PL EN
Tax economics and tax policy and the market reactions of taxpayers
 
Więcej
Ukryj
1
WSEI University
 
2
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
3
Lublin University of Technology, Poland
 
 
Data nadesłania: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 06-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Wołowiec   

WSEI University
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):510-525
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
In a market economy, allocation decisions are more or less visibly related to the monetary savings of entities. The tendency of entities to save depends on both the interest rate on deposits and inflation, as well as the tax rate on income from capital (monetary savings). Also, the willingness of business entities to invest depends on the income from invested capital. Tax policy, its nature, implemented solutions, instruments in the form of reliefs and exemptions, and, above all, stability and predictability are an important element of effectively influencing taxpayers' behavior.

Material and methods:
Induction was used as the main research method. It involves drawing general conclusions or establishing regularities based on the analysis of empirically identified phenomena and processes. Moreover, the work uses two general research methods, i.e. analytical and synthetic methods, characterized by a specific approach to the study of reality.

Results:
To ensure economic growth and development, it is necessary to develop favorable tax solutions. Taxes should not affect the taxpayer's assets to an extent that prevents their further development. Therefore, it is important to balance the amount of tax collected from the company.

Conclusions:
A simple consequence of the fiscal function of income taxes is a direct impact on the allocation of resources in the economy, because when the tax is paid, there is a final flow of income between the taxpayer and the state. The fiscal function of income taxes is always related to the allocation of resources, as it reduces the incomes of households and businesses, which limits their ability to invest, consume and save.

 
REFERENCJE (16)
1.
Feldstein M.S., Samwick A. (1996). The Transition Path in Provatizing Social Security, NBER Working Paper Series, nr 5761, Cambridge, Mass.
 
2.
Gentry W.M., Hubbard R.G. (2002). Tax Policy and Entry into Entrepreneurship, Mimeograph, Columbia University, July 2002.
 
3.
Gentry W.M., Hubbard R.G. (2002). The Effects of Progressive Income Taxation on Job Turnover, NBER, Working Paper 9226, September 2002.
 
4.
Grądalski F. (2004). Wstęp do teorii opodatkowania, SGH, Warszawa.
 
5.
Grądalski F. (2006) System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, SGH, Warszawa.
 
6.
Hall. B. (1993). R&D Policy During 1980s: Success or Failure [w:] Tax Policy and the Economy, MIT Press.
 
7.
Judd K. (1987). The Welfare Cost of Factor Taxation in a Perfect-Foresight Model, Journal of Political Economy, Vol 95(4).
 
8.
Nojszewska E., Rojek M. (2003). Rozważania na temat konsekwencji wprowadzenia reformy podatkowej w Polsce – inwestycje z uwzględnieniem oszczędności oraz rynek pracy z uwzględnieniem kapitału ludzkiego, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod red. A. Pomorskiej, UMCS, Lublin.
 
9.
Owsiak S.(2000). Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
10.
Tanzi V., Zee H.H. (1998). Taxation and the Household Saving Rate: evidence from OECD countries, IMF Working Paper, March 1998.
 
11.
Wołowiec T. (2017). Ekonomiczne skutki opodatkowania podatkiem dochodowym podmiotów gospodarczych. Kilka uwag o reformie polskiego systemu podatkowego. /in/ Mechanizmy wspomagania sektora MŚP, red. M.Stefański, Monografie Wydziału Administracji i Ekonomii WSEI, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin.
 
12.
Wołowiec T. (2019). Income taxation versus fiscal Policy (sellected problems). /in:/ Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce. Red. Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Leszek Bielecki. Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin.
 
13.
Wołowiec T.(2021). Finanse publiczne. Podręcznik, Innovatio Press, Lublin.
 
14.
Wołowiec T., Ahmed-Skrzypek S. (2016). Justice of taxation as a factor of social security. /in./ Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar polityczno-prawny i społeczny. (ed.) Gąska M. Paździor M. WSEI, Lublin.
 
15.
Wołowiec T., Białek R. (2020). Bezpieczeństwo konkurencji ekonomicznej a luka podatkowa w podatku VAT i CIT [w:] Kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego w wymiarze administracyjno-prawnym jako zadanie wybranych podmiotów administracji publicznej i sektora prywatnego, monografia, Innovatio Press.
 
16.
Young P. (1994). Eguity. In Theory and Practice, Princeton.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top