PL EN
Directions for rationalisation of the public finance system in the event of the covid-19 crisis
 
Więcej
Ukryj
1
WSEI University, Poland
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
3
Lublin University of Technology
 
 
Data nadesłania: 28-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Sylwia Skrzypek- Ahmed   

WSEI University, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):789-809
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Public financial management is of the most global and complex nature. At this level, decisions are made that determine everything related to the collection and spending of public funds. However, we must be aware that at this level there are the greatest political entanglements, which are subject to transformation and are inextricably accompanied by changes in government teams and cooperating party coalitions. This causes general recommendations to be formulated on how to manage public funds. Discussions are held in the government or parliament forum focused on finding ways to reduce expenses. Another direction of political debates leads to a turn towards public revenues. This is expressed, for example, by striving to reduce the tax burden. The attention is therefore focused on two sides of the financial economy, i.e. on the processes of collecting and spending public funds.

Material and methods:
Induction was used as the main research method. It involves drawing general conclusions or establishing regularities based on the analysis of empirically identified phenomena and processes.

Results:
Maintaining the stability of public finances may turn out to be one of the greatest challenges of Polish economic policy in the next few years.

Conclusions:
The rate of fiscalism in Poland is lower than the average in the EU. Public revenues in Poland are characterized by a high share of social security contributions. The ratio of tax and contribution income to the potential tax base in Poland is relatively low in the case of consumption and comparable to other EU countries in the case of work. Between 2004 and 2014, the share of spending on social transfers in GDP in Poland decreased by 1.8 points. percent. which was the largest decline among all EU countries.

 
REFERENCJE (31)
1.
Bank Światowy. (2019). Doing Business 2019.
 
2.
Begg, C., Fisher, S., Dornbush, R. (2014). Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 
3.
Bossak, J.W. (2008). Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH, Warszawa.
 
4.
Burzec, M., Duda, M., Jędrzejczyk, M., Kucia-Guściora, B., Munnich, M., Pomorski, P., Smoleń, P. (2012). [w:] P. Smoleń (red.), Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
Comtrade Database Digital McKinsey. (2017). Smartening up with Articial Intelligence (AI) – What’s in it for Germany and its Industrial Sector?.
 
6.
Czarnecki, K. (2011). Idee i praktyki nowego zarządzania publicznego, Zarządzanie Publiczne, nr 1(15).
 
7.
Dębowska-Romanowska, T. (2010). Prawo finansowe, PWN, Warszawa.
 
8.
Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Zioło M. (2014). Finanse publiczne Aspekty teoretyczne i praktyczne, C.H.Beck, Warszawa.
 
9.
Eurostat. (2018). Global Innovation Index.
 
10.
Gasik S. (2017). Zarządzanie projektami sektora publicznego, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa.
 
11.
Global Innovation Index 2018.
 
12.
Hernaus, T., Vuksic V. B, Štemberger, M.I. (2016). How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations, Business Process Management Journal 2016, nr 22 (1).
 
13.
Hood, C. (1995). The New Public Management in the 1980’s: Variations on a Theme, Accounting, Organizations and Society, Vol. 20, No. 2/3, Wydawnictwo Pergamon.
 
14.
Hood, C. (1999). A public management for all seasons?, Public Administration, No 69.
 
15.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, (2014). Zarządzanie finansami publicznymi – narzędzia zarządzania finansami publicznymi oraz efektywne sposoby wydatkowania środków publicznych, MDDP, Warszawa.
 
16.
Komisja Europejska, (2019). European Semester: Country Report – Poland.
 
17.
McKinsey & Company, (2019). Polska 2030 – Szansa na skok do gospodarczej ekstraklasy, Warszawa.
 
18.
McKinsey Global Institute, Outperformers. (2018). High-Growth Emerging Economies and the Companies that Propel Them.
 
19.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2019). Republic of Poland – selected issues.
 
20.
Ministerstwo Cyfryzacji, www.gov.pl/web/cyfryzacja [dostęp: 08.08.2023].
 
21.
Ministerstwo Finansów (2020). Program konwergencji. Aktualizacja 2020, Warszawa; www.mf.gov.pl [dostęp: 23.07.2023].
 
22.
Porawski A., Czajkowski J.M. (2019). Stan finansów JST raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 r., Związek Miast Polskich, Poznań.
 
23.
Sawulski J. (2016). Finanse publiczne w Polsce – diagnoza na tle innych krajowe, Instytut Badań Strukturalnych, IBS Policy Paper 04/2016.
 
24.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).
 
25.
Wołowiec, T. (2018). Pozabankowe finansowanie inwestycji gminnych, International Journal of Legal Studies № 2(4)2018.
 
26.
Wołowiec, T. (2018). Ulgi i zwolnienia podatków w lokalnych podatkach majątkowych a decyzje podmiotów gospodarczych Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych Nr 11/2018.
 
27.
Wołowiec, T. (2019). Legal conditions for the financing of local government units investments by parabanking financial instruments in Poland, International Journal of New Economics and Social Sciences № 1 (9).
 
28.
Wołowiec, T. (2019). Zwolnienia i ulgi podatkowe w uchwałach podatkowych gmin w kontekście kontroli prokuratorskiej i sądowej. Procedury Administracyjne i Podatkowe nr 1/2019.
 
29.
Wołowiec, T. (2020). Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w kontekście celów polityki podatkowej gminy, „Finanse Komunalne nr 1/2020.
 
30.
Wołowiec, T. (2020). Wysokość stawek i ulgi podatkowe w podatkach lokalnych a zachowania podatników prowadzących działalność gospodarczą, Samorząd Terytorialny, nr 1-2/ 2020.
 
31.
Wołowiec, T., Bogacki S. (2019). Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instytucje finansowe, Samorząd Terytorialny nr 11/2019.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top