeczypospolitej czy pierwsza „dobrej zmiany”?, w: A. Gajda, K. Grajewski, A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M.M. Wiszowaty (eds.), Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta (p. 731-732), Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788378659693.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top