(Dis) harmony of the procedure and the administrative procedure for the proceedings before the consul
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski
 
2
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Submission date: 2023-01-28
 
 
Final revision date: 2023-10-08
 
 
Acceptance date: 2023-10-08
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Ewa Szewczyk   

Uniwersytet Zielonogórski
 
 
JoMS 2023;52(3):190-209
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The authors analyzed the procedure before the consul, paying attention to whether the solutions introduced to the Consular Law Act do not introduce unjustified deviations from the "original".

Material and methods:
The indicated subject determined the choice of application as the basic formal and dogmatic method. It consists in analyzing and interpreting the provisions of Polish law, taking into account the views expressed in the doctrine and jurisprudence. The findings were made on the basis of an empirical study conducted using the legal content analysis method.

Results:
The authors of this study focused their considerations on the regulations regulating the consul's duties in the field of ensuring effective access to consular protection to eligible citizens.

Conclusions:
As a rule, the structure of the procedure conducted by the consul should allow for quick resolution of the case. For this reason, the lack of specifying the deadline for the consul to submit the case files to the authority of second instance, and thus the deadline for self-control, should be assessed negatively. On the other hand, the introduction to Pk. The provisions on the reconstruction of lost or damaged files and the clarification adopted in Art. 57 sec. 2 Pk. on the full legal capacity of the party's representative. On the other hand, the rigid, statutory deadline for the party to supplement the deficiencies in the letter undoubtedly deprives this procedure of one of the desirable features of the procedure, which is flexibility (Kmieciak, Warszawa 2014, p. 92). The analysis of some solutions introduced by the legislator to regulations located outside the Code of Administrative Procedure leads to the conclusion that some of them are useful in general administrative proceedings.

 
REFERENCES (15)
1.
Bogusz, M. (2021). Postępowanie konsularne, w: Postępowania autonomiczne i szczególne. Postępowania niejurysdykcyjne, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
2.
Dauter, B., Gruszczyński, B., Kabat, A., Niezgódka-Medek, M. (2013). Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wydawnictwo Wolteres Kluwer.
 
3.
Frankiewicz, E. (2003). Gwarancje procesowe strony w postępowaniu przed konsulem. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
 
4.
Gieroń, K. (2017). Odtwarzanie zaginionych lub zniszczonych akt sprawy w postępowaniu administracyjnym. Dostęp: 11.12.2022, z chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.repozytrium.uni.wroc.pl%2FContent%2F79178%2FPDF%2F06_K_Gieron_Odtwarzanie_zagubionych_lub_zniszczonych_akt_sprawy.pdf&clen=314074&chunk=true;.
 
5.
Klonowski, K. (2019). Art. 3. H. Knysiak-Sudyka (red.). w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. wyd. II, Wydawnictwo Wolters Kluwer.Kmieciak Z. (2014). Zarys teorii postępowania administracyjnego, Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
6.
Łaszczyca, G. (2014). Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Wydawnictwo Wolters Kluwer.
 
7.
Martysz, Cz. (2009). Postępowanie administracyjne w sprawach należących do organów polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych, w: Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary: księga jubileuszowa dedykowana profesor Genowefie Grabowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
8.
Mennecke, M. and Tams, Ch. (1999). The Right to Consular Assistance Under International Law: The LaGrand Case Before the International Court of Justice. German Yearbook of International Law 42(1999), s. 192-241.
 
9.
Sepúlveda-Amor, B. (2011). Diplomatic and Consular Protection: the Rights of the State and the Rights of the Individual in the LaGrand and Avena Cases Get access Arrow. Fastenrath U. Geiger R, Khan D-E, Paulus A., Schorlemer S. , Vedder Ch. (red.). w: From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma Get access Arrow Oxford University Press.
 
10.
Szewczyk, E. (2018). Jednostka jako podmiot prawnej ochrony w kontekście wybranych aspektów nowelizacji k.p.a. z 2017 r., Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIX, zeszyt 9, część II.
 
11.
Szewczyk, E. (2019). Niedoskonałości nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego. P. Kledzik, K. Samulska, P.J. Suwaj (red.), w: Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego. Z perspektywy teorii i praktyki. Wydawnictwo Wyższej Szkoły J. z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 
12.
Szewczyk, E. (2018). Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym. Wydawnictwo Beck.
 
13.
Tuleja, P. (2021). Art. 36. w: P. Czarny, M. Florczak-Wątor, B. Naleziński, P. Radziewicz, P. Tuleja (red), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, LEX/el. Dostęp: 7.03.2022, z https://sip.lex.pl/#/commentar....
 
14.
Wróbel, A. (2017). Komentarz do art. 33 pkt 3 M. Jaśkowska, A. Wróbel (red.). w: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Wolters Kluwer.
 
15.
Vermeer-Künzli, Annemarieke. (2016). Restricting Discretion: Judicial review ofdiplomatic protection”. Dostęp 1.12.2022 z https://openaccess.leidenuniv.....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top