Credibility in administrative law
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data nadesłania: 15-08-2022
 
 
Data akceptacji: 03-11-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2022;49(2):332-349
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Addressing the issue of credibility in administrative law in this article stems from the aspirations of the theory and practice of administration to obtain 'good' administration, characterised by legality of actions taken, correct assessment of the facts when issuing decisions, efficiency, cost-effectiveness and reliability. The purpose of this article is to present the issue of credibility in administrative law. The subject of the article includes, amongst others, the characterisation and systematisation of the notion of credibility in light of administrative law and an analysis, in this context, of the legal status and the hitherto scientific output addressing the issue of the legal foundations of administrative functioning and lawmaking & application of administrative law

Material and methods:
The work uses a descriptive method and an analysis of legal provisions and court decisions

Results:
The result of the considerations carried out within the framework of this article is the identification of the legal factors determining the achievement of credibility as a desirable feature in the activities of public administration and other entities whose rights and obligations are regulated by administrative law.

Conclusions:
The factors determining the credibility of administrative law can include the constitutional norms of the Constitution of the Republic of Poland, the observance of the principles of 'good' administrative legislation and the application of the rules of general administrative procedure in a way that inspires citizens' trust in public authorities

 
REFERENCJE (35)
1.
Babiak, M. (2002): : Prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej [The right to compensation for damage caused by unlawful action of public authorities], “Radca Prawny” no 53/3/2002, ISSN 2392-1943 – vol. 1.
 
2.
Bafia, J. (1980): Zasady tworzenia prawa [Principles of law-making], Warsaw, p. 82.
 
3.
Banaszek, B, Preisner, A. (1996): Prawo konstytucyjne [Constitutional law], Wrocław p. 113.
 
4.
Borkowski, J. (1970): Decyzja administracyjna [Administrative decision], Warsaw, pp. 139-141.
 
5.
Buczkowski, J. (1999): Podstawowe zasady prawa wyborczego [Basic principles of electoral law] [in:] Prawo konstytucyjne – Wybrane zagadnienia [Constitutional law – Selected issues] (ed.). H. Zięba-Załucka, Rzeszów, ISBN: 9788387602222, p. 43.
 
6.
Chmielewski, J. (2018): Zasada budzenia zaufania w ogólnym postępowaniu administracyjnym [The principle of building trust in general administrative proceedings]. Wydawnictwo Wolters Kluwer. Warsaw, ISBN 9788381600309, pp. 160-199.
 
7.
Czeszejko-Sochacki, Z. (1998): Skarga konstytucyjna w prawie polskim [Constitutional complaint in Polish law], “Przegląd Sejmowy”, no 1/1998, ISSN 0867-7255.
 
8.
Dawidowicz, W (1984).: Wstęp do nauk prawno-administracyjnych [Introduction to legal and administrative sciences], Warsaw, p. 83.
 
9.
Geberhner,S. (1986): Sejmowy Rzecznik Praw Obywatelskich [The Parliamentary Ombudsman], “Państwo i Prawo”, no 11/1986, ISSN 0031-0980.
 
10.
Gronowska,B. (2000): Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela [Freedom and rights & obligations of man and citizen] [in:] Z. Witkowski, J. Glaster, B. Gronowska, A. Bień-Kacała, W. Szyszkowski, Prawo konstytucyjne [Constitutional law], (ed.) Z. Witkowski, Toruń, p. 132.
 
11.
Groszyk, H., Korybski, A. (1992): Instytucje prawne uspołecznienia procesów prawotwórczych [Legal institutions for the socialisation of law-making processes], “Acta Universitatis Wratislaviensis”, No 1313, “Prawo” CCVI, Wrocław 1992, ISSN 0524-4544, p. 58,.
 
12.
Eckhardt, K. (1999): Źródła prawa w Konstytucji [Sources of law in the Constitution] [in:] Prawo konstytucyjne – Wybrane zagadnienia [Constitutional law – Selected issues] (ed.). H. Zięba-Załucka, Rzeszów, ISBN: 9788387602222, p.27-34.
 
13.
Jackowski, N (2004).: Annotation to the judgment of the Supreme Administrative Court of 28 November 2002, II SA 3389/01, “State and Law”, No. 126/10/2004, ISSN 0031-0980.
 
14.
Jagielski, J. (1999): Kontrola administracji publicznej [Checks & balances of public administration], Wydawnictwo Prawnicze. Warsaw, ISBN: 8321907857, pp. 43-44.
 
15.
Karnicka, A. (1987): Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie kształtowania się kultury prawnej. Uwarunkowania, przedmiot, metody [The Ombudsman’s activities in the formation of a legal culture. Conditionality, subject matter and methods] “Państwo i Prawo” no 12/1987, ISSN 0031-0980.
 
