Istota współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-12-2015
 
JoMS 2015;27(4):209–226
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia i istoty bezpieczeństwa w sensie generalnym. Autor porusza problematykę związaną z dualizmem tego zagadnienia – statyczność i dynamiczność tego zjawiska. W omawianym artykule przedstawiono identyfikację, rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa, które należą od dawna (istnienia człowieka) do wartości najbardziej cenionych i chronionych zarówno przez jednostki, jak i narody. Bezpieczeństwo obejmuje aspekty polityczne, militarne, czynniki ekonomiczne i technologiczne, ekologiczne, społeczne oraz humanitarne. Oprócz przedstawionych czynników od zarania dziejów świata dużą rolę odgrywają czynniki naturalne, które są niezależne, ale należy się z nimi bardzo liczyć. Wraz z rozwojem techniki wkroczyliśmy w zagrożenia techniczne, które są z jednej strony niezbędne wżyciu codziennym człowieka, a z drugiej strony bardzo zagrażają człowiekowi. Przedstawione powyższe rodzaje zagrożeń zostały w sposób syntetyczny scharakteryzowane i opisane. Należy podkreślić, że przedstawione zagrożenia nie wyczerpują wszystkich, bo wraz z rozwojem techniki powstają coraz nowsze.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031