HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Traditions and the future of social consultations in local government units
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2021-05-24
 
 
Final revision date: 2021-08-19
 
 
Acceptance date: 2021-09-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Paweł Romaniuk   

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2021;47(2):345-358
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The main goal of the work is to introduce the recipient to the tradition and the future of social consultations in local government units. This article is devoted to public consultation, which is a form of direct democracy. Public consultations take a unique form, especially in local government, the specificity of which is based on the transfer of power to members of the local government community and thus cooperation in making joint decisions.

Material and methods:
Among the materials used and the research methods used, the descriptive method played a significant role. The verification method was used in order to draw conclusions on the basis of the observations made and the tests performed. In the research process, a retrospective (ex post) analysis was used and the dogmatic-legal method was used, the main purpose of which was to interpret legal provisions.

Results:
The conducted research shows that in the areas of using the institutions of public consultations, the need to involve the public in this process is becoming more and more apparent. A very positive effect of the results obtained is the increasing awareness among the inhabitants of local government units that their participation in the participatory model of joint decision-making is the key to building a civil society that supports the implementation of public tasks by local governments.

Conclusions:
The key conclusions from the evaluation of the conducted research are aimed at the need for greater involvement of the local government society in the decision-making processes. However, for the above condition to be met, the managers of local self-government units must absolutely activate the institution of social consultations, using the opinion of the society, which is so important for the development of local self-governments.

 
REFERENCES (17)
1.
Banaszak B. (2017), Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa. ISBN 978-83-255-9491-6.
 
2.
Banat M. (2014), Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, „Samorząd terytorialny”, Nr 1-2. ISSN 0867-4973.
 
3.
Bożek M. (2012), Konstytucyjne podstawy partycypacji społecznej i formy jej realizacji w samorządzie terytorialnym, „Przegląd Sejmowy”, Nr 5. ISSN: 1230-5502.
 
4.
Grabowska S. (2009), Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ISBN: 978-83-7338-440-8.
 
5.
Kisiel W. (2006), Normatywne różnicowanie struktur samorządowych [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ISBN: 83-7334-538-8.
 
6.
Kozłowski K. (2018), Gminne konsultacje społeczne - analiza konstytucyjnoprawna, „Samorząd terytorialny”, Nr 1-2. ISSN 0867-4973.
 
7.
Kulesza M., Sześciło D. (2013), Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa. ISBN: 978-83-264-4097-7.
 
8.
Leoński Z. (2006), Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa. ISBN: 83-7483-132-4.
 
9.
Marchaj R. (2020), Samorządowe konsultacje społeczne. Propozycje de lege ferenda, „Samorząd terytorialny”, Nr 7-8. ISSN 0867-4973.
 
10.
Makowski G. (2012), Przegląd prawno-instytucjonalnych ram konsultacji społecznych na poziomie samorządu terytorialnego, [w:] Prawo a partycypacja publiczna. Bilans monitoringu 2012,. Sobiesiak-Penszko P (red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. ISBN: I978-83-7689-110-1.
 
11.
Mączyński M. [w:] Chmielnicki P. (red.) (2007), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa. ISBN: 978-83-7334-770-0.
 
12.
Olejniczak-Szałowska E. (1997), Konsultacje we wspólnocie samorządowej, „Samorząd Terytorialny”, Nr 1-2. ISSN 0867-4973.
 
13.
Sitek B. (2016). Zasady etyczne stosowane w cyberprzestrzeni. W: B. Sitek, J. Knap, S. Sagan, Ł. Roman, Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa, Józefów: wyd. WSGE. ISBN 9788362753789.
 
14.
Sitek M. (2017), Jakość prawa miejscowego jako warunek dobrze funkcjonującego samorządu, „Journal of Modern Science”, Nr 1, vol. 32. ISNN: 1734-2031.
 
15.
Sitniewski P. (2020), Odmowa dostępu do informacji publicznej. Przesłanki, granice, procedura, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa. ISBN: 978-83-8223-148-9.
 
16.
Sześciło D. (2012), Uwarunkowania prawne budżetu partycypacyjnego w Polsce, „Finanse Komunalne”, Nr 12. ISSN: 1232-0307.
 
17.
Uziębło P . (2009), Demokracja partycypacyjna, Wydawnictwo Centrum Badań Społecznych, Gdańsk. ISBN: 978-83-929693-0-3.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top