Integrated cost accounting for quality and environmental protection in the context of sustainable development
 
More details
Hide details
1
Warsaw Military University of Technology
 
2
Warsaw University of Cardinal Stefan Wyszynski
 
 
Submission date: 2023-04-25
 
 
Final revision date: 2023-11-29
 
 
Acceptance date: 2023-12-01
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Monika Szczerbak   

Warsaw Military University of Technology
 
 
JoMS 2023;53(4):639-657
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Presentation of a modern approach to managing quality costs and environmental protection costs in the context of sustainable development requirements and actions taken in this area in the Polish economy.

Material and methods:
The method of critical analysis of scientific literature in the field of quality cost management, environmental protection costs, and accounting was used. Induction and deduction methods were used. In the empirical part, research was conducted - interviews on the comprehensibility and usefulness of the integrated cost accounting for quality and environmental protection.

Results:
The article indicates that because traditional cost measurement accounts are characterized by low accuracy and low cost of measuring quality costs and environmental costs, it is reasonable to implement and use an integrated quality and environmental protection account, especially in the era of sustainable development requirements.

Conclusions:
The added value of the article is an example of an integrated model of quality costing and environmental protection costs developed by the authors to be used in enterprises and the resulting conclusions from the conducted research, which can be a recommendation for practice.

 
REFERENCES (33)
1.
Abidin, N.Z., Pasquire, Ch.I. (2007). Revolutionize value management: A mode towards sustainability, International Journal of Project Management No. 25.
 
2.
Adamczyk, J. (2001). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków,.
 
3.
Arnold, G. (2010). Inwestowanie w wartość. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 
4.
Bojar-Fijałkowski, T. (2018). Równe prawo do środowiska należytej jakości w założeniach sprawiedliwości ekologicznej [w:] Gronowska B., Rakoczy B., Kapelańska – Pręgowska J., Karpus K., Sadowski P., Prawa Człowieka a ochrona środowiska – wspólne wartości i wyzwania. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
5.
Bołtromiuk, A. (2003). Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 
6.
Bragg ,S.M. (2018). Accounting Policies and Procedures Manual. Accounting Tools.
 
7.
Burchell, J. (2008). The Corporate Social Responsibility Reader. Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York.
 
8.
Chenhall, R. H. (2003). Management control systems design within its organizational context: Findings from contingency-based research and directions for the future. Accounting, Organizations and Society, nr 28(2 – 3).
 
9.
Ciechanowicz – McLean, J. (2015). Prawo ochrony środowiska jako kompleksowa dziedzina prawa-ustawa organiczna [w:] Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska, red. Korzeniowski P. PAN, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
10.
Dobrzański, G. (2010). Instrumenty ochrony środowiska, [w:] B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Drury, C. (2019). Management and Cost Accounting. Cengage Learning EMEA.
 
12.
Ekins, P., Zenghelis, D. (2021). The costs and benefts of environmental sustainability. Sustainability Science, No 16,949–965.
 
13.
Górka, K., Poskrobko, B., Radecki, W. (2001). Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa.
 
14.
Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości – zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa.
 
15.
Gryga, K. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako narzędzie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie górniczym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 454.
 
16.
Haddab, Z., Daim, S., Muhsin, H. (2020). The Importance of Measuring the Costs of Environmental Quality and Its Role in the Optimal Utilization of Available Resources and Achieving Sustainable Development. Multicultural Education Vol. 6, Issue 5.
 
17.
Hilson, G., Murcka, B. (2000). Sustainable development in the mining industry: clarifying the corporate perspective. Resources Policy, No. 26.
 
18.
https://sdgs.un.org/2030agenda [data dostępu: 28.11.2023].
 
19.
Jeżowski, P. (red.). (2002) Zarządzanie w sektorze publicznym – rozwój zrównoważony – metody wyceny. SGH, Warszawa.
 
20.
Karmańska, A., (2007). Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa.
 
21.
Karmańska, A. (red.). (2023). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztó w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa.
 
22.
Koszel, M., Weinert, A. (2013). Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju w kreowaniu innowacyjnego produktu – studia przypadków, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
23.
Lorek, E. (2015). Zrównoważony biznes podstawą budowy zielonej gospodarki – dokonania i perspektywy rozwoju, [w:] Biznes ekologiczny – Ekorynek, ekokonsument, ekostrategie firm, Lorek E., red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
24.
Mazur-Wierzbicka, E. (2005). Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym,[w:] Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Kopycińska D., (red.). Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
25.
Niewiadomski. P., Nogalski, B. (2021). Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów nr 51(3).
 
26.
Poskrobko, B., (red.). (2009). Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 
27.
Sadkowski, W. (2020). Rachunek kosztów jakości w wybranym przedsiębiorstwie usługowym. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 1(985).
 
28.
Sadowski, W., Kołodziejczyk, B. (2017). Przegląd klasyfikacji kosztów jakości-ujęcie teoretyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław nr 472.
 
29.
Szadziewska, A. (2012). Klasyfikacja i ujmowanie kosztów środowiskowych przedsiębiorstwa w sprawozdaniach zewnętrznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 65, nr 121.
 
30.
Szadziewska, A., Majchrzak, I., Remlein, M., Szychta, A. (2021). Rachunkowość zarządcza a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, Wydawnictwo IUS Publicum. Instytut Prawa Gospodarczego, Katowice.
 
31.
Szczerbak, M.(2022). Opportunities and business models of circular economy – the hierarchy of waste management methods. Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych Vol.3.
 
32.
Trojanowski, T. (2015). Przedsiębiorstwa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, nr 77.
 
33.
Żukowska, H., Spoz, A., Zasuwa,G. (2016). Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top