Komu Polacy ufają? Analiza wtórna danych ESS 2014 z zastosowaniem analizy czynnikowej, analizy rzetelności oraz analizy wariancji
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwesytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 19-02-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 17-04-2018
 
 
Data akceptacji: 11-05-2018
 
 
Data publikacji: 23-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dziurzyński   

Uniwesytet Jagielloński, ul. Patriotów 100 m. 42, 04-844 Warszawa, Polska
 
 
JoMS 2018;37(2):95-115
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W prezentowanym artykule przeanalizowana zostanie problematyka zaufania Polaków. Jak główny cel poznawczy przyjęto określenie postrzegania wymiarów zaufania. Pierwotnie założono, że pięć jednowymiarowych zmiennych pozwoli na odtworzenie dwóch zmiennych latentnych (składowych), które uproszczą analizę o zaufaniu. Przyjęto także założenie, że (1) płeć, (2) wiek, (3) wykształcenie oraz (4) miejsce zamieszkania będą istotnie różnicować poziom zaufania.

Materiał i metody:
Dane pochodzą z siódmej rundy ESS z 2014 roku. Wzięło w nim udział 1616 osób w wieku powyżej 16 roku życia. Uzyskane wyniki poddano analizie pozwalającej na określenie wielowymiarowości (analiza czynnikowa) i rzetelności skali (alfa Cronbacha).

Wyniki:
Polacy są skrajnie nieufni wobec instytucji życia publicznego. W sferze publicznej Polacy nie ufają ani instytucjom Państwa ani politykom ani partiom politycznym.

Wnioski:
Przedstawiony artykuł miał na celu pokazanie jak analizując dane zastane pochodzące z badania, którego nie byliśmy ani autorami ani członkami zespołu analitycznego można z użyciem analizy czynnikowej, analizy rzetelności i analizy wariancji znaleźć odpowiedź na pytanie komu w sferze publicznej Polacy ufają? Analiza czynnikowa pozwoliła dokonać uproszczenia struktury danych badawczych. Sprowadziła istnienie pięciu zmiennych do jednego Zgeneralizowanego Wskaźnika Zaufania. Analiza rzetelności alfa Cronbacha upewniła nas, że otrzymany zgeneralizowany wskaźnik jest zmienną o rzetelnej strukturze. Analiza wariancji pozwoliła uchwycić różnice w obrębie zmiennych niezależnych takich jak płeć, miejsce zamieszkania, wiek i wykształcenie.

 
REFERENCJE (21)
1.
Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301121173.
 
2.
Bedyńsk, S., Brzezicka, A. (red.). (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”. ISBN 9788389281401.
 
3.
Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.). (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. ISBN 9788363354183.
 
4.
Coleman, J.S., (1988), Social capital in the creation of human capital, “American Journal of Sociology”, t. 94. ISSN: 0002-9602.
 
5.
Cronbach, L.J. (1946). A case study of Split-half reliability coefficient, „Journal of Educational Psychology” nr 37. ISSN 0022-0663.
 
6.
Ferszt-Piłat, K. (2012). Zaufanie jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie, „Journal of Modern Science” 3/15. ISSN 1734-2031.
 
7.
Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych, tłum. E. Hornowska, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka. ISBN 837150702X.
 
8.
Fukuyama, F. (1997). Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A. i L. Śliwa, Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301124881.
 
9.
Glenn, N.D. (1978). The General Social Surveys: Editorial Introduction to a Symposium, „Contemporary Sociology” nr 7, ISSN 0094-3061.
 
10.
Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze, Kraków: Aureus. ISBN 838788703X.
 
11.
Hyman, H.H. (1987). Secondary Analysis of Sample Surveys, Middletown: Wesleyan University Press.
 
12.
Kaiser, H.F. (1960). The application of electronic computer to factor analysis, „Educational and Psychological Measurement” nr 20, ISSN 0013-1644.
 
13.
Malarska, A. (2005). Statystyczna analiza danych wspomagana programem SPSS, Kraków: Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). ISBN 8391287122.
 
14.
Nowakowski, K. (2008). Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” t. 70, nr 1. ISSN 0035-9629.
 
15.
Putnam, R.D. (1995), Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, tłum. J. Szacki, Kraków: Znak. ISBN 978-83-240-0850-6.
 
16.
Rószkiewicz, M. (2011). Analiza klienta, Kraków: Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). ISBN 9788391287149.
 
17.
Sagan, A. (2003). Analiza rzetelności skal satysfakcji i lojalności, Kraków: Statsoft Polska.
 
18.
Sztemberg-Lewandowska, M. (2008). Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788370119195.
 
19.
Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. ISBN 9788324008506.
 
20.
Thurstone, L.L. (1931). The measurement of social attitudes, „Journal of Abnormal and Social Psychology” nr 27, ISSN 0096-851X.
 
21.
Zakrzewska, J. (1992). Państwo prawa a nowa konstytucja. W: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 8385263330.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top