Działania projakościowe w jednostce sektora finansów publicznych – znaczenie i rola zintegrowanego systemu zarządzania w opinii osób będących na stanowiskach kierowniczych i pozostałych pracowników
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):331-352
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zarządzanie jakością to zadanie wszystkich menedżerów polegające na wykonywaniu funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników. Jest to podejście, w którym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach kierowniczych. W dobie zwiększających się wymagań klientów i zmiany standardów zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych coraz odważniej wykorzystywane są modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, które biorą pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Celem artykułu jest prezentacja stanu zarządzania polityką jakości w jednostce sektora finansów publicznych z uwzględnieniem oceny stopnia wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w organizacji i jego wpływu na realizację zadań urzędu. Cel osiągnięto za pomocą studiów literaturowych, analizy dokumentacji źródłowych oraz badań empirycznych, w których przeanalizowane zostało środowisko funkcjonowania ZSZ w urzędzie, w tym dostęp do zasobów takich jak wiedza czy informacje. Ocenione zostały ponadto obszary kompetencji i zaangażowania osób będących na stanowiskach kierowniczych i pozostałych pracowników, jako szczególnie istotne w budowaniu i doskonaleniu ZSZ. Wnioski z badań wskazują, że kluczowe jest wspólne rozumienie problemów jakości, wspólne definiowanie i stworzenie środowiska jej przyjaznego – przez projakościową kulturę organizacyjną, które pozwolą na budowanie projakościowej orientacji pracy.
 
REFERENCJE (25)
1.
Buchacz, T., Wysocki S. (2016). Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, [w:] Czaputowicz J. (red.) Administracja Publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.ISBN 9788301166410.
 
2.
Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519016.
 
3.
Bugdol, M., Krawczyk T. (2003). Ocena systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, „Problemy Jakości” 10. ISSN 0137-8651.
 
4.
Frąś, J. (red.) (2008). Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 9788372416971.
 
5.
Gross-Gołacka, E. (2016). Rola koncepcji zarządzanie różnorodnością w doskonaleniu organizacji, „Problemy Jakości” 4, s. 28–34. ISSN 0137-8651.
 
6.
Gross-Gołacka, E., (2014). Zarządzanie wiedzą w organizacjach administracji rządowej. Dobre praktyki doskonalenia zarządzania-zarządzanie wiedzą, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
7.
Kleniewski, A. (2007). Integracja systemów zarządzania – specyfikacja PAS 99:2006, „Problemy Jakości” 10, s. 12–17. ISSN 0137-8651.
 
8.
Koryś, P., Trutkowski, C. (2001). Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki. Raport końcowy, Warszawa: Fundacji im. Stefana Batorego.
 
9.
Kozera, Z. (2009). Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
10.
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Wersja 9 Wydanie 1 z dnia 14 września 2015 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
11.
Modzelewski, P., Opolski, K. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560107.
 
12.
Opolski, K., Dykowska, G., Możdżonek, M. (2009). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 8387885320.
 
13.
Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny” 10. ISSN 0867-4973.
 
14.
PAS 99: (2006) Publicly Available Specification. Specification of common management system requirements as a framework for integration, s. V.
 
15.
Roszak, M. (2012). Integracja systemów zarządzania – koncepcje i praktyka. W Zintegrowany system zarządzania w usługach. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.
 
16.
Sagan, S. (2017). Zintegrowany system zarządzania a zwinne przedsiębiorstwo, [w:] E. Skrzypek, Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje (s. 75–81). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin.
 
17.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 15542 w sprawie zasadności wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania ISO oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki (pismo z dnia 20 marca 2013 r., znak: SPS-023-15542/13), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n... [dostęp: 22.04.2015].
 
18.
Skrzypek, E. (2014). Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki jako szansa na sukces rynkowy. W Integracja zarządzania w warunkach GOW. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.
 
19.
Szejniuk, A. (2014). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa, „Journal of Modern Science”, 1/20, s. 245−262. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szejniuk, A. (2015). Kapitał Ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji, „Journal of Modern Science”, 3/26, s. 47−60. ISSN 1734-2031.
 
21.
Tkaczyk, St., Kowalska-Napora, E. (2012). Strategia zarządzania jakością. Warszawa: Difin. ISBN 9788376416694.
 
22.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.
 
23.
Walsh, K. (1991). Quality and public services, „Public Administration”, vol. 69, p. 503–514.
 
24.
Sitek M. (2009)Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Okręglicka M., Ławińska O. (red.) Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ISBN 978-83-7193-453-7.
 
25.
Sitek M. (2012)Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, JoMS 1(12)2012, S.185-202. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top