Sexual abuse of minors by clergyman - selected criminal aspects in the canonical and Polish legal order
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
 
Submission date: 2021-12-31
 
 
Final revision date: 2022-04-11
 
 
Acceptance date: 2022-05-26
 
 
Publication date: 2022-07-31
 
 
Corresponding author
Agata Tarnacka   

Uniwersytet Jagielloński
 
 
JoMS 2022;48(1):437-460
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The aim of the study was to present the criminalization of the act of sexual abuse of minors by clergy and to outline the relationship between the provisions protecting minors in force in the canonical and Polish legal order. Moreover, demonstrating that the two legal systems complement each other by having the tools to hold the perpetrators of crimes accountable and punishing them for ailments appropriate to their specificity.

Material and methods:
The dogmatic-legal and historical-legal methods were used.

Results:
It has been shown that under canon law, the protection of minors against sexual abuse by clergy is ensured by can. 1398 of the Code of Criminal Procedure, while in Polish law this is primarily served by Art. 200 of the Penal Code The severe criminalization of sexual abuse of minors, both in canon law and in Polish criminal law, indicates that both lawmakers recognize the seriousness of these behaviors. Both legal systems complement each other, having - each in its own procedural way - tools for bringing the perpetrators of crimes to account and imposing penalties for ailments appropriate to their specificity.

Conclusions:
The perpetrator of the sexual abuse of a minor may be held liable both by the competent church and state authorities. In view of the above, first of all, it is important for the Church to notify state bodies about cases of sexual abuse of minors known to it and to provide the documentation collected in the canonical process, so that it becomes fully for the social sense of justice.

 
REFERENCES (38)
1.
Beisert, M. (2012). Pedofilia. Geneza i mechanizm zaburzenia. Sopot: GWP.
 
2.
Beisert, M. (2011). Udział środowiska rodzinnego w procesie rozwoju pedofilii. „Roczniki Socjologii Rodziny”, nr XXI, s. 145–168.
 
3.
Bocheński M. (2016). Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 KK i art. 200 KK w świetle teorii i badań empirycznych. Warszawa: C.H. Beck.
 
4.
Borek D. (2004). Ordynariusz a „Delicta graviora” zarezerwowane Kongregacji Doktryny Wiary. „Prawo Kanoniczne”, t. 47, nr 3–4, s. 97–146.
 
5.
Borek, D. (2015). Sextum Decalogi praeceptum w kanonicznym prawie karnym aktualnie obowiązującym. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej.
 
6.
Bułat, K. i in. (2010). Kryminologia. Warszawa: C.H. Beck.
 
7.
De Paolis, V., Cito, D. (2000). Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI. Watykan: Urbaniana University Press.
 
8.
Dziergawka, A. (2018). Prawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. W: A. Grześkowiak, I. Zgoliński (red.), Prawo karne w ochronie praw dziecka. Bydgoszcz: KPSW, s. 61–90.
 
9.
Filar, M. (2008). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 
10.
Filar, M. (2006). Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W: O. Górniok (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis, s. 829–830.
 
11.
Gajda, P.M. (2008). Sankcje karne w kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Biblos.
 
12.
Góralski, W. (2003). Miejsce prawa kanonicznego w kulturze prawnej Europy. „Forum Iuridicum”, nr 2, s. 15–34.
 
13.
Grześkowiak, A., Wiak, K. (2014). Kodeks karny z komentarzem. Warszawa: C.H. Beck.
 
14.
Grześkowiak, A. (2018). Pojęcie dziecka w prawie karnym. W: A. Grześkowiak, I. Zgoliński (red.), Prawo karne w ochronie praw dziecka. Bydgoszcz: KPSW, s. 3–47.
 
15.
Hypś, S. (2021). Komentarz do art. 200 k.k. W: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 
16.
Izdebska, A. (2009). Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci. „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” , nr 8(4), s. 37–55.
 
17.
Jarząbek, T. (2019). Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w prawie kanonicznym. „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich”, t. XXIX, nr 32, s. 69–86.
 
18.
Kilińska-Pękacz, A. (2015). Prawo karne wobec dobrowolnej aktywności seksualnej małoletnich. „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, nr 7, s. 81–92.
 
19.
Krajewski, K. (1994). Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 
20.
Krawiec, A. Z. (2012). Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”.
 
21.
Mierzwińska-Lorencka, J. (2012). Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystaniem seksualnym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
22.
Mozgawa, M. (2010). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
23.
Pospiszyl, K. (2010). Nie ma dobrej pedofilii. „Tygodnik Powszechny”, nr 2, s. 4–5.
 
24.
Rodzynkiewicz, M. (2006). Rozdział XXV k.k. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom 2. Komentarz do art. 117–277. Kraków: Zakamycze.
 
25.
Rutkowski, R., Sroka, W. (2009). Program terapii sprawców przestępstw seksualnych. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce. Kraków: Impuls, s. 234–241.
 
26.
Skonieczny, P. (2017). Przestępstwo cięższe przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z małoletnim – uwagi de lege lata i de lege ferenda. „Prawo Kanoniczne”, t. 60, nr 1, s. 135–175.
 
27.
Syryjczyk, J. (2003). Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa: UKSW.
 
28.
Smyczyński, T. (1999). Pojęcie dziecka i jego podmiotowość. W: T. Smyczyński (red.), Konwencja o Prawach Dziecka: analiza i wykładnia. Poznań: Ars boni et aequi.
 
29.
Sobański, R. (2003). Komentarz do kan. 200–203. W: J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. I: Księga I. Normy ogólne. Poznań: Wydawnictwo WAM.
 
30.
Stawniak, H. i in. (2017). Przemoc seksualna wobec małoletnich i ich ochrona prawno-etyczna i kanoniczna. „Prawo Kanoniczne”, t. 60, nr 2, s. 139–172.
 
31.
Stokłosa M. (2017). Usunięcie z urzędu kościelnego według motu proprio papieża Franciszka „Come una madre amorevole”. „Sympozjum”, nr 21/2(33), s. 231–247.
 
32.
Suchecki, Z. (2003). Przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z uwzględnieniem ustaw partykularnych Konferencji Episkopatu USA. W: Z. Kijas (red.), Powołanie franciszkańskie: przeżywanie charyzmatu w XXI wieku. Kraków: PAT, 37–65.
 
33.
Suchecki, Z. (2018). Ustawy prawa karnego w odniesieniu do przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu po promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r. „Studia Włocławskie”, nr 20, s. 433–444.
 
34.
Suchecki, Z. (2011). Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego. „Prawo Kanoniczne”, t. 54, nr 3–4, s. 77–115.
 
35.
Warylewski, J. (1999). Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego. „Prokuratura i Prawo”, nr 9, s. 92–103.
 
36.
Warylewski, J. (2000). Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. „Przegląd Sądowy”, nr 2, s. 106–129.
 
37.
Warylewski, J. (2010). W: A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221, t. I. Warszawa: C.H. Beck.
 
38.
Włodarczyk, R. (2015). Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępstw na tle seksualnym. Szczytno: WSPol.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top