Self-efficacy and resiliency in public administration employees. The context of remote working
 
More details
Hide details
1
Maria Curie-Skłodowska University (MCSU)
 
 
Submission date: 2023-07-04
 
 
Final revision date: 2023-10-06
 
 
Acceptance date: 2023-10-06
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Anna Katarzyna Stachyra-Sokulska   

Maria Curie-Skłodowska University (MCSU)
 
 
JoMS 2023;52(3):314-336
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study was to explore the relationship between mental resiliency and the sense of self-efficacy of public administration employees and to determine the levels of both analysed variables. This study also focuses on employees’ readiness for remote working.

Material and methods:
The study used The General Self-Efficacy Scale (GSES) created by R. Schwarzer and M. Jerusalem, adapted by Z. Juczyński, which was developed on the basis of A. Bandura's concept of self-efficacy. The Resiliency Assessment Scale - SPP-25 by N. Ogińska-Bulik and Zygfryd Juczyński was administered to measure resiliency. The study also employed a self-constructed survey on remote working readiness. The sample consisted of 515 employees of public administration.

Results:
The results showed that there is a high correlation between the sense of general self-efficacy and mental resiliency and its five dimensions. The surveyed public administration employees are characterized by high levels of both mental resiliency and a sense of general self-efficacy. Employees, despite having short experience of remote work, exhibit great flexibility in adapting to changes in the mode of work (from remote to stationary and vice versa). They also show readiness to work in hybrid model, which is important in the context of dynamic changes in the labor market .

Conclusions:
The study has both a theoretical and practical dimension. Self-efficacy is strongly related to mental resiliency and these are the resources that can be learned and developed. Fostering mental resiliency and a sense of self-efficacy can contribute to effective coping with changes in the professional context, especially in remote working conditions, and improve the quality of life and mental well-being of employees (Saini & Roulet, 2022, s. 5-6).

 
REFERENCES (52)
1.
Arslan, G. (2019). Mediating role of the self–esteem and resilience in the association between social exclusion and life satisfaction among adolescents. Personality and Individual Differences, 151, 109514. doi:10.1016/j.paid.2019.109514.
 
2.
Bandura, A. (2001). Social Cognitive Theory: An Agentic Perspective. Annual Review of Psychology (t. 52, s. 1–26). Palo Alto: Annual Reviews, Inc.
 
3.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Bańka, A. (2004). Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego: konstrukcja, wstępna walidacja oraz możliwości zastosowania w szkoleniu i doskonaleniu doradców zawodowych. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 
5.
Basińska, M. A., Sołtys, M. Peplińska, S., Kawiecka-Dziembowska, B., KwiatkoFwska, J., Borzyszkowska, A. (2017). Zasoby osobiste – prężność i nadzieja – a elastyczność, w radzeniu sobie: moderująca rola poczucia stresu, Psychoonkologia, 21 (3), 100–112 DOI: https://doi.org/10.5114/pson.2....
 
6.
Benight, C.C., Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42(10), 1129–1148.
 
7.
Beutel, M., Glaesmer, H., Decker, O., Fischbeck, S., Brahler, E. (2009). Life satisfaction, distress, and resiliency across the life span of women. Menopause, 16, 1132–1138.
 
8.
Block, J., Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 349 – 361.
 
9.
Çetin, F, Askun Celik D. (2018). The effect of occupational self-efficacy on work performance through intrinsic work motivation. Management Research Review. 41. DOI: https://doi.org/10.1108/MRR – 03-2017-0062.
 
10.
Derbis R., Jasiński A. M. (2018). Work satisfaction, psychological resiliency and sense of coherence as correlates of work engagement, Cogent Psychology, 5, 1.
 
11.
DOI:10.1080/23311908.2018.1451610.
 
12.
Dolińska-Zygmunt, G. (2000). Podmiotowe uwarunkowania zachowań promujących zdrowie, Warszawa , Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
13.
Fredrickson, B. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden and build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218 – 226.
 
14.
Freitas, C. P. P., Silva, C. S. C. D., Damásio, B. F., Koller, S. H., Teixeira, M. A. P. (2016). Impact of job-related well-being on the relationship of self-efficacy with burnout. Paidéia (Ribeirão Preto), 26, 45-52.
 
15.
Gemzøe Mikkelsen, E., Einarsen, S. (2002). Relationships between exposure to bullying at work and psychological and psychosomatic health complaints: The role of state negative affectivity and generalized self–efficacy. Scandinavian Journal of Psychology, 43(5), 397-405. DOI: https://doi.org/10.1111/1467 – 9450.00307.
 
16.
Guarnaccia, C, Scrima, F, Civilleri, A, Salerno, L. (2018). The Role of Occupational Self-Efficacy in Mediating the Effect of Job Insecurity on Work Engagement, Satisfaction and General Health. Current Psychology 2018, 37 DOI:. https://doi.org/10.1007/s12144....
 
17.
Hirschi, A. (2012). The career resources model: An integrative framework for career counsellors. British Journal of Guidance and Counselling. 40, 1–15. DOI: https://doi.org/10.1080/030698....
 
18.
Itrich-Drabarek, J. (2010), Transformacja administracji publicznej. Studia Politologiczne, 15, 80-103.
 
19.
Izdebski, H., Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna – zagadnienia ogólne, Warszawa: Liber.
 
20.
Juczyński, Z. (2000). Poczucie własnej skuteczności teoria i pomiar. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 4.
 
21.
Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
22.
Kaczmarek, Ł., Sęk, H., Ziarko, Ł. (2011). Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 54, 29–46.
 
23.
Kondratowicz, B., Godlewska-Werner, D. (2023). Growth mindset and life and job satisfaction: the mediatory role of stress and self-efficacy. Health Psychology Report, 11,2, 98-107.
 
24.
Krause, E. (2012). Poczucie samoskuteczności studentów w karierze (komunikat z badań). Szkoła – Zawód – Praca, 3, 85-107.
 
25.
Lange, M., Kayser, I. (2022). The Role of Self-Efficacy, Work-Related Autonomy and Work-Family Conflict on Employee’s Stress Level during Home-Based Remote Work in Germany. International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 9: 4955. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
26.
Liu, Y., Wang Z. (2013). Resilience and affect balance as mediators between trait emotional intelligence and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 54(7), 850–855.
 
27.
Łaguna, M. (2006). Ogólna samoocena czy przekonanie o skuteczności? Badania nad intencją przedsiębiorczą. Przegląd Psychologiczny, 49, 259–274.
 
28.
Łuczyńska, A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
29.
Oettingen, G. (2000). Expectancy effectson behavior depend on self-regulatory-thought. Social Cognition, 18(2), 101–129.
 
30.
Ma, J., Ollier-Malaterre, A., Lu, C. (2021). The impact of techno-stressors on work–life balance: The moderation of job self-efficacy and the mediation of emotional exhaustion. Computers in Human Behavior, 122, 106811. DOI:10.1016/j.chb.2021.106811, s. 3-10.
 
31.
Morales-Rodríguez, F. M., Pérez-Mármol, J. M. (2019). The role of anxiety, coping strategies, and emotional intelligence on general perceived self-efficacy in university students. Frontiers in Psychology, 10, 1689.
 
32.
Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg, M. (2013). Występowanie pozytywnych zmian u strażaków doświadczających wydarzeń traumatycznych w związku z wykonywanym zawodem – rola prężności psychicznej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 14, z. 5, cz. 1 Zarządzanie stresem, 193-205.
 
33.
Ogińska-Bulik, N. (2009). Osobowość typu D: teoria i badania. Łódź: Wyd. WSHE.
 
34.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008), Skala pomiaru prężności – SPP25, Nowiny Psychologiczne, t. 3, 39-55.
 
35.
Oleś, P.K. (2005). Wprowadzenie do psychologii osobowości (wyd. 2). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
36.
Paliga, M., Chrupała-Pniak, M., Pollak A. (2019). Prężność psychiczna i orientacja pozytywna a wydajność pracowników. Rola psychologicznego zespołowego klimatu bezpieczeństwa, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4(128).
 
37.
Park, J., Sohn, Y.W., Ha, Y.J. (2016). South Korean salespersons’ calling, job performance, and organizational citizenship behavior: The mediating role of occupational self-efficacy. Journal of Career Assessment.24, 415–28. DOI: https://doi.org/ 10. 1177/ 106 9 0 7 2715599354.
 
38.
Pidgeon, A. M., Coast, G., Coast, G., Coast, G., Coast, G. (2014). Examining characteristics of resilience among university students: An international study. Open Journal of Social Sciences, 2(11), 14 – 22. DOI: 10.4236/jss.2014.211003.
 
39.
Saini, M., Roulet, T., (2022). Understanding the Relationship Between Remote-working Employees’ Well-being and Job-effectiveness During the COVID-19 Pandemic. University of Cambridge, Judge Business School.
 
40.
Santilli, S., Grossen, S., Nota, L. (2020). Career adaptability, resilience, and life satisfaction among Italian and Belgian middle school students. The Career Development Quarterly, 68, 3, 194-207. DOI: https://doi.org/10.1002/cdq.12....
 
41.
Sarzyńska-Mazurek, E., Wosik-Kawala, D. (2020). Wybrane zasoby osobiste kandydatów przygotowujących się do pracy w zawodach pomocowych. Lublin: Wyd. UMCS.
 
42.
Schwarzer, R., Fuchs, R. (1995). Self-efficacy and health behaviours. W: M. Conner, P. Norman (red.), Predicting health behaviours. Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 
43.
Siemiginowska P., Sikorska I., Osikowska W., Iskra-Golec I. (2020). Relacja praca-rodzina i zdrowie a prężność psychiczna pracujących mężczyzn. W: T. Ostrowski (red.), Blaski i cienie życia : perspektywa psychologiczna, Kraków: OW AFM.
 
44.
Sikorska I., (2016), Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
45.
Singh, P., Bala, H., Dey, B. L., Filieri, R. (2022). Enforced remote working: The impact of digital platform-induced stress and remote working experience on technology exhaustion and subjective wellbeing. Journal of Business Research, 151, 269-286.
 
46.
Tabernacka, M. (2017). Syndrom wypalenia zawodowego w administracji publicznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. PRAWO, 327, 403 – 419.
 
47.
Tugade, M. M., Fredrickson, B. L. (2004). Resilient Individuals Use Positive Emotions to Bounce Back From Negative Emotional Experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333. https://doi.org/10.1037/0022-3....
 
48.
Wen Chan,X., Kalliath, T., Brough, P., Siu,O., O’Driscoll M., Timms, C., (2016) Work–family enrichment and satisfaction: the mediating role of self-efficacy and work–life balance, The International Journal of Human Resource Management, 27:15, 1755-1776, DOI: 10.1080/09585192.2015.1075574.
 
49.
Wieland-Lenczkowska, D. (2008). Samoskuteczność jako predyktor reakcji na traumę. Psychologia Wychowawcza, 13, 196–211.
 
50.
Wojnarska, A., Osińska, M. (2020). Poziom poczucia własnej skuteczności a zasoby osobiste i społeczne osób skazanych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, T. XXXiX, z. 4, doi: 10.17951/lrp.2020.39.4.173-192.
 
51.
Zarzecki, M. (2015). Etosy biurokracji: pracownicy administracji publicznej w diagnozie socjologicznej, Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 13(4), 119-127.
 
52.
Ziemiański, P., Zięba, K. (2014). Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców – raport z badań, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka, 9(2), 91-97.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top