Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):33-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Człowiek jest celem samym w sobie niezależnie od tego, w jakiej fazie rozwoju życia się znajduje. Cel ten został mu dany w akcie stworzenia i będzie przez niego realizowany zgodnie z prawem naturalnym. Prawo to wyznacza strukturę człowieka, konstytuuje go jako osobę, odróżniając w ten sposób od innych bytów. Dlatego powód dopuszczalności aborcji po urodzeniu charakteryzuje się błędem antropologicznym w postaci zanegowania noworodka jako osoby ludzkiej. Prowadzi to do zakwestionowania nie tylko prawa do życia, lecz także do istnienia praw człowieka w ogóle.
 
REFERENCJE (30)
1.
Arystoteles. (2012). Etyka nikomachejska, D. Gromska (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Doroszewski, W. (red.). (1965). Słownik języka polskiego. T. 7. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Doroszewski, W. (red.). (1967). Słownik języka polskiego. T. 9. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Giubilini, A. i Minerva, F. (2013). After-birth abortion – why should the baby live? Journal of Medical Ethics. Law, ethics and medicine 39, s. 261263, doi: 10.1136/medethics-2011-100411.
 
5.
Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 
6.
Grocholewski, Z. (2009). Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła. W: Z. Grocholewski. Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa (s. 355). Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.
 
7.
Krąpiec, M.A. (1999). Człowieka i prawo naturalne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
8.
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii. (1844). Divinarum institutionum. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 6 (kol. 111822). Parisiis: venit apud editorem.
 
9.
Martyniak, Cz. (2001). Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu. W: B. Szlachta (red.), Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy (s. 34121). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 
10.
Maryniarczyk, A. Recta ratio. Pozyskano (6.04.2017) z http://www.ptta.pl/pef/pdf/r/r....
 
11.
Minerva, F. (2014). New threats to academic freedom. Bioethics 4 (28), s. 157162.
 
12.
Petraniuk, J. (2012). Prawo naturalne. w: E. Gigilewicz (red.) Encyklopedia Katolicka. T. 16 (kol. 312314). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
13.
Piechowiak, M. (1999). Status dziecka poczętego. Czy Konwencja o Prawach Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nienarodzonych? W: T. Jasudowicz (red.), Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej. Toruń, 22-23 X 1998 r. (s. 253265). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 
14.
Piotrowski, M. (2017). Geneza chrześcijańskiej demokracji. W: I. Skubiś (red.), Jak powstał ruch Europa Christi (s. 3136). Częstochowa: Wydawnictwo „Myśląc Ojczyzna”.
 
15.
Quinti Septimii Florentis Tertulliani. (1844). De Corona. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 2 (kol. 74102). Parisiis: Excudebat Migne.
 
16.
Ratzinger, J. (2004). Pensieri cardinali. Ratzinger e Galli Della Loggia su storia, politica e religione. Il Foglio Quotidiano 297, s. 1.
 
17.
Reagan, R. (1984). Abortion & the Conscience of the Nation. Nashville–Camden–New York: Thomas Nelson Publishers.
 
18.
S. Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus. (1845). Confessionum. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 32 (kol. 660868). Parisiis: venit apud editorem.
 
19.
S. Thomas de Aquino. 1892. Opera omnia iussu impensaquae Leonis XIII P. M. Edita. T. 7: prima secundae Summae Theologiae a quaestione LXXI ad quaestionem CXIV, ad codices manuscriptos Vaticanos ex acta cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum S.R.E. Cardinalis cura et studio Fratrum eiusdem ordinis. Romae: ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 
20.
Sancti Eusebii Hieronymi. (1845). Epistola CXXI: Ad Algasiam, W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 22 (kol. 10061038). Parisiis, venit apud editorem.
 
21.
Sitarz, M. (2014). Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim. W: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (s. 91109). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
22.
Sitek, B. (2007). Prawa dziecka a jakość życia dziecka. Rozważania prawno-historyczne. W: B. Sitek i in. (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 30-31 maja 2005 r. (s. 209220). Olsztyn–Bari: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
23.
Sitek, B. (2012). Depodmiotyzacja człowieka wobec stopniowej legalizacji usług uprzedmiatawiających osobę ludzką. W: B. Sitek, G. Dammacco, D. Barańska i in. (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku (s. 249263). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
24.
Sitek, M. (2016). Prawa człowieka wobec nowych technik zabijania – wojna robotów. W: M. Sitek, G. Winogrodzki, Ł. Roman (red.), Współczesne konteksty bezpieczeństwa (s. 2943). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.
 
25.
Sitek, M. (2016). The impact of globalization on the content of human rights. Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9, s. 205217.
 
26.
Sitek, M. (2017). Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami prawa. W: J. Mazurkiewicz, P. Mysiak (red.), Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki (s. 291302). Wrocław: Wydawca Jacek Mazurkiewicz. Pozyskano (12.04.2017) z http://www.bibliotekacyfrowa.p....
 
27.
Sofokles. (1953). Antygona, L.H. Morstin (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
28.
Stadniczeńko, S.L. (2004). Człowiek – wartości – prawo. W: P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko (red.), Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka (s. 5562). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
29.
Stein, E. (2015). Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej, Beate BeckmannZöller (oprac.), Grzegorz Sowinski (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 
30.
Warren, M.A. (1989). The Moral Significances of Birth. Hypatia 3 (4), s. 4665.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top