(Dys) harmonia procedur administracyjnych na przykładzie postępowania przed konsulem
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
2
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 28-01-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-10-2023
 
 
Data akceptacji: 08-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Szewczyk   

Uniwersytet Zielonogórski
 
 
JoMS 2023;52(3):190-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Autorki poddały analizie postępowanie przed konsulem zwracając uwagę na to, czy rozwiązania wprowadzone do ustawy Prawo konsularne nie wprowadzają nieuzasadnionych odstępstw od owego „pierwowzoru”.

Materiał i metody:
Wskazana tematyka, zdeterminowała wybór zastosowania jako podstawowej metody formalno-dogmatycznej. Polega ona na analizie i wykładni przepisów prawa polskiego, przy uwzględnieniu poglądów wyrażonych w doktrynie i orzecznictwie. Ustalenia zostały poczynione na podstawie badania empirycznego, przeprowadzonego za pomocą metody analizy treści materiału prawnego.

Wyniki:
Autorki niniejszego opracowania skoncentrowały rozważania wokół regulacji normujących obowiązki konsula w zakresie zapewnienia przez niego uprawnionym obywatelom skutecznego dostępu do ochrony konsularnej.

Wnioski:
Z założenia, konstrukcja postępowania prowadzonego przez konsula powinna pozwalać na szybkie załatwienie sprawy . Z tego względu negatywnie należy ocenić brak określenia terminu na przekazanie przez konsula akt sprawy organowi II instancji, a tym samym terminu na dokonanie autokontroli. Natomiast całkowicie pozytywnie należy ocenić wprowadzenie do Pk. Przepisów o odtwarzaniu zaginionych lub zniszczonych akt oraz doprecyzowanie przyjęte w art. 57 ust. 2 Pk. w kwestii pełnej zdolności do czynności prawnych pełnomocnika strony. Z kolei sztywny, ustawowy termin na uzupełnienie przez stronę braków pisma niewątpliwie odbiera temu trybowi jedną z pożądanych cech postępowania jakim jest elastyczność (Kmieciak, Warszawa 2014, s. 92). Analiza niektórych rozwiązań wprowadzanych przez ustawodawcę do uregulowań usytuowanych poza Kpa prowadzi do wniosku o przydatności niektórych z nich na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego.

 
REFERENCJE (15)
1.
Bogusz, M. (2021). Postępowanie konsularne, w: Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
2.
Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2013). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydawnictwo Wolteres Kluwer.
 
3.
Frankiewicz, E. (2003). Gwarancje procesowe strony w postępowaniu przed konsulem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
 
4.
Gieroń, K. (2017). Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Dostęp: 11.12.2022, z chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.repozytrium.uni.wroc.pl%2FContent%2F79178%2FPDF%2F06_K_Gieron_Odtwarzanie_zagubionych_lub_zniszczonych_akt_sprawy.pdf&clen=314074&chunk=true;.
 
5.
Klonowski, K. (2019). Art. 3. H. Knysiak-Sudyka (red.). w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. II, Wydawnictwo Wolters Kluwer.Kmieciak Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
6.
Łaszczyca, G. (2014). Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
7.
Martysz, Cz. (2009). Postępowanie administracyjne w sprawach należących do organów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, w: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary: księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
8.
Mennecke, M. and Tams, Ch. (1999). The Right to Consular Assistance Under International Law: The LaGrand Case Before the International Court of Justice. German Yearbook of International Law 42(1999), s. 192-241.
 
9.
Sepúlveda-Amor, B. (2011). Diplomatic and Consular Protection: the Rights of the State and the Rights of the Individual in the LaGrand and Avena Cases Get access Arrow. Fastenrath U. Geiger R, Khan D-E, Paulus A., Schorlemer S. , Vedder Ch. (red.). w: From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma Get access Arrow Oxford University Press.
 
10.
Szewczyk, E. (2018). Jednostka jako podmiot prawnej ochrony w kontekście wybranych aspektów nowelizacji k.p.a. z 2017 r., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 9, część II.
 
11.
Szewczyk, E. (2019). Niedoskonałości nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. P. Kledzik, K. Samulska, P.J. Suwaj (red.), w: Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego. Z perspektywy teorii i praktyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły J. z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 
12.
Szewczyk, E. (2018). Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym. Wydawnictwo Beck.
 
13.
Tuleja, P. (2021). Art. 36. w: P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja (red), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. Dostęp: 7.03.2022, z https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
14.
Wróbel, A. (2017). Komentarz do art. 33 pkt 3 M. Jaśkowska, A. Wróbel (red.). w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wolters Kluwer.
 
15.
Vermeer-Künzli, Annemarieke. (2016). Restricting Discretion: Judicial review ofdiplomatic protection”. Dostęp 1.12.2022 z https://openaccess.leidenuniv.....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top