ORIGINAL PAPER
Impact of the characteristics of postmodern society on the possibility of implementing postulates of sustainable development
 
More details
Hide details
1
Czestochowa University of Technology
 
 
Submission date: 2023-10-23
 
 
Acceptance date: 2024-04-15
 
 
Publication date: 2024-06-27
 
 
Corresponding author
Aleksander Pabian   

Czestochowa University of Technology
 
 
JoMS 2024;56(2):553-575
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Objective is to find out whether characteristics of contemporary postmodern society constitute an obstacle to the possibility of achieving the postulates of sustainable development. Relationship between the postmodern property of materialism with consumption, which is still at the center of humans' lives, and the possibility of ensuring sustainable patterns of consumption seems particularly interesting.

Material and methods:
Theoretical part of this study has been made based on the method of critical analysis of the literature on the subject and specialized press. In the empirical part, the author makes usage of the results of qualitative study-relates to personal, informal interview, which took place on a voluntary basis among consumptionists who declared themselves to have a materialistic worldview.

Results:
Althought postmodern features quite naturally cause negative connotations, the characteristics of postmodern society have also certain advantages from the economic point of view. What’s more, although it is difficult to argue with the results indicating a negative impact of one of the characteristics of post-modern society on sustainable development, this relationship cannot be considered one-dimensional. It turns out that materialism and consumerism can, among others, accompany interest in environmentally friendly products and willingness to pay extra for them.

Conclusions:
The concept of sustainable development has been developed in order to maintain proper relations between the economic, natural and social subsystems. However, meeting its requirements may pose a great challenge for members of modern society who manifest too often a materialistic attitude and are somehow accustomed to excessive consumption. At the same time, it turns out that materialism and consumerism may have certain, positive face.

 
REFERENCES (45)
1.
Bauman, Z. (2011). Ponowoczesne wzory osobowe, 1(200), Studia Socjologiczne.
 
2.
Białek, A. (2023). Rewolucja przemysłowa sprawiła, że rozwój naszej cywilizacji nabrał tempa, 4, National Geographic Polska.
 
3.
Bierówka, J. (2009). Zasada wzajemności w społeczeństwie informacyjnym. Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków.
 
4.
Brzeziński, S. (2016). Zarządzanie przedsiębiorstwami społecznie odpowiedzialnymi.
 
5.
a globalne procesy integracyjne. PWE. Warszawa.
 
6.
Buchowski, M., Kempny, M. (1999). Czy istnieje antropologia postmodernistyczna?. w: M. Buchowski (ed.) Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Instytut Kultury. Warszawa.
 
7.
Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 
8.
Callen, T. (2020). Gross domestic product. An economy’s all, 2, Finance&Development.
 
9.
Cordonier Segger, M. C., Kalfan, A. (2004). Origins of the sustainable development concept, 11, Sustainable Development Law. Principles, Practices and prospects.
 
10.
Dobrowolski, Z. (2005). Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella. w: B. Sosińska-Kalata, M. Przastek-Samokowa (ed.) Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Miscellanea Informatologica Varsoviensia. Warszawa.
 
11.
Dong, X., Li, H., Liu, S., Cai, C., Fan, X. (2018). How does material possession love influence sustainable consumption behavior towards the durable products?, 198, Journal of Cleaner Production.
 
12.
Dziewanowska, K., Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. PWN. Warszawa.
 
13.
Ek Styven, E., M., Mariani, M.M. (2020). Understanding the intention to buy secondhand clothing on sharing economy platforms: the influence of sustainability, distance from the consumption system, and economic motivations, 37(5), Psychology and Marketing.
 
14.
Ergen, A., Baykan, B. G., & Turan, S. G. (2015). Effect of materialism and environmental knowledge on environmental consciousness among high school students, 12(1), Journal of Human Sciences.
 
15.
Firat, A., Venkatesh, A. (1995). Liberatory postmodernism and the reenchantment of consumption, 22, Journal of Consumer Research.
 
16.
Gesteland, R. R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. PWN. Warszawa.
 
17.
Grooten, M., Almond, R. E. A., Living Planet Report 2018. Aiming Higher. WWF. Gland.
 
18.
Heckathorn, D. D., Cameron, C. J. (2017). Network Sampling: From Snowball and Multiplicity to Respondent-Driven Sampling, 43(1). Annual review of Sociology.
 
