Pro-quality activities in the public finance sector unit. The importance and role of the integrated management system in the opinion of people in managerial positions and other employees
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):331-352
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Quality management is the task of all managers to perform management functions in relation to the quality of the managed system and the quality of its components. This is an approach in which quality is the most important issue in management decisions. In times of increasing customer demand and changing management standards in public finance, bolder models and methods of improving the quality of public services are becoming increasingly bold, taking into account the expectations and needs of today’s public. The aim of this article is to present the state of quality policy management in a public finance sector unit, including the assessment of the degree of implementation of the integrated management system (IMS) in the organization and its impact on the performance of the tasks of the office. The goal was achieved through literature studies, source documentation analysis, and empirical research examining the functioning of the IMS at the office, including access to resources such as knowledge or information. The areas of competence and involvement of those in managerial positions and other employees were also assessed, particularly important in the building and improvement of IMS. Conclusions from the research indicate that it is crucial to understand common problems of quality, to define it and to create a friendly environment through a pro-quality organizational culture that will allow building a pro-quality orientation.
 
REFERENCES (25)
1.
Buchacz, T., Wysocki S. (2016). Zarządzanie jakością w administracji – europejskie wzorce, polskie doświadczenia, [w:] Czaputowicz J. (red.) Administracja Publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.ISBN 9788301166410.
 
2.
Bugdol, M. (2008). Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519016.
 
3.
Bugdol, M., Krawczyk T. (2003). Ocena systemu zarządzania jakością w administracji publicznej, „Problemy Jakości” 10. ISSN 0137-8651.
 
4.
Frąś, J. (red.) (2008). Zarządzanie jakością usług w instytucjach publicznych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 9788372416971.
 
5.
Gross-Gołacka, E. (2016). Rola koncepcji zarządzanie różnorodnością w doskonaleniu organizacji, „Problemy Jakości” 4, s. 28–34. ISSN 0137-8651.
 
6.
Gross-Gołacka, E., (2014). Zarządzanie wiedzą w organizacjach administracji rządowej. Dobre praktyki doskonalenia zarządzania-zarządzanie wiedzą, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
7.
Kleniewski, A. (2007). Integracja systemów zarządzania – specyfikacja PAS 99:2006, „Problemy Jakości” 10, s. 12–17. ISSN 0137-8651.
 
8.
Koryś, P., Trutkowski, C. (2001). Badanie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki. Raport końcowy, Warszawa: Fundacji im. Stefana Batorego.
 
9.
Kozera, Z. (2009). Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej. Kapitał intelektualny jako determinanta realizacji polityki jakości w urzędach administracji rządowej. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 
10.
Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Wersja 9 Wydanie 1 z dnia 14 września 2015 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 
11.
Modzelewski, P., Opolski, K. (2004). Zarządzanie jakością w usługach publicznych. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560107.
 
12.
Opolski, K., Dykowska, G., Możdżonek, M. (2009). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu. ISBN 8387885320.
 
13.
Opolski, K., Modzelewski, P. (2004). Zarządzanie jakością w administracji samorządowej – wnioski z doświadczeń międzynarodowych, „Samorząd Terytorialny” 10. ISSN 0867-4973.
 
14.
PAS 99: (2006) Publicly Available Specification. Specification of common management system requirements as a framework for integration, s. V.
 
15.
Roszak, M. (2012). Integracja systemów zarządzania – koncepcje i praktyka. W Zintegrowany system zarządzania w usługach. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.
 
16.
Sagan, S. (2017). Zintegrowany system zarządzania a zwinne przedsiębiorstwo, [w:] E. Skrzypek, Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji – uwarunkowania i konsekwencje (s. 75–81). Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin.
 
17.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Odpowiedź ministra gospodarki na interpelację nr 15542 w sprawie zasadności wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania ISO oraz systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Gospodarki (pismo z dnia 20 marca 2013 r., znak: SPS-023-15542/13), http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n... [dostęp: 22.04.2015].
 
18.
Skrzypek, E. (2014). Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki jako szansa na sukces rynkowy. W Integracja zarządzania w warunkach GOW. Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.
 
19.
Szejniuk, A. (2014). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa, „Journal of Modern Science”, 1/20, s. 245−262. ISSN 1734-2031.
 
20.
Szejniuk, A. (2015). Kapitał Ludzki jako wyznacznik sukcesu organizacji, „Journal of Modern Science”, 3/26, s. 47−60. ISSN 1734-2031.
 
21.
Tkaczyk, St., Kowalska-Napora, E. (2012). Strategia zarządzania jakością. Warszawa: Difin. ISBN 9788376416694.
 
22.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2017 r. poz. 1257.
 
23.
Walsh, K. (1991). Quality and public services, „Public Administration”, vol. 69, p. 503–514.
 
24.
Sitek M. (2009)Wpływ wybranych czynników na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Okręglicka M., Ławińska O. (red.) Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ISBN 978-83-7193-453-7.
 
25.
Sitek M. (2012)Prawne i instytucjonalne ramy polityki karnej UE, JoMS 1(12)2012, S.185-202. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top