16.
Kijowski, M. (1999): Sejm [The Sejm] [in:] Prawo konstytucyjne – Wybrane – Wybrane zagadnienia [Constitutional law – Selected issues] (ed.). H. Zięba-Załucka, Rzeszów, ISBN: 9788387602222, p. 88.
 
17.
Kmieciak, Z. (1994): Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej [Effectiveness of administrative and legal regulation], Łódź, ISBN: 83-7016-752-7, p. 114 ff.
 
18.
Knosala, E., Zacharko, L., Matan, A. (2000): Nauka administracji [Science of administration], Zakamycze, ISBN 83-88551-05-1, p. 39.
 
19.
Kotarbiński, T. (1975): Traktat o dobrej robocie [A Treatise on Good Work], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, p. 345.
 
20.
Kuta, T. (1992): Funkcje współczesnej administracji i sposoby jej realizacji [Functions of modern administration and methods of its implementation], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, ISBN: 8322907605 p. 12.
 
21.
Leoński, Z (1999): Nauka administracji [The science of administration], Wydawnictwo C.H. Beck. Warsaw, ISBN: 8373874860, p. 42.
 
22.
Lewandowski, M. (1975): Analiza struktur zadań oceniających, [Analysis of structures of evaluation tasks], “Prakseologia” no 3-4/1975, pp. 55-56.
 
23.
Łętowski, J., Strachowski, S., Szreniawski, J., Taras, W, Wróbel, A. (1993): Nauka administracji – wybrane zagadnienia [The science of administration – selected issues], Lublin, p. 50.
 
24.
Łukasiewicz, J. (1990): Prawne uwarunkowania skuteczności administracji publicznej [Legal conditions for the effectiveness of public administration], Lublin, pp. 190-191.
 
25.
Mamiński, M. (2022). The Protection of Human Rights as a Task of Local Government in Polish Law. Regional Formation and Development Studies, 32(3), 30-36. doi:10.15181/rfds.v32i3.2144.
 
26.
Miszczak, M. (2020): Weryfikacja wiarygodności informacji zamieszczonej w Internecie – pragmatyka istotna dla zachowania bezpieczeństwa na poziomie jednostki. [Verifying the credibility of information posted on the Internet – pragmatics important for maintaining security at the level of the individual.] Nowoczesne Systemy Zarządzania Instytut Organizacji i Zarządzania Zeszyt 15 (2020), no 3 (July-September) Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania ISSN 1896-9380, p. 54.
 
27.
Rot, H., Grzegorczyk, J. (1984): Kształtowanie systemu prawa [Formation of the legal system], volumes I/II, Acta Universitatis Wratislaviensis No 699, Prawo CXVIII, Wrocław, ISSN 0524-4544 pp. 150-155.
 
28.
Sitek, M. (2017): Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu [Quality of local law as a condition for well-functioning local government], “Journal of Modern Science”, no 1/32, ISSN: 1734-2031, p. 154.
 
29.
Supernat, J., Duniewska, Z., Stahl, M (2013): O pojęciu rozliczalności (Accountability) w administracji [About the notion of accountability in administration]. In: Odpowiedzialność administracji i w administracji [Responsibility of and within administration]. Wolters Kluwer. Warsaw, ISBN: 9788326444241, pp. 35-41.
 
30.
Sylwestrzak, A. (2001): Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej [Checks & balances of public administration in the Third Republic of Poland] Gdańsk 2001, ISBN 8373260056, p. 7 ff.
 
31.
Wierzbowski, B. (1991) Skarga konstytucyjna – oczekiwania i problemy [Constitutional complaint – expectations and problems], “Przegląd Sądowy”, no 4/1991 ISSN 0867-7255,.
 
32.
Witkowski, Z., Glaster, J., Gronowska, B., Bień-Kacała, A., Szyszkowski, W. (2000): Prawo konstytucyjne [Constitutional law], (ed.) Z. Witkowski, Toruń, pp. 71-72.
 
33.
Wróblewski, J. (1978): Tworzenie prawa a wykładnia prawa [Law-making vs. law-interpretation], “Państwo i Prawo”, no 6/1978, ISSN 0031-0980, p. 13 ff.
 
34.
Zawadzki, S. (1979): : Kompleksowość procesu prawotwórczego [Complexity of the law-making process], “Studia Prawnicze”, no 1/1979, pp. 6-7.
 
35.
Żukowski, L., Sawuła, R. (2004): Postępowanie administracyjne [Administrative proceedings], Warsaw, ISBN 83 – 7334-370-9, pp. 51-66.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top