Management of pilgrimage traffic in Poland in functional terms
 
 
More details
Hide details
1
University of Economics in Katowice
 
2
Czestochowa University of Technology
 
 
Submission date: 2023-06-16
 
 
Final revision date: 2023-10-05
 
 
Acceptance date: 2023-10-05
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Barbara Pabian   

University of Economics in Katowice
 
 
JoMS 2023;52(3):300-313
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
This article aims to analyze the potential and the possibilities of using knowledge in the field of modern management in relation to the practice of walking pilgrimages and to provide specific recommendations regarding this area.

Material and methods:
The desk research method and participant observation, conducted during pilgrimages to the Jasna Góra sanctuary, were chosen for the purposes of this study. A critical analysis of the literature and specialized press was carried out, and the method of descriptive analysis was used.

Results:
The results obtained show that the increase in competence in the field of modern management among clergy and lay people who perform various managerial and support functions at all stages of walking pilgrimages (preparation - implementation - completion) facilitates the optimal use of existing resources to achieve goals, among which the most important is the reception of spiritual content by pilgrims.

Conclusions:
Professional knowledge will also provide the ability to coordinate the activities of services that cooperate with each other during the pilgrimage, resulting in solutions that are beneficial to all stakeholders, especially those that are difficult to obtain alone. Even the material needs, which are receding into the background but met on the way, constitute a factor that influences positively the pilgrims' satisfaction with the peregrination effort and that may influence the decision on their re-participation in the pilgrimage. In the process of pilgrimage management, the functions of planning and organizing are of the greatest importance, while motivating and controlling, due to the sensitive structure of the pilgrimage are less important.

 
REFERENCES (27)
1.
Biuro Prasowe Jasna Góra. Dostęp 28.05.2023 z http://www.jasnagora.com/wydar....
 
2.
Celary, I. (2005). Liturgiczno-pastoralny wymiar chrześcijańskiego pielgrzymowania. w: Z. Glaesler, J. Górecki (red). Pielgrzymowanie a integracja, 23-34. Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 
3.
Certo, S., Certo, T. (2009). Modern Management. Concepts and Skills. Pearson Education International.
 
4.
Cichy, S. (2003). Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania. Wydawnictwo PALLOTINUM.
 
5.
Coleman, S. (2015). Pilgrimage. w: J. D. Wright (red.) International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 146-148. Elsevier Ltd.
 
6.
Daft, R., Marcic, D. (2013). Management. The New Workplace. South-Western Cengage Learning.
 
7.
Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. ZYSK i S-KA Wydawnictwo.
 
8.
Gaworecki, W. (2005). Turystyka. PWE.
 
9.
Ghillyer, A. (2009). Management. A Real World Approach. McGraw-Hill.
 
10.
Gonia, A., Kozłowska-Adamczak, M., Michniewicz-Ankiersztajn, H. (2012). Obiekty sakralne XIX i XX wieku jako produkt turystyki kulturowej i religijnej – przykład Bydgoszczy, 27, 149-159. Folia Turistica.
 
11.
Gwardyński, R. (2022). Metodyka zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom publicznych zgromadzeń o charakterze religijnym przez podmiot kościelny, 43(2), 101-114. Zeszyty Naukowe Collegium Witellona.
 
12.
Jackowski, J., Bilska-Wodecka, E., Sołjan, I., Quirini-Popławski, Ł. (2009). Pielgrzymki jako czynnik, rozwoju społeczno-gospodarczego (miejscowości, regionu). w: Z. Górka, A. Zborowski (red), Człowiek i rolnictwo, 311-320, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 
13.
Jackowski, A. (2010). Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie. w: Z. Kroplewski, A. Panasiuk (red.), Turystyka religijna, 17-31, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
14.
Jodzio, H. (2007). Ruch pielgrzymkowy w ujęciu socjologicznym a pielgrzymki w starożytnym Izraelu (1 Sm 1, 1-2, 26), 8, 185-208. Teologia Praktyczna.
 
15.
Kosiewicz, J. (1999). Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej, 3, 108-109. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.
 
16.
Kotler, P., Keller, K.L. (2021). Marketing. Dom Wydawniczy Rebis. Sp. z o.o.
 
17.
Marciniak, K. (2010). Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych. Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
18.
Mróz, Ł.A. (2017). Droga św. Jakuba jako produkt turystyki religijnej. w: P. Roszak, F. Mróz, Ł. Mróz (red.), Dziedzictwo religijne i kulturowe Drogi św. Jakuba – w 30 rocznicę uznania szlaku za pierwszy Europejski Szlak Kulturowy, 269–281, Wydawnictwo Czuwajmy.
 
19.
Ostrowski, M. (2023). Pielgrzymka a turystyka religijna. Dostęp 17.04.2023 z http://pastoralna.upjp2.edu.pl....
 
20.
Pabian, B. (2010). Spotkania modlitewne na górze Ossona w Częstochowie wobec tradycji pielgrzymowania, 21, 165-175. Peregrinus Cracoviensis.
 
21.
Pabian, B. (2016). Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej. Przykład regionu częstochowskiego. Wydawnictwo UE w Katowicach.
 
22.
Pabian, B. (2014), Turystyka parafialna wobec pauperyzacji społeczeństwa, 9, 151-164. Roczniki Teologiczne. Teologia Fundamentalna i Religiologia.
 
23.
Perszon, J. (2021). Kaszubskie pielgrzymowanie w XX wieku, 55, 233-267. Studia Pelpińskie.
 
24.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U.2023.1101.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.....
 
25.
Szymborski, W. (2001). Kilka uwag o pielgrzymkach króla Kazimierza Jagiellończyka, 12, 141-153. Peregrinus Cracoviensis.
 
26.
Turner, V., Turner, E. (2009). Obraz i pielgrzymka w kulturze chrześcijańskiej. Wydawnictwo UJ.
 
27.
Van Gennep, A. (2006). Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. PIW.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top