19.
Huczek, M. (2020). Środowisko innowacyjne źródłem rozwoju regionu, 2, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie.
 
20.
Isham, A., Verfuerth, C., Armstrong, A., Elf, P., Gatersleben, B. & Jackson, T. (2022). The problematic role of materialistic values in the pursuit of sustainable well-being, 19(6), International Journal of Environmental Research and Public Health.
 
21.
Kilbourne, W.E. & Pickett, G.M. (2008). How materialism affects environmental beliefs, concern, and environmentally responsible behawior, 61(9), Journal of Business Research.
 
22.
Lewoń, R., Pietrzak-Zawadka, J. (2018). Possibilities of using social network as a source of knowledge about nature and forest, 93, World Scientific News.
 
23.
Mazurek-Łopacińska, K. (2003). Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne. Warszawa.
 
24.
McLeod, A. (2006). Od A do sławy i pieniędzy. Wydawnictwo Złote Myśli. Gliwice.
 
25.
Michalak, A. Dzikie wysypisaka wciąż problemem w Polsce. Dostęp 15.05.2023 z https://klimat.rp.pl/recykling....
 
26.
Miller, D. P. (2019). The Life and Legend of James Watt. University of Pittsburgh Press. Pittsburgh.
 
27.
Mróz, B. (2009). Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. w: B. Mróz (ed.) Oblicza konsumpcjonizmu. Szkoła Główna Handlowa. Warszawa.
 
28.
Piesowicz, K. (1962). Wielki przewrót. Opowieść o rewolucji przemysłowej. Wiedza Powszechna. Warszawa.
 
29.
Rönnbäck, K. (2010). An early modern consumer revolution in the Baltic?, 35(2), Scandinavian Journal of History.
 
30.
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G. D., Legeby, A. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm, 171, Landscape and Urban Planning.
 
31.
Schwab, K. (2018). Czwarta rewolucja przemysłowa. Studio Emka. Warszawa.
 
32.
Segev, S., Shoham, A., Gavish, Y. (2015). A closer look into the materialism construct: the antecedents and consequences of materialism and its three facets, 32(2), Journal of Consumer Marketing.
 
33.
Shrum, L. J., Chaplin, L. M., Lowrey, T. M. (2022). Psychological causes, correlates, and consequences of materialism, 5(1), Consumer Psychology Review.
 
34.
Słaby, T. (2006). Konsumpcja. Eseje statystyczne. Difin. Warszawa.
 
35.
Strizhakova, Y., Coulter, R. A. (2013). The green side of materialism in emerging BRIC and developed markets: The moderating role of global cultural identity, 30(1), International Journal of Research in Marketing.
 
36.
Suárez, E., Hernández, B., Gil-Giménez, D. & Corral-Verdugo, V. (2020). Determinants of frugal behavior: the influences of consciousness for sustainable consumption, materialism and the consideration of future consequences, 11, Frontiers in Psychology.
 
37.
Świerkocki, M. (1997). Postmodernizm paradygmat nowej kultury. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 
38.
Świetlik, K. (2012). Konsumpcja jako czynnik wzrostu PKB w Polsce, 1(2), Konsumpcja i Rozwój” 2012.
 
39.
Tarnas, R. (2002). Dzieje umysłowości zachodniej. Idee, które ukształtowały nasz światopogląd. Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań.
 
40.
Toczyski, W. (2006). Monitoring rozwoju zrównoważonego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.
 
41.
Toruński, J., Wyrębek, H. (2010). Zrównoważony rozwój regionów. Studio Emka. Warszawa.
 
42.
Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., Lance, C. E. (2010). Generational differences in work values: leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing, 36(5), Journal of Management.
 
43.
U.S. Bureau of Labor Statistics. Consumer expenditures. Dostęp 27.05.2023 z https://www.bls.gov/news.relea....
 
44.
Williams, S. (2010). Welcome to generation Z, 2731(60), B&T Magazine.
 
45.
Zalewska, J. (2013). Rewolucja konsumpcyjna: od gospodarki naturalnej do społeczeństwa mody. w: A. Firkowska-Mankiewicz, T. Kanash, E. Tarkowska (ed.) Krótkie wykłady z socjologii. Kategorie, problemy subdyscypliny, Wydawnictwo APS. Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top