After-birth abortion in the context of natural law
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
 
 
Publication date: 2018-01-27
 
 
JoMS 2017;35(4):33-50
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Man is a purpose within himself regardless of in which phase of development there is his life. This purpose has been given to him in the act of creation and will be realized by him according to the natural law. This law determines the structure of the human, constitutes him as a person distinguishing it from other beings. Therefore the reason admissibility of after-birth abortion is characterized by error of anthropological in the form of negating the newborn as a human person. This leads to contestation not only the right to life, but also the existence of human rights in general.
 
REFERENCES (30)
1.
Arystoteles. (2012). Etyka nikomachejska, D. Gromska (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Doroszewski, W. (red.). (1965). Słownik języka polskiego. T. 7. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
3.
Doroszewski, W. (red.). (1967). Słownik języka polskiego. T. 9. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Giubilini, A. i Minerva, F. (2013). After-birth abortion – why should the baby live? Journal of Medical Ethics. Law, ethics and medicine 39, s. 261263, doi: 10.1136/medethics-2011-100411.
 
5.
Granat, W. (1985). Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 
6.
Grocholewski, Z. (2009). Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła. W: Z. Grocholewski. Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa (s. 355). Kraków: Wydawnictwo Homo Dei.
 
7.
Krąpiec, M.A. (1999). Człowieka i prawo naturalne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
8.
Lucii Caecilii Firmiani Lactantii. (1844). Divinarum institutionum. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 6 (kol. 111822). Parisiis: venit apud editorem.
 
9.
Martyniak, Cz. (2001). Obiektywna podstawa prawa według św. Tomasza z Akwinu. W: B. Szlachta (red.), Obiektywna podstawa prawa. Wybór pism Czesława Martyniaka, Antoniego Szymańskiego i Ignacego Czumy (s. 34121). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 
10.
Maryniarczyk, A. Recta ratio. Pozyskano (6.04.2017) z http://www.ptta.pl/pef/pdf/r/r....
 
11.
Minerva, F. (2014). New threats to academic freedom. Bioethics 4 (28), s. 157162.
 
12.
Petraniuk, J. (2012). Prawo naturalne. w: E. Gigilewicz (red.) Encyklopedia Katolicka. T. 16 (kol. 312314). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
13.
Piechowiak, M. (1999). Status dziecka poczętego. Czy Konwencja o Prawach Dziecka jest neutralna w sprawie prawa do życia nienarodzonych? W: T. Jasudowicz (red.), Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały krajowej konferencji naukowej. Toruń, 22-23 X 1998 r. (s. 253265). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 
14.
Piotrowski, M. (2017). Geneza chrześcijańskiej demokracji. W: I. Skubiś (red.), Jak powstał ruch Europa Christi (s. 3136). Częstochowa: Wydawnictwo „Myśląc Ojczyzna”.
 
15.
Quinti Septimii Florentis Tertulliani. (1844). De Corona. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 2 (kol. 74102). Parisiis: Excudebat Migne.
 
16.
Ratzinger, J. (2004). Pensieri cardinali. Ratzinger e Galli Della Loggia su storia, politica e religione. Il Foglio Quotidiano 297, s. 1.
 
17.
Reagan, R. (1984). Abortion & the Conscience of the Nation. Nashville–Camden–New York: Thomas Nelson Publishers.
 
18.
S. Aurelius Augustinus Hipponensis Episcopus. (1845). Confessionum. W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 32 (kol. 660868). Parisiis: venit apud editorem.
 
19.
S. Thomas de Aquino. 1892. Opera omnia iussu impensaquae Leonis XIII P. M. Edita. T. 7: prima secundae Summae Theologiae a quaestione LXXI ad quaestionem CXIV, ad codices manuscriptos Vaticanos ex acta cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum S.R.E. Cardinalis cura et studio Fratrum eiusdem ordinis. Romae: ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide.
 
20.
Sancti Eusebii Hieronymi. (1845). Epistola CXXI: Ad Algasiam, W: J.P. Migne (red.), Patrologie cursus completus. Series latina. T. 22 (kol. 10061038). Parisiis, venit apud editorem.
 
21.
Sitarz, M. (2014). Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim. W: J. Krukowski, M. Sitarz, B. Pieron (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym (s. 91109). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
22.
Sitek, B. (2007). Prawa dziecka a jakość życia dziecka. Rozważania prawno-historyczne. W: B. Sitek i in. (red.), Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie. Materiały V Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka, Olsztyn, 30-31 maja 2005 r. (s. 209220). Olsztyn–Bari: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
23.
Sitek, B. (2012). Depodmiotyzacja człowieka wobec stopniowej legalizacji usług uprzedmiatawiających osobę ludzką. W: B. Sitek, G. Dammacco, D. Barańska i in. (red.), Wykorzystywanie człowieka w XX i XXI wieku (s. 249263). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
24.
Sitek, M. (2016). Prawa człowieka wobec nowych technik zabijania – wojna robotów. W: M. Sitek, G. Winogrodzki, Ł. Roman (red.), Współczesne konteksty bezpieczeństwa (s. 2943). Józefów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.
 
25.
Sitek, M. (2016). The impact of globalization on the content of human rights. Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 9, s. 205217.
 
26.
Sitek, M. (2017). Prawa nasciturusa przeciwko prawu kobiety do aborcji. Konflikt między aksjologią a przepisami prawa. W: J. Mazurkiewicz, P. Mysiak (red.), Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki (s. 291302). Wrocław: Wydawca Jacek Mazurkiewicz. Pozyskano (12.04.2017) z http://www.bibliotekacyfrowa.p....
 
27.
Sofokles. (1953). Antygona, L.H. Morstin (tłum.). Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
28.
Stadniczeńko, S.L. (2004). Człowiek – wartości – prawo. W: P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko (red.), Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka (s. 5562). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 
29.
Stein, E. (2015). Budowa osoby ludzkiej. Wykład z antropologii filozoficznej, Beate BeckmannZöller (oprac.), Grzegorz Sowinski (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych.
 
30.
Warren, M.A. (1989). The Moral Significances of Birth. Hypatia 3 (4), s. 4665.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top