Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):245-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Proces przekształceń zachodzących w organizacjach jest wynikiem integracji europejskiej oraz zmian systemu gospodarczego w Polsce. Wdrażanie metod i narzędzi zarządzania pozwala na dostosowanie się przedsię- biorstw do zmieniających się warunków. Współczesne organizacje, które nastawione są na efektywność, muszą opracować i dostosować najlepsze dla nich warunki pracy. Od nich bowiem zależy, w jaki sposób organizacje będą osiągać zyski. Zapewnienie pracownikom najlepszych warunków pracy daje im poczucie bezpieczeństwa. Na kształtowanie warunków pracy mają wpływ czynniki organizacyjno-ludzkie. Wysoki poziom techniki i technologii pozwala spełniać normy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w Polsce i wszystkich krajach Unii Europejskiej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top