Self-esteem and a sense of alienation as predictors of quality of life people with physical disabilities
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
 
2
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-06-30
 
 
JoMS 2013;19(4):81-105
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the study was to test several important hypotheses about the importance of self-esteem and a sense of alienation in the development of the quality of life of people with physical disabilities. The study involved 60 people with congenital (N = 16) or acquired (N = 44) physical disabilities. Among them were 30 women and 30 men aged from 25 to 64lat (mean = 47y.o.). The study used three questionnaires. Quality of life was assessed using the Life Satisfaction Questionnaire FLZ J. Fahrenberg, M. Myrtek, J. Schumacher and E. Brähler in the Polish adaptation of Jan Chodkiewicz. A sense of alienation has been studied using the Test Sense of Alienation PAI in the development of Krystyna Kmiecik-Baran. Finally, the participants completed M. Rosenberg’s Scale Self-Esteem SES in the Polish adaptation of Irena Dzwonkowska, Kinga Lachowicz-Tabaczek and Mariola Łaguna. The results showed that: (1) there is a positive relationship between self-esteem and quality of life, (2) there is a negative correlation between the sense of alienation and quality of life, (3) women revealed significantly greater than men’s satisfaction with their own health, (4) there are significant sex differences on the role played by self-esteem and a sense of alienation in shaping the quality of life.
 
REFERENCES (43)
1.
Bańka, A. (2005). Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci,aktywności i rodziny. [w:] A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia.Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura.
 
2.
Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness,or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest.
 
3.
Branden, N. (1998). 6 filarów poczucia własnej wartości. Łódź: Ravi.
 
4.
Branden, N. (2007). Jak dobrze być sobą: o poczuciu własnej wartości. Gdańsk: GWP.
 
5.
Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia: wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
6.
Chodkiewicz, J. (2009). Adaptacja polska Kwestionariusza Zadowolenia z Życia (FLZ). Studia Psychologiczne 47, 3.
 
7.
Chodkiewicz, J., Wilska, A. (2008). Stan zdrowia, wsparcie społecznie i zadowolenie z życia Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) korzystających z pomocy terapeutycznej. Alkoholizm i Narkomania, 2.
 
8.
de Walden – Gałuszko, K. (1994). Jakość życia - rozważania ogólne. [w:] K.de Walden – Gałuszko, M. Majkowicz (red.), Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: GWP.
 
9.
Dzwnokowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2008). Samoocena i jej pomiar. Warszawa: PTP.
 
10.
Fila-Jankowska, A. (2010). W poszukiwaniu samooceny autentycznej. Warszawa:Academica.
 
11.
Gawor, A., Głębocka A. (2008). Jakość życia współczesnego człowieka: wybrane problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
12.
Gut, R. (2008). Poczucie własnej wartości. Nowa Polszczyzna, 1.
 
13.
Kmiecik-Baran, K. (1988). Poczucie osamotnienia - charakterystyka zjawiska. Przegląd Psychologiczny, 4.
 
14.
Kmiecik-Baran, K. (1995a). Poczucie alienacji: destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Sopot: Uniwersytet Gdański.
 
15.
Kmiecik-Baran, K. (1995b). HIV/AIDS: alienacja oraz wsparcie i odrzucenie społeczne. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
 
16.
Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny,2.
 
17.
Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd psychologiczny, 1.
 
18.
Lachowicz-Tabaczek, K, (2006). Samoocena jako monitor zasobów emocjonalnych i energetyczny jednostki. Referat wygłoszony na III Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Gdańk, 24-26 września.
 
19.
Lachowicz-Tabaczek, K., Śniecińska, J. (2008). Intrapsychiczne źródła samooceny: znaczenie emocji, temperamentu i poczucia zdolności do działania. Czasopismo Psychologiczne, 2.
 
20.
Larkowa, H. (1989). Psychospołeczne uwarunkowania spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne. [w:] A. Hulek (red.), Czas wolny ludzi niepełnosprawnych – zadania pedagoga. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo PAN.
 
21.
Lewicka, M. (1977). Evaluative and descriptive aspects of organization of cognitive structures. Polish Psychological Bulletin, 8.
 
22.
Lewicka, M. (1985). Afektywne i deskryptywne mechanizmy spostrzegania innych ludzi. [w:] M. Lewicka, J. Trzebiński (red.), Psychologia spostrzegania społecznego. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
23.
Lindenfield, G. (1995). Poczucie własnej wartości. Łódź: Ravi.
 
24.
Łukaszewski, W. (2010). Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią. Sopot: Smak Słowa.
 
25.
Majewicz, P. (2002). Obraz samego siebie a zachowanie młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
26.
Michalos, A. C. (1986). Job satisfaction, marrital satisfaction, and the quality of life: A review and preview. In F. M. Andrews (red.), Research on the quality of life, Ann Arbor: University of Michigan Institute for Social Research.
 
27.
Murphy, J. (2008). Zdobądź pewność siebie i poczucie własnej wartości. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
28.
Nettler, G. (1957). A measure of alienation. American Sociological Review, 22.
 
29.
Ochocki, A. (1980). Dialektyka i historia. Człowiek pracy w twórczości Karola Marksa. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
30.
Palak, Z. (2006). Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
31.
Plura, M. (2007). Rola osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. [w:] M.Flanczewska-Wolny (red.), Jakość życia w niepełnosprawności-mity a rzeczywistość. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
32.
Rosenberg, M. (1965). Society and adolescent self-image. Princeton, NJ:Princeton University Press.
 
33.
Schacht, R. (1971). Alienation. New York: Anchor Books.
 
34.
Sękowski, A. (1994). Psychospołeczne determinanty postaw wobec inwalidów. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
35.
Siudem, A. (2005). Poczucie szczęścia małżeńskiego a samoocena u kobiet. Małżeństwo i Rodzina,1-2.
 
36.
Szmajke, A. (2005). Wzorce atrakcyjności ciała kobiet i mężczyzn: czy ewolucja skrzywdziła kobiety. [w:] M. Straś – Romanowska, K. Lachowicz – Tabaczek, A. Szmajke (red.), Jakość życia w badaniach empirycznych i refleksji teoretycznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.
 
37.
Tomaszewski, T. (1984). Ślady i wzorce. Warszawa: WSiP.
 
38.
Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnisctwo Naukowe Scholar.
 
39.
Wojciszke, B. (2003). Pogranicze psychologii osobowości i społecznej: samoocena jako cecha i jako motyw. [w:] B. Wojciszke i M. Plopa (red.). Osobowość a procesy psychiczne i zachowaniowe. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”.
 
40.
Wojciszke, B., Doliński, D. (2008). Psychologia społeczna. [w:] J. Strelau, D.Doliński (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
41.
Zasępa, E., Ślaski S, (2007). Jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin: wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe „Akapit”.
 
42.
Zawadzki, P. (2008). Alienacja młodzieży: wnioski z badań. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4.
 
43.
Żyta, A., Nosarzewska S. (2006). Jakość życia osób niepełnosprawnych-wielość spojrzeń. [w:] Z. Palak, A. Lewicka, A. Bujnowska (red.), Jakość życia a niepełnosprawność: konteksty psychopedagogiczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top