Glosa aprobująca do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 maja 2013 r., sygn. akt II SA/Ol 196/13
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):405-416
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Samo przyznanie inicjatywy uchwałodawczej grupie mieszkańców w niczym nie ogranicza uprawnień samych radnych czy rady, bowiem przedłożenie takiego projektu uchwały skutkować będzie nie obowiązkiem jej przyjęcia, lecz rozpoznania jak każdej inicjatywy. Zatem w tym zakresie nie dochodzi do żadnego pozbawienia czy ograniczenia kompetencji samego organu stanowiącego – rady gminy. Ponadto przyznanie inicjatywy uchwałodawczej również grupie osób posiadających czynne prawo wyborcze nie narusza w sposób istotny prawa, gdyż zawarta kompetencja dla inicjatywy obywatelskiej pozostaje „w granicach prawa” wynikającego z art. 169 ust. 4 Konstytucji RP, rozumianego jako generalne uprawnienie do kształtowania treści statutu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top