PL EN
Wpływ GMO i żywności transgenicznej na bezpieczeństwo ekologiczne i zdrowotne w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska
Data publikacji: 31-03-2015
 
JoMS 2015;24(1):146–166
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Osiągnięcia genetyki i biologii molekularnej ostatnich dziesięcioleci przyniosły nowe możliwości modyfi kowania genotypu organizmów na drodze biomanipulacji. Możliwości te zaczęto najpierw wykorzystywać w medycynie i przemyśle farmaceutycznym, a następnie w praktyce hodowlanej roślin i zwierząt. Jednak od początku budzą one zarówno entuzjazm, jak i obawy. Technologia GMO stosowana w odniesieniu do mikroorganizmów, wykorzystywanych w przemyśle czy farmacji, zasadniczo nie budzi kontrowersji, ponieważ GMO znajdują się w obiegu zamkniętym i nie wydostają się do środowiska. Obawy zaczynają się, gdy modyfi kacje genetyczne dotyczą roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych. GMO wkracza wówczas do produkcji żywności, która odbywa się w środowisku naturalnym. Niniejszy artykuł poświęcony jest wybranym problemom związanym z uprawą roślin genetycznie zmodyfi kowanych (GMO) na szeroką skalę. Obok kwestii dotyczących bezpośrednio GMO poruszono zagadnienia związane z wpływem GMO na zdrowie człowieka i jego środowisko. Postawiono pytanie, czy nowa żywność, żywność zmodyfi kowana genetycznie, spełnia warunki bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowotnego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031