Terminological and historical backgrounds of the criminal law development: from the private law sector to the public law sector
 
More details
Hide details
1
Faculty of Law, Matej Bel University in Banská Bystrica
 
 
Submission date: 2018-05-31
 
 
Acceptance date: 2018-09-11
 
 
Publication date: 2018-10-26
 
 
Corresponding author
Anna Schneiderová   

Faculty of Law, Matej Bel University in Banská Bystrica, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
 
 
JoMS 2018;38(3):295-304
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
Description of terminological and historical backgrounds of the criminal law development: from the private law sector to the public law sector

Material and methods:
Descriptive and comparative method. Analysis and synthesis.

Results:
This article describes the changes that have occurred in the course of time in the area of criminal law, the ways of punishment, and the changes which have led to the transformation of criminal law into the public law sector.

Conclusions:
Although the change in the criminal law consisting in its transformation into the legal sector having the character of public law, as well as the change in the "prison facilities" consisting in their "deprivatization" is considered from the historical point of view to be correct, it is not appropriate to consider this process historically completed, and at the same time it is not necessary at this time to reject any privatization in the area of criminal law. Even the modern system of prison facilities, which has existed for several centuries, has undergone serious changes. The change in the social conditions that are ongoing and will go on in the future also requires a change in the law as such, not excluding the criminal law.

 
REFERENCES (20)
1.
Beňa, J. - Gábriš, T. (2006) Dejiny práva na Slovensku (do roku 1918). Bratislava: Univerzita Komenského, 2016. ISBN 9788071603917.
 
2.
Beňko, J. et al. (1998) Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava: Dom slovenskej literatúry, 1998. ISBN 8088878489.
 
3.
Ferenčíková, S. (2011) Vybrané ustanovenia všeobecnej časti trestného zákona modifikujúce trestné sadzby trestu odňatia slobody. In: Pojem a účel sankcií v slovenskom trestnom práve : zborník vedeckých prác. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažmentu. ISBN 9788089282739.
 
4.
Ferenčíková, S. (2016) Retroaktivita v trestnom práve. In: Nové trendy v práve 1. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum. pp. 39-50. ISBN 9788055711034.
 
5.
Ferenčíková, S. (2016) Uznávanie a výkon cudzích rozhodnutí v kontexte podmienok výkonu detencie. In: Štát a právo : vedecko-teoretický časopis pre otázky vedy o štáte a práve v Slovenskej republike. 2016, Vol. 3, No. 1, pp. 81-87. ISSN 1339-7753.
 
6.
Gábriš, T. - Jáger, R. (2015) Vlastnícke právo a majetkové vzťahy na Veľkej Morave. In: Historia et Theoria Iuris (vedecký časopis). Vol.7.No.1/2015.ISSN 1338-0133.
 
7.
Gábriš, T. - Jáger, R. (2016) Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilo metodského normatívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN 9788081685071.
 
8.
Jáger, R. (2014) Existovalo otroctvo aj na území dnešného Slovenska? In: Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi? Hľadáme riešenie. Banská Bystrica : Inštitút kriminologických štúdií. ISBN 9788055706870.
 
9.
Jáger, R. (2016) Lingvisticko-etymologická analýza najstarších termínov rodinnoprávnych vzťahov v západo-slovanskom jazykovom prostredí. In: Štát a právo, č.1, roč. 2. 2016, pp. 88-129. ISSN 1339-7753.
 
10.
Lysý, M. (2013)„Cuiuscumque nationis homines, Saxones videlicet, Hungarii, Sclaui seu alii.“ Odraz etnicity v normách a úradných dokumentoch stredovekého Uhorska. In Historický časopis, Vol. 61, 3/2013. ISSN 0018-2575.
 
11.
Lysý, M. (2014) Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku. Bratislava: Atticum. ISBN 9788097138141.
 
12.
Lysý, M. (2015) I Svätopluk zaslúžil sa o slovenský štát". Používanie stredovekých symbolov v 20. a 21. storočí. In Historický časopis, Vol. 63, No. 2 ,2015, pp. 333-345. ISSN 0018-2575.
 
13.
Mičková, Z. (2015). Lingua Latina semper viva in iure. Historia et theoria iuris Vol. 7, Issue 2, pp. 30 – 37. ISSN 1338-0753.
 
14.
Mosný, P. - Hubenák, L. (2005) Dejiny štátu a práva na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. ISBN 9788089346028.
 
15.
Mosný, P. - Laclaviková, M. (2009) History of state and law on the territory of Slovakia I. From ancient times till 1848. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o. ISBN 9788073802219.
 
16.
Mosný, P. - Laclaviková, M. (2010) Dejiny štátu a práva na území Slovenska I. od najstarších čias do roku 1848.Šamorín: Heuréka. ISBN 9788081683268.
 
17.
Steinhubel, J. (2012) Bratislavský komitát. In : Historický časopis, Vol. 2, 2012, pp. 191-214. ISSN 0018-2575.
 
18.
Švecová, A. - Gábriš, T. (2009) Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., Bratislava: Atticum. ISBN 9788073801618.
 
19.
Turošík, M. (2013) Roman Law. Banská Bystrica: UMB, 2013.
 
20.
Vyšný, P., Puchovský, J. and Šošková, I. (2013). Svetové dejiny štátu a práva. Trnava: Typy Universitatis TyrnaViensis. ISBN 9788056800232.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top