Axiological transformation of leisure time in the educational context
 
More details
Hide details
1
Department of andragogy Faculty of education Matej Bel University Banská Bystrica Slovak Republic
 
 
Publication date: 2014-12-31
 
 
JoMS 2014;22(3):73-87
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Lifelong learning currently presents the consensual accepted principle of education. This fact, among others, is clearly confirmed by the provisions of internationally recognized policy documents and educational strategies. In this context the education-oriented sciences are focused on the analysis of all the categories of lifelong and lifewide learning. Informal education represents an integral part of these processes. The content of the presented study is the theoretical analysis of the educational potential of leisure time, which creates epistemological basis for researching different aspects of informal education. Author uses education-oriented (andragogical and pedagogical) and also philosophical (primarily axiological) methodological bases as a starting point, which are characterized in their historical continuity and in the context of philosophical thinking in different stages of development of human society. The focus of this paper is to analyze the axiological dimensions of leisure time in the educational environment of post-modern society. In this context, the author points out that although the paradoxes and contradictions of postmodernism affect various parameters of leisure time, leisure time keeps its value, as does education.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Slovak
Axiologické transformácie voľného času v edukačnom kontexte
Celoživotné učenie v  súčasnosti predstavuje konsenzuálne akceptovaný princíp edukácie. Tento fakt, okrem iného, zreteľne potvrdzujú aj ustanovenia medzinárodne uznávaných koncepčných dokumentov a edukačných stratégií. V tomto kontexte sa edukologické vedy sústreďujú na analýzu všetkých kategórií celoživotného a širokoživotného učenia. Neformálna edukácia prestavuje integrálnu súčasť týchto procesov. Obsahom predkladanej štúdie je teoretická analýza edukačného potenciálu voľného času, ktorý vytvára epistemologické východisko skúmania jednotlivých aspektov neformálnej edukácie. Autor vychádza z edukologických (andragogických a pedagogických) a tiež filozofických (primárne axiolologických) metodologických východísk, ktoré sú charakterizované v historickej kontinuite a v kontexte filozofického myslenia jednotlivých etáp vývoja ľudskej spoločnosti. Ťažiskom textu je analýza axiologických dimenzií voľného času v edukačnom prostredí postmodernej spoločnosti. V tomto kontexte autor poukazuje na fakt, že aj keď paradoxy a protirečenia postmoderny ovplyvňujú jednotlivé parametre voľného času, voľný čas si zachováva svoju hodnotu, čo platí pre oblasť edukácie